Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

РЕАЛНОСТ И ИЗАЗОВ ПОГЛАВЉА 27 У ПРЕГОВОРИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Република Србија од децембра 2015. године налази се у преговорима о усклађивању свог законодавства са правним тековинама Европске уније. Правне тековине ЕУ су подељене на 35 поглавља која се разликују по комплексности, али и важности за ЕУ. Циљ овог рада је да покаже значај преговора о усклађивању са правним тековинама из Поглавља 27 које се односи на заштиту животне средине. Рад је подељен на четири целине. У првом делу је приказано шта политика животне средине представља за ЕУ, и на који начин се спроводи Седми акциони план заштите животне средине. Други део рада посвећен је анализи Поглавља 27 европског законодавства и стратегија Републике Србије за усвајање ових правних тековина. Трећи део рада фокусиран је на финансијске и административне захтеве, кроз призму апроксимације у области заштите животне средине Републике Србије. У четвртом делу рада је извршена анализа студије случаја Суда правде ЕУ која се односи на питање заштите животне средине што омогућава да се у пракси сагледа колика је важност овог поглавља.

кључне речи:

Референце

  1. Атељевић Владимир и др., Изазови Европских интеграција у областима заштите животне средине и одрживог развоја локалних заједница, Палго центар, Београд, 2011.
  2. Волф-Нидермајер Анита „Еколошка политика“, Европа од А до Ш – приручник за европску интеграцију, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2004.
  3. Група аутора, Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији, Информациони центар Европске уније, Београд, 2014.
  4. Кнежевић-Предић Весна, Како делује правни поредак Европске Уније?, Центар за антиратну акцију, Београд, 2001.
  5. Миленковић Дејан, Право заштите животне  средине са елементима увода у право, Виша политехничка школа, Београд, 2006.
  6. Прокопијевић Мирослав, Европска унија – увод, Службени гласник, Београд, 2005.
  7. Тодић Драгољуб, Водич кроз ЕУ политике – Животна средина, Европски покрет у Србији, Београд, 2011.
  8. Bell, S., Mc Gillivray, D., Pedersen, O., Environmental Law, Oxford, 2006.
  9. Kochenov Dimitry, EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty – Costum Concubinage? European Integration online Papers (EIoP) Vol. 9, 2005.
  10. Nadić Darko, „Environmental Policy of Serbia and Challenges of Accession to Europe“, Anali hrvatskog politikološkog društva, Vol. 9. No. Zagreb, 2013.
  11. Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013. on a General Union Environment Action Programme to 2020 „Living well, within the limits of our planet“ (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union, Brisel, 2013.
  12. Directive 2008/1/EC Of The European Parliament and of The Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union, Brisel 29.1.2008.
  13. Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 11 April. 2013 – European Commission v Ireland. Case C-158/12, Luxembourg (City), 2013.
  14. Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Hrvatske EU, Dodatak na Pregovaračko stajališe o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za Poglavlje 27, „Okoliš“, (CONF-HR 17/08), Zagreb, 2010.
  15. Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију, (Службени гласник РС, бр. 80/2011).
  16. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136151&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258299 19/06/2016
  17. http://www.eko.minpolj.gov.rs/konferencija-zivotna-sredina-izazov-i-prilika-za-razvoj-srbije/ 22/06/2016
  18. http://www.sepa.gov.rs/index.php?id=4&akcija=showAll. 22/06/2016
периодика Политичка ревија 3/2016 УДК 340.317(497.11:4-672EU) 59-76
ç