Изабери језик:
Тема броја

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР ОСНАЖИВАЊА ПОСЕБНО УГРОЖЕНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

САРАДЊА ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Сажетак

Глобални феномен трговине људима је веома тешко зауставити без сарадње различитих актера у држави и на међународном плану. У вези са тим, међународни актери су подржали и оснажили све напоре јавног сектора да оформи стратешко партнерство са различитим представницима међународних и невладиних организација у Републици Србији и у свету у складу са међународним стандардима и правилима. Период од 2006. до 2017. године обухвата деценију неусклађености и непостојања формалног усаглашавања оперативног и стратешког решавања друштвеног проблема трговине људима. Сарадња јавног и цивилног сектора је сведена на минимум. Организације су спроводиле своје активности у складу са општим циљевима и активностима саме организације. Након оштрије критике Стејт департмена у оквиру Извештаја о трговини људима за 2017. годину, формиран је Савет за борбу против трговине људима и усвојена је Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава (2017-2022). Циљ овог рада је указивање на значај сарадње јавног и цивилног сектора и корелација те сарадње са резултатима пружања услуга жртвама трговине људима. Рад се заснива на резултатима добијеним путем анализе закона, извештаја, конвенција и интерних докумената. Закључује се да је укључивање цивилног сектора као равноправног члана у овој области омогућило да се мере јавног сектора допуне адекватним активностима и искуствима из цивилног сектора и на тај начин избегне могућност дуплирања услуга. Поред тога, сарадња и међусобна комуникација између организација могу довести до бржег, бољег и адекватнијег реаговања на потребе и захтеве жртава.

кључне речи:

Референце

  • Велат Дубравка et al, Сарадња органа државне управе, покрајинске управе и независних тела са организацијама цивилног друштва у 2016. години, Влада Републике Србије, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Београд 2018.
  • Влаовић Васиљевић Драгица, Водич за организације цивилног друштва- Стандарди услуга социјалне заштите у заједници и процедура лиценцирања, Центра за либерано-демокрастке студије, Београд, 2013.
  • Галоња Александр, Јовановић Слађана, Заштита жртава и превенција трговине људима, Заједнички програм UNHCR, UNODC i IOM, Београд, 2011.
  • Гарвиловић Ана, Међународна социјална политика, Филозофски факултет Бања Лука, 2005.
  • Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима, Службени гласник РС- Међународни уговор, бр. 19/2009.
  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  • Извештај о спровођењу Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима у Србији, https://rm.coe.int/greta-2017-37-frg-srb-srb/16807809fe 13/5/2019.
  • Јелинчић Јадранка и Ђуровић Срђан, Evropeizacija Srbije Građansko društvo, Фонд за отворено друштво, Београд, 2011.
  • Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима, Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима, https://media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/01.SOP+final+250119.pdf 15/5/2019 .
  • Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима и извештај са објашњењима, Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
  • Правилник о организацији, нормативама и стандардима рада центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 – др. правилник, 1/2012 – др. правилник i 51/2019.
  • Павловић Данијела, Мастер рад: Улога јавног сектора у борби против трговине људима у републици србији и републици хрватској (2000-2017).
  • Перишић Наталија, „Нови односи јавног и цивилног сектора – партнерства и уговарање у обезбеђивању социјалне сигурности у србији“, 2016, Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 3, стр. 347-370.
  • Радовић Ивана et al, Трговина људима: приручник за новинаре, Астра- Акција против трговине људима, Београд, 2008, стр. 23.
  • Сењак Александра et al, Праћење феномена трговине људима, Међународна организација за миграције, Београд, 2006.
  • Спикер Пол, Социјална политика, тероија и пракса, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2014.
  • Спикер Пол, Анализа политике за праксу: Примена социјалне политике, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2016.
  • Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији, Службени гласник РС, бр. 111/2006.
  • Центар за заштиту жртава трговине људима,  http://www.centarzztlj.rs/index.php/o-nama/sluzba 10/5/2019 .
  • Чекеревац Ана, Међународна социјална политика, Леком, Београд, 2005.
  • Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Council of Europe Treaty Series – No. 197, 2005.
  • European Commission, Serbia 2010 Progress Report, Brussels, 2010.
  • Laster Salamon, Partners in Public Service – Government–Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1995.
периодика Социјална политика 1/2020 1/2020 УДК 343.431:343.85]:35.072::061.2 55-72
ç