Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СПЕЦИФИЧНОСТИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОСВРТ НА РЕПУБЛИКЕ СФРЈ У ЕУ

Сажетак

Предмет овог рада је анализа организовања заједничког система државне управе у Европској унији и постојању заједничких општих правила у тој области, као и подсистема управљања људским ресурсима. Анализом система националних државних управа, долази се до закључка да су они толико различити међусобно, да их је јако тешко поредити. Ипак, постоји скуп начела и минималних стандарда којима се одређује организација, делатност и функционисање органа државне управе на основама комунитарног права. Те сличности познате као европски административни принципи су предмет анализе у овом раду.

Посебна пажња се посвећује анализи система државних управа и управљања људским ресурсима у земљама насталим из бивше заједничке државе СФРЈ које су чланице Уније, а имајући у виду заједничку политичко-правну прошлост и све сличности. Анализирају се системи државне управе и управљања људским ресурсима у Словенији и Хрватској.

Кроз анализу организације државних управа и управљања људским ресурсима, проналазимо велики број сличности које се огледају у политичкој организацији ове две републике, нормативном уређивању државне управе, кадровском организовању, прописаним правима и дужностима, као и награђивању људских ресурса у државној управи. Оба система прати сличан начин обучавања државних службеника, оцењивања и напредовања. Ипак, постоје и разлике али и процеси сталног редефинисања система.

кључне речи:

Референце

  • Вукашиновић Радојичић Зорица, „Европски стандарди статуса државних службеника – Нови закон о државним службеницима“, Правни живот, Београд, 2006, бр. 10, стр. 391-402.
  • Кавран Драгољуб, Вукашиновић Зорица, „Европски управни простор и реформа јавне управе“, Наука, безбедност, полиција, Полицијска академија, Београд 2004, бр. 2/3, стр. 9-33.
  • Кораћ Срђан, Интегритет наднационалног службеника Европске уније, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010.
  • Лилић Стеван, „Примена концепта европског управног простора у процесу приступања Европској унији“ у зборнику: Правни капацитети Србије за европске интеграције, (приредио Стеван Лилић), Правни факултет, Београд 2008, стр. 26-35.
  • Лилић Стеван, Голубовић Катарина, Европско управно право, Правни факултет, Београд, 2011.
  • Марчетић Гордана, Управљање људским потенцијалима у јавној управи, Савремена јавна управа, Загреб, 2007.
  • Марчетић Гордана, Лопижић Ива, „Запошљавање у јавној служби постсоцијалистичких земаља: према менаџеризму или политизацији?“, Радно и социјално право,  Удружење за радно право и социјално осигурање, Београд, бр. 2/2018, стр. 19-38.
  • Миленковић Дејан, „Значај управљања људским ресурсима у подизању управљачких капацитета јавне управе у Србији“ у зборнику: Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту (приредила Весна Кнежевић-Предић), Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 81-98.
  • Пусић Еуген, Хрватска средишња државна управа и упоредни управни сустави, Школска књига, Загреб, 1997.
  • Шупут Дејан, „Класификација државних службеника у законодавствима различитих држава“, Правни живот, бр. 10, 2006, стр. 414-426.
  •  СИГМА документ, 2015. године, доступно на Интернет: http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Serbian.pdf Internet,  17/09/2018
  • http://ec.europa.eu/eurostat/guip/mapAction.do?indicator=teina011*1&mapMode=dynamic&mapTab=1 17/09/18
  • http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-hrvatskoj-radi-samo-15-milijuna-ljudi-od-toga-trecina-u-javnom-sektoru/760502.aspx Internet, 17/09/18
  • https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_en, Int. 17/09/18
  • „Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji“, Uradni list RS, št. 95/14, 91/15, 88/16.
  • Ustav Republike Slovenije, Uradni list RS, čl. 76. – 77.
  • Ustav Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
  • Zakon o državnim službenicima, Narodne novine, br. 49/2012.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, čl.  101-105.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, čl. 111-112.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, čl. 174-178.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, čl. 43-45.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, čl. 57-67.
  • Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF: ZJU-NPB16.
  • Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS, št. 43/2006.
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS,  št. 95/2007.
периодика Администрација и јавне политике 3/2018 3/2018 УДК 005.96:35.07(4-672EU)(497.4)(497.5) 17-31
ç