Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕЗУЛТАТИ ЕВРОПСКЕ ПОЛИТИКЕ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ У ПРВОЈ ДЕЦЕНИЈИ XXI ВЕКА У ЗЕМЉАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ

Сажетак

Идеја о уједињеној Европи неизоставно доноси и новине на плану језичке политике. Јединствено тржиште ЕУ, политичка кооперативност и нове стратегије развоја на глобалном нивоу, довеле су до потребе уклањања језичких баријера међу Европљанима. Опредељење је да се подједнаке шансе дају свим језицима, међу којима нема поделе на велике и мале. Циљ рада је да представимо резултате језичких политика у пракси током прве деценије XXI века, како земаља чланица ЕУ, тако и Републике Србије. Премда наша земља није једна од чланица, анализа доступних података показала је да је политика вишејезичности наше државе у складу са европским путем плурилинвизма и интеркултуралности.

кључне речи:

Референце

  1. Базић Јован, Секулић Бојана, „Идеолошки циљеви и садржаји у програмима за први циклус основног образовања у Србији”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2017, стр. 65-85.
  2. Бугарски Ранко, Језик и лингвистика, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  3. Бугарски Ранко, Нова лица језика, Библиотека ХХ век, Београд, 2002.
  4. Вучо Јулијана, „У потрази за сопственим моделом двојезичне наставе”, Иновације у настави, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 19/2006, стр. 41–54.
  5. Гаћиновић Радослав, „Институционални оквири политичке доминације”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 13-28.
  6. Глигоријевић Бранислав, „Прва београдска гимназија од 1928 – 1954”, у: Прва београдска гимназија „Моше Пијаде” 1939-1989 (редак. одбор Зоран Аврамовић и др.), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1989.
  7. Ђурић Љиљана, Страни језици у образовној политици Србије, Филолошки факултет, Београд, 2016.
  8. Ђурић Милорад, Л., „Глобалне комуникације и светско друштво: проблеми легитимацијског дефицита”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2016, стр. 43-59.
  9. Закон о основној школи, Службени гласник Републике Србије, бр. 50/1992.
  10. Игњачевић Анђелка, „Страни језици у Србији: поглед у прошлост и перспективе“, у зборнику: Сусрети култура (приредили: Љиљана Суботић, М. Клеут, Н. Бугарски), Филозофски факултет, Нови Сад, 2006.
  11. Игњачевић Анђелка, „Страни језици у језичкој и образовној политици – нови трендови”, Примењена лингвистика, Југословенско друштво за примењену лингвистику и Филозофски факултет у Новом Саду (приредиле: Душанка Точанац, Милена Јовановић), бр. 4/2004, стр. 43-52.
  12. Нешић Ана, „Политичка социјализација или политички маркетинг?”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2017, стр. 79-94.
  13. Новаков Александра, Стубови српске просвете: српске средње школе у Османском царству 1878-1912., Завод за уџбенике, Београд, 2017.
  14. Савет Европе, Бела књига о интеркултурном дијалогу „Живимо заједно једнаки у достојанству”, Савет Европе F-67075 Strazbur Cedex, јуна 2008, Internet, http// www.coe.int/dialogue, 07/01/2018.
  15. Ћунковић Срећко, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд, 1970.
  16. Шуваковић Александра, „Усвајање два страна језика у раном узрасту у контексту европске политике плурилингвизма – студија случаја”, у зборнику: Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких интеркултуралних и националних вредности (приредили: Бранко Јовановић, Младен Вилотијевић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица; Српска академија образовања, Београд, 2014.
  17. Шуваковић Урош, Шуваковић Александра, „Образовање и глобализација”, у Образовање и балканска друштва на путу мира и евроинтеграција (приредиле: Наталија Јовановић, Сузана Марковић Крстић, Лела Милошевић Радуловић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2014.
  18. Education and training 2010, 2007, стр. 2-4, Internet, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/multiling_en.html, 05/06/2017.
  19. Key Data on Teaching Languages at school in Europe 2012, стр. 10, Internet, http:// eacea.ec.europa.en/education/eurydice/documents/key_data, 10/11/2017.
  20. Lisbon European Council, Presidency Conclusions, 2000, March 23th-24th, Internet, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm, 05/06/2014.
  21. Luise Маria Cecilia, Italiano come lingua straniera. UTET, Torino, 2006.
  22. The EU Multilingualism Policy 2007, стр. 1-2, Internet, http://eacea.ec.europa.en/static/en/lingua/documents/presentation/chaves.pdf, 18/12/2017.
  23. Filipović Јelena, Vučo Јulijana, Đurić Ljiljana, “Critical Review of Language Education Policies in Compulsory Primary and Secondary Education in Serbia”, Current Issues in Language Planning, Channel View Publication, Vol. 8, N. 2, 2008, стр. 222-242. https://doi.org/10.2167/cilp103.0.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 81'27(4-672EU)(497.11) 99-113
ç