Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ

САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ЈАВНОЈ ДЕЛИБЕРАЦИЈИ

Сажетак

У нашем раду указали смо на неке проблеме са којима се суочава теорија делиберативних система, али смо исто тако покушали да понудимо и одређена решења за њих. Пре тога смо укратко приказали досадашњи развој теорије делиберативне демократије, односно три њене фазе. Затим смо истакли основне карактеристике теорије делиберативних система, као треће фазе у њеном развоју, ослањајући се на репрезентативни есеј Џејн Менсбриџ и сарадника. Даље смо детектовали конкретне проблеме теорије делиберативног система, као што је однос делиберативне демократије и јавне сфере, као и проблем односа делиберативне демократије и укључивања и представљања грађана унутар делиберативног процеса. По нашем мишљењу кључни разлог за настанак теорије делиберативног система је немогућност теорије делиберативне демократије да превазиђе реалне препреке унутар демократског друштва, као и проблем представљања. Са тим у вези истакли смо Боманов покушај решења проблема представљања унутар теорије делиберативног система, као и алтернативне приступе теорији делиберативног система Овена и Смита. На крају смо изнели своје виђење горепоменутих проблема теорије делиберативних система и њихових решења тако што смо истакли неопходност да се фокус са делиберативног система премести на делиберативну праксу грађана, тако што би инсистирали на јачању њихових делиберативних капацитета и заузимању делиберативног става.

кључне речи:

Референце

  1. Bohman James, „Representation in the Deliberative System“, in: Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale, (eds. Jane Mansbridge, John Parkinson), Cambridge University Press, Cambridge, 2012, стр. 72-94.
  2. Goodin Robert, Innovating democracy: Democratic Theory and Practice after the Deliberative Turn, Oxford University Press, Oxford, 2008, стр. 1-313.
  3. Graham Smith, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, стр. 1-232.
  4. Mansbrige Jane, Bohman James, Chambers Simone, Christiano Thomas, Fung Archone, Parkinson John, Thompson Dennis, Warren Mark, “A systemic approach to deliberative democracy”, in: Deliberative systems, (eds. John Parkinson, Jane Mansbridge), Cambridge University press, Cambridge, 2012, стр. 1-26.
  5. Owen David, Smith Graham, „Survey Article: Deliberation, Democracy, and the Systemic Turn“, The Journal of Political Philosophy, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2, 2015, стр. 213-234.
  6. Еlstub Stephen, „The Third Generation of Deliberative Democracy”, Political Studies Review, Political Studies Association, London, 8, 2010, стр. 291-307.
  7. Еlstub Stephen, McLaverty Peter, Ten issues for deliberative system, Internet, http:/ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2303026, 2013. pdf, 10/01/2017.

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 321.7:321.01 101-116
ç