Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА У КРИЗИ И МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА

РЕЦЕСИЈА, ДЕФЛАЦИЈА И ПРИНУДНА ПРЕРАСПОДЕЛА ДОХОТКА

Сажетак

Светска економија није у добром стању. Европа је ве­лика економија, a економије ЕУ поново се суочавају са стагнацијом, и новим таласом рецесије. Дуготрајна рецесија снижава потенцијалпи раст Европе. Евидентне су рекордне стопе незапослености а реални БДП по глави становника у већини држава ЕУ на нижем је нивоу него пре рецесије. Спо­ром опорављању од кризе доста су допринеле мере штедње. Оне су направиле проблем у Европи. Економија Србије није у добром стању. Србија je y peцесији, за коју je карактеристично присуство дефлације. Погрешне политике какве су се водиле у земљи довеле су до незапослености и недостатка раста. Централној банци je у средишту инфлација. У фокус интересовања ставља ce курс, који je y функцији задржавања инфлације под контро­лом. Круцијални проблем je недостаток потражње. Није ce избегао буџетски дефицит и дуг. Субвенције и државне гаранције су нам велике. Мере штедње Владе Србије које ce односе на смањење плата и пензија не представљају начин структурное прилагођавања, већ принудну прерасподелу дохотка од становништва ка држави. Прибегавати мерама штедње као решењу изласка из економских проблема велика je погрешка. Нигде у свету мере штедње нису дале резултате у смањивању јавног дуга и буцетског дефицита. Са падом запослености не постоји стопа смањења плата и пензија која може да обезбеди одрживе јавне финансије. Проблем je политика, а не економија, односно доношење политичких одлука које онда утичу на економске. Овде се ради о друштвеној одговорности. Од мера штедње би се требало одустати. Зашто? Одговор се налази у тексту који следи.

кључне речи:

Референце

  1. EC – The European Commission, Serbia Progress Report 2014 European Commission, October 8, 2014. europa.eu/…/pdf/../20140108-serbia-progress report_en.pdf, 2014
  2. EBRD – The European Bank for Reconstruction and Development, (2014), Regionalni ekonomski izgledi, EBRD: Rast BDP-a u godini 1,3 odsto, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ Ekonomija/1500530/EBRD%3A+Rast+BDP-a +u+2014.+godini+l,3+odsto.html
  3. Grk Snežana, Svet i Srbija ekonomska i društvena gibanja, Mo­nografija radova, Svet i Srbija dimenzije razvoja i integracija, urednik Snežana Grk, Institut društvenih nauka, Beograd i Čigoja štampa, Beograd, str.11-37, 2013.
  4. Грк Снежана, Курс као механизам у функцији економске по­литике Србије, Српска политичка мисао, Serbian political thought, бр. 3/2010, год. XVII вол. 29, Институт за политичке студије, Београд, стр. 195-214,2010.
  5. Грк Снежана, Разгибавање економске свести, Српска политич­ка мисао, Serbian political thought, Број 2/2014, год.21, вол 44, стр. 157-177, 2014.
  6. Грк Снежана, Србија у клопци економске катастрофе, Нациоиални интерес, National Interest, Journal for national and state issues, број 3/2013, година X, вол. 18, Институт за политичке студије, Београд, стр. 9-36, 2013.
  7. Грк Снежана, Реформа пензионог система у Србији у сенци привредног раста и неповољне демографске структуре, Српска политичка мисао, Serbian political thought, бр. 1/2011, год. XVIII вол. 31, Институт за политичке студије, Београд, стр. 163-186, 2011.
  8. IMF and World Bank, Summit IMF and World Bank October 9, 2014, Washington, D. C. www.imf.org/external/am/2014/
  9. IMF and World Bank, Annual Meetings of the International Mone­tary Fund and the World Bank Gropu Washington, D.C. October 10-12, 2014 https://www.imf.org/external/am/2014/index.htm
  10. IMF – International Monetary Fund, Global Growth Disappoints, World Economic Outlook, October 7, 2014, Washington, D. C. www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/new100714a.htm
  11. IMF – International Monetary Fund, World Economic Outlook, Republic of Serbia and the IMF Updated: October 11, 2014. http://www.imf.org/external/country/srb/
  12. IMF – International Monetary Fund, Global economy, World Eco­nomic Outlook (WEO), October 7, 2014, Washington, D.C. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/
  13. IMF – International Monetary Fund, World Economic Outlo­ok, Washington, 8 April 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2014/01/pdf/text.pdf
  14. IMF – International Monetary Fund, Global Financial Stability Report (GFSR), 8 April 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/01/index.thm
  15. IMF – International Monetary Fund, World Economic Outlook Da­tabase, April 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
  16. IMF and World Bank, English version: Statement by Global Unions to the 2014 Spring Meetings of the IMF and World Bank, Washington, 11-13 April 2014. www.ituc-csi.org/statement-by-global -unions -to -the-14555
  17. IMF and World Bank, Spring Meetings The International Mone­tary Fund and World Bank Group, Spring Meetings: Washing ton, D.C. April 11 -13, 2014. www.imf.org/external/spring/2014/
  18. Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, October 13, 2014, W. W. Norton & Company, New York, 2014.
  19. Министарство финансија Републике Србије, (2014), Билтен јаених финансија за месец август 2014, број 120, август 2014. године. www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10797
  20. Народна банка Србије, www.nbs.rs/internet/latinica/index.html, 2014.
  21. Project Syndicate, www.project-syndicate.org, 2014.
  22. Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2,
  23. World Bank, Explore the World Bank Annual Report 2013, Was­hington, D. C. www.worldbank.org/annualreport/2013
  24. World Bank, World Bank Publications: World Development Indica­tors 2014 May 9, 2014. https://publications.worldbank.org/index. php?main_ page…2014.
  25. World Bank, Global Economic Prospects World Bankworldbank.org/en/publication/global-economic-prospects, 2014.
  26. World Bank, Global Monitoring Report 2014/2015 Ending Poverty and Sharin Prosperity Published: October 2014, http://elibrary. worldbank.org/dio/pdf/10.1596/978-1-4648-0336-9-ch2
  27. World Bank, Unemployment in Europe and Central Asia (ECA),November 7, 2013. www.worldbank.org/…/grawing-with-jobs-ineurope-and-central-asia, 2013.
  28. WEF World Economic Forum, Global Risks 2014 Report, Reports – Outlook on the Global Agenda –  Europe weforum.org/reports, 2014.
  29. WEF World Economic Forum, (2013), The Global Competitive­ness Report 2013-2014, 3 Sep 2013, reports.weforum.org/the-glo­bal-competitiveness-report-2013-2014/

   

периодика Национални интерес 3/2014 УДК 338.124.4:338.2(497.11) 173-200
ç