Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

РОМИ У КОНФЕСИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ (БЕЗ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ) ПРЕМА ПОПИСУ 2011.

Сажетак

На основу анализе етноконфесионалне структуре Србије (без КиМ) по попису из 2011. године, може се видети да национална припадност становништва и вероисповест у високом проценту коинцидирају, осим код ромске заједнице која се најмање идентификује са својом религијом. Наиме, код Рома изјашњавање о верској припадности условљено је њиховим социо-културним особеностима, али и утицајем друштвених околности тако да су код њих заступљене готово све вероисповести и сви модалитетирелигијског изјашњавања (православна католичка, ислам, протестанска, и др.). За Роме су карактеристичне честе промене у погледу верског декларисања (као и у погледу националне припадности) што је резултат етничке мимикрије, јер се Роми приликом пописа најчешће декларишу као припадници већинске или неке друге националности на подручју где живе. У раду су анализиране и релевантне промене које су се десиле у верској структури Рома између два пописа (2002-2011), као и битне разлике које постоје у погледу њиховог верског изјашњавања посматрано по статистичким регионима Србије (без КиМ). Због неповољног друштвеног статуса и материјалне угрожености, економске, културне и политичке маргинализованости, Роми нису довољно захваћени социјалном мобилношћу која би позитивно деловала на њихов положај и развијање свести о сопственом националном и религијском идентитету.

кључне речи:

Референце

  1. Ацковић Драгољуб, Нација смо, а не Цигани, Рроминтерпресс, Београд, 2001.
  2. Богомилова Нонка, “Бог друштвених прогнаника: религија Рома у Бугарској”, у: Религија и верски обичаји Рома (уред. Драгољуб Б. Ђорђевић), Југословенско удружење за научно истраживање религије, Ниш, 2003.
  3. Васовић Мирјана, “Карактеристике групних идентификација и однос према другим етничким групама”, Између оспоравања u подршке, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 1997.
  4. Vermeersch Peter, The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Conterporary Central Europe, Berghahan Books, Lаndon, 2006.
  5. Влаховић Петар, “Етноантрополошке одлике Рома у Југославији”, у: Развитак Рома у Југосславији проблеми и тендеције (уред. Милош Мацура), САНУ, Београд, 1992.
  6. Дучић Јован, Јутра са Леутара, Прозаик, Београд, 1995.
  7. Ђорђевић Б.Драгољуб, На коњу с лаптопом у бисагама, Машински факултет, Ниш, 2010.
  8. Ђурић Владимир, Танасковић Дарко, Вукмировић Драган, Лађевић Петар, Етноконфесионални и језички мозаик Србије, Републички за­вод за статистику, Београд, 2014.
  9. Закон о заштити права и слобода националних мањина, Савезно министарство националних и етничких заједница, Београд, 2002.
  10. Кубурић Зорица, «Верске заједнице у Србији», Религија и толеранција, ЦЕИР, Нови Сад, 05/2006.
  11. Mirga Andžej, Leh Murz, Romi, Razlike i netolerancija, AKAPIT, Beograd, 1997.
  12. Попис становништва, домаћинстава и станова, 2011. у Републици Србији, Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, књига 4, РЗС, Београд, 2013.
  13. Peter Vermeersch, The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Conterporary Central Europe, Berghahan Books, Lаndon, 2006.
  14. Poulton Hugh, “Insiders and Outsiders: the Transnational Minorities – Jews, Armenians,Vlachs and Roma”, International Report, London, 06/1997.
  15. Радушки Нада, «Демографске и етничке особености Рома у Србији», Друштвене науке о Ромима у Србији (уред. Горан Башић и Љубомир Тадић), САНУ, Одељење друштвених наука, књига 29, Београд, 2007.
  16. Радушки Нада, “Демографске компоненте националног идентитета”, Српска политичка мисао, Београд, 01/2011.
  17. Радушки Нада, “Национална припадност становништва Србије по попису 2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 01/2013.
  18. Станковић Владимир, “Роми у светлу података југословенске стати­стике», Равитак Рома у Југославији проблеми и тенденције (уред. Милош Мацура) САНУ, Одељење за друштвене науке, књига 1, Београд, 1992.
  19. Haug Werner, Compton Paul, Courbage Youssef, “The demographics characteristics of national minorities in certain European states”, Population studies, Council of Europe Publishing, Strasbourg, no. 31, vol. 2, 2000.
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 314.9(497.11)“2011“:2(=214.58) 173-187
ç