Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И АНАЛИЗЕ

СРПСКО ДЕМОКРАТСКО ПИТАЊЕ: ИЗМЕЂУ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ И МЕЂУНАРОДНОГ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА

Сажетак

Аутор се у овом раду бави демократском транзицијом и њеним крајњим циљем и основным мерилом успешности универзалним моделом либералне демократије. Он анализира нормативны детерминизам овог модела који и у свом процедуралном облику садржи изражену вредносну, тј. идеолошку компоненту. Овакво одређење, наметнуто од стране Запада, односно САД и ЕУ, стекло је политички и академски монопол и довело до тога да се сви остали облици политичких режи­ма прогласе недемократским, тј. ауторитарним. Међутим, либерална демократија се у постсоцијалистичким земљама и осталим „новим демократијама” свела на Шумпетеров (Joseph Schumpeter) концепт компетитивног елитизма, због чега je В. Робинсон (William Robinson) и одређује као „демо­кратију ниског интензитета”, чији je основни циљ да очува неолибералну економију и хегемонију транснационалне класе и капитала, као и да спречи даљу демократизацију и масовније учешће грађана у политици. Основна хипотеза овог рада јесте да политичка култура није кључна препрека демократизации у Србији, вeћ међународни „демократски” интервенционизам.

кључне речи:

Референце

  1. Bunce, Valerie, Michael McFaul and Kathryn Stoner-Weiss (eds.), Democracy and Authoritarianism in the Postcom­munist World, Cambridge University Press, 2010.
  2. Билиг, Мајкл, Банални национализам, Библиотека XX век, 2009.
  3. Бисерко, Соња, Ковање антијугословенске завере, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2006.
  4. Вујачић, Илија, Политичка теорија: студије, портрети, расправе, Чигоја штампа, 2002.
  5. Gramsci, Antonio, Selection from the Prison Notebooks, In­ternational Publishers, 1971.
  6. Diamond, Larry, Developing Democracy: Toward Consoli­dation, Johns Hopkins University Press, 1999.
  7. Достанић, Душан, „Различита схватања српске политичке културе”, Политичка ревија, (XXIII) X, вол 29, бр. 3, 2011.
  8. Константинович Радомир, Философија паланке, Откровење, 2004.
  9. Levitsky, Steven, Lucan A. Way, Competetive Authoritari­anism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010.
  10. Linz, Juan, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transi­tion and Consolidation: Southern Europe, South Ameri­ca, and Post-communist Europe, John Hopkins Univer­sity Press, 1996.
  11. Матић, Милан, Мит и политика: расправа о основама политичке културе, Чигоја штампа, 1998.
  12. Матић, Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, 2000.
  13. Милосављевић, Оливера, Чињенице и тумачења: два разговора са Латинком Перовић, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2010.
  14. Робинсон, Вилијам, Подстицање полиархије: глобализација, интервенција САД u хегемонија, Албатрос плус, 2012.
  15. Саид, Едвард, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008.
  16. Смит, Антони, Нациоиалии идентитет, Библиотека XX век, 2010.
  17. Хауард, Марк Морје, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске инициативе, 2008.
периодика Национални интерес 2/2014 УДК 321.7(497.11):327.8 77-95
ç