Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА

СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА КАО ФАКТОР УСПЕШНОГ ЗАПОШЉАВАЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Сажетак

Социјалне компетенције представљају вештине прилагођавања и позитивног понашања које омогућавају успешно савладавање захтева и изазова које пред нас ставља живот сваког дана. Овај процес је другачији када су у питању особе са ометеношћу. Фактори који утичу на њихову социјализацију су специфичности одрастања, односи у породици и низак ниво социјализације. Пред­мет истраживања је утврђивање фактора успешног запошљавања особа са инвалидитетом. Циљ овог истраживања je да се утврде фактори који утичу на однос испитаника типичне популације према социјалним компетенцијама глувих или наглувих особа. У овом истраживању примењена је Супскала за процену социјалних компетенција глувих или наглувих особа (16 ајтема) Скале за проце­ну односа чујућих особа према запошљавању глувих или наглувих радника. Узорак је чинило 210 особа од којих је 70 са оштећењем слуха и 140 без оштећења. Резултати су показали значајне статистичке разлике у одговорима на питања о прихватању глувог или наглувог радника од стране радника из типичне популације (x2=25.991; p<0,000) и да су глуви или наглуви радници конфликтни (x2=15.486; p<0,000). Социо-емоционални аспекти социјалних компетенција указују да би запослени у заштитним радионицама и отвореној привреди седели поред глувог или наглувог колеге на паузи или радном састанку, помогли глувом или наглувом колеги на радном месту. Велики проценат испитаника из заштитне радионице сматра да глуви и наглуви радници нису конфликтни, међутим, преовладава мишљење да већина радника у фирми не би прихватила глувог и наглувог колегу. Осећање које преовладава у контакту чујућих испитаника са глувим или наглувим особама је нелагодност, што доказује да испитаници нашег узорка не познају добро глуве и наглуве особе.

кључне речи:

Референце

  1. Радић-Шестић Марина, Милановић-Доброта Биљана, „Евалуација радне успешности особа са ометеношћу у заштитним радионицама“, Београдска дефектолошка школа, Друштво дефектолога Србије, Београд, бр. 49/2011, стр. 153-164.
  2. Татић Дамјан, Заштита људских права особа са инвалидитетом, треће допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2012.
  3. Brooker Liz, Woodhead Martin, Developing Positive Identities: Diversity and Young Children. Early Childhood in Focus, Open University, Milton Keynes, 2008.
  4. Forrester-Jones Rachel, Jones Samantha, Heason Sophie, „Supported Employ­ment: a Route to Social Networks“, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, British Institute of Learning Disabilities, Wiley, No. 17/2004, 199-208.
  5. Foster Susan, MacLeod Janet, „Deaf people at work: assessment of communica­tion among deaf and hearing persons in work settings“, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, No. 42/2003, 128-139.
  6. Howard Marilyn, „Active policies: Helping disabled people to participate in the labor market“, New Economy, John Wiley & sons, Chichester, No. 5/1998, 219-224.
  7. Hontermair Manfred, Executive Functions and Behavioral Problems in Deaf and Hard-of-Hearing Students at General and Special Schools, University of Edu­cation Heidelberg, Heidelberg, 2012.
  8. Kramer Sophia, Kapteyn Theo, Houtgast Tammo, „Occupational performance: Comparing normally hearing and hearing-impaired employees using the Am­sterdam Checklist for Hearing and Work“, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, No. 45/2006, 503-512.
  9. Kregel Jan, Tomiyasu Yamamura, „Employers’ attitudes toward workers with dis­abilities: The effect of the Americans with Disabilities Act“, Journal of Vocational Rehabilitation, IOS Press, Amsterdam, No. 4/1994, 165-173.
  10. Odović Gordana, Rapaić Dragan, Nedović Goran, „Employment of disabled per­sons“, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, br. 1-2/2008, pp. 189-206.
  11. Rosengreen Kathleen, Saladin Shawn, „Deaf Workers Prioritized Workplace Ex­pectations: A Qualitative Study“, Journal of the American Deafness & Reha­bilitation Association, The Association, Little rock, No. 3/2010, 128-151.
периодика Социјална политика 3/2016 УДК 159.923.5-055.263:331.5 11-26
ç