Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

РЕЛЕВАНТНОСТ МЕЂУНАРОДНОГ СУДА ПРАВДЕ И МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Међународни суд правде је главни судски орган Уједињених нација али његов значај надилази ту формалну улогу, па можемо слободно рећи да је то најзначајнија међународна судска инстанца. Пред Међународним судом правде (МСП, Суд) налази се изазован и тежак задатак – да у турбулентном свету међународних односа доноси одлуке у споровима између држава и да својим ауторитетом и начином рада осигура да државе са једне стране своје несугласице износе пред МСП, а са друге да се пресуде које донесе поштују. У овом раду ћемо анализирати степен поверења које државе имају у сам рад Суда, на који начин МСП доприноси или одмаже том поверењу али и оценити важност поверења у Међународни суд правде по међународну безбедност.

кључне речи:

Референце

  1. Ле Фир Луј, Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2010.
  2. Милисављевић Бојан, „Имунитет државе у међународном праву – осврт на рад комисије за међународно право“, Наука, Безбедност, Полиција, Београд, 2014, стр. 21-31.
  3. Милисављевић Бојан, „Одговорност међународних организација са освртом на захтеве Републике Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2/2016 год. 23, vol. 52 стр. 131-145.
  4. Новаковић Марко; Вучић, Михајло, „Пресуда за геноцид у спору Хрватске и Србије пред Међународним судом правде – правна анализа и значај по међусобне односе“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 1, 2015. стр. 7-44.
  5. Пржић А. Илија, ,,Британски предлог за измену пакта Друштва народа”, Архив за правне и друштвене науке, Београд,1930, књига XXI, бр. 3.
  6. Cassese Antonio, International Law, Second edition, Oxford university press, Oxford, 2005.
  7. Christenson G.A., “The World Court and Ius Cogens“, American Journal of International Law, Washington D.C., 1987, 81(1), стр. 93-101.
  8. D’Amato Anthony, “Modifying US Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the World Court”, American Journal of International Law, Washington D.C., 1985, 79 (2), стр. 385-405.
  9. Giegerich Thomas, “Article 36 UN charter“, in: The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, Second Edition (eds. Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat, Christian J. Tams), Oxford University Press, Oxford, 2012. стр. 134- 161.
  10. Highet Keith, “The Peace Palace Heats Up: The World Court in Business Again?”, Commonwealth Law Bulletin 1992, Routheldge, Abingdon, UK 18 (2), стр. 755–763.
  11. Hochschild Adam, To End All Wars: A Story of Loyalty and Rebellion, 1914-1918, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, MA, USA, 2011.
  12. Hudson Manley Ottmer, “The Permanent Court of International Justice”, Harward Law Review, Cambridge, MA, USA, 1921-1922, стр. 245-275.
  13. Moore A. John, Pubantz Jerry, The New United Nations: International Organization in the Twenty-First Century, Routledge, Abingdon, UK 2016.
  14. Novaković Marko, „Moderne tendencije u međunarodnom pravu – terorizam i ekspanzija prava“, u zborniku: Savremeni medjunarodni ekonomski i pravni poredak, (priredila: Sanja Jelisavac Trosic), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016.
  15. Novaković Marko, “Some remarks regarding the procedure of the appointment of the secretary general of the United Nations”, Анали Правног факултета у Београду/Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade, 2016; 64(3), стр. 171-191.
  16. Posner, E. A., “The Decline of International Court of Justice”, Conference on New Political Economy, Chicago, volume 23, Number 1, Chicago, July 2006, стр. 1-38.

  ПРЕСУДЕ

  1. I.C.J. Reports, (Greece v. United Kingdom) (1924, 1925, and 1927) P.C.I.J., Ser. A, Nos. 2, 5, and 11.
  2. I.C.J. Reports, Mavrommatis case Judgment.
  3. I.C.J. Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1987.
  4. I.C.J. Reports 1971.
  5. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)

  ДОКУМЕНТИ

  1. Статут Међународног Суда Правде.
  2. Selecting International Judges: Principle, Process and Politics, DISCUSSION PAPER, Centre for International Courts and Tribunals, University College London, 2002.
  3. United Nations Secretariat, Assessment of Member States’ advances to the Working Capital Fund for the biennium 2016-2017 and contributions to the United Nations regular budget for 2016, ST/ADM/SER.B/932, New York, 28 December 2015.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 341.645.2:327.5 257-271
ç