Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА КАО ПРЕДУСЛОВ ЈАЧАЊА ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА

Сажетак

У раду се анализира и образлаже значај критичког мишљења за адекватно функционисање и развој демократије у савременом друштву. Полазна основа анализе је Хабермасов концепт комуникативног делања, којим се наглашава важност аутентичне партиципације грађана у процесу заједничког откривања, преговарања и формулисања јавног интерeса. У том референтном оквиру размотрено је које конкретне способности, вештине и диспозиције би требало развијати у циљу јачања демократских капацитета друштва. Вештине критичког расуђивања, а поготово аргументовања и вредновања аргумената, препознате су као базична претпоставка за рационално и компетентно учешће грађана у демократским процесима. Изградња вештина расуђивања, иако нужан, није и довољан услов за остваривање рационалне социјалне кооперације. Постизање заједничког разумевања, као аутентични циљ комуникативног делања, подразумева и развој дијалошког и рефлексивног мишљења, као и интелектуалних вредности које чине критички став. Могућност афирмације еманципаторске, наспрам чисто инструменталне рационалности, зависи од систематског јачања критичке свести и партиципативних модела понашања, поготово код младих. Једино развој свих поменутих елемената критичког мишљења може допринети реализовању демократских потенцијала јавне расправе и богатих информационих ресурса, као и превазилажењу актуелне кризе легитимности демократије, која се огледа у неповерењу грађана према демократским институцијама и смањивању њиховог учешћа у демократским процесима.

кључне речи:

Референце

  1. T. Bowell, G. Kemp, Critical thinking: A concise guide, Routledge, London, 2002.
  2. G. ten Dam, M. Volman, “Critical thinking as a citizenship competence: teaching strategies”, Learning and Instruction, 2004, 14, str. 359-379.
  3. Р. Дроа, Запад објашњен свима, Геопоетика, Београд, 2010.
  4. У. Еко, Разговор о крају времена. Народна књига: Алфа, Београд, 2001.
  5. R. Ennis, “Argument appraisal strategy: A comprehensive approach”, Informal Lo­gic, 2001, 21/2, str. 97-140.
  6. R. Ennis, Critical thinking, Prentice-Hall, New York, 1996.
  7. P. Facione, Critical thinking: what it is and why it counts, California Academic Press, Millbrae, 2011.
  8. T. van Gelder, „Teaching critical thinking: Some lessons from cognitive science”, College Teaching, 2005, 53/1, str. 41-46.
  9. A. Giddens, Оdbjegli svijet: kako globalizacija oblikuje naše živote, Naklada Ja­senski i Turk, 2005.
  10. G. Gunter, „Building student data literacy: An essential critical thinking skill for the 21st century“, Multimedia, Internet and Schools, 2007, 14/3, str. 154-164.
  11. Ј. Habermas, The theory of communicative action: Reasons and the rationalization of society, 1, Beacon Press, Boston, 1984.
  12. Ј. Јанићијевић, Комуникација и култура, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2006.
  13. Б. Јашовић, „Дехуманизација и самоотуђење између потрошачке културе и глобалних ризика постмодерног доба“, Социологија, XLVII, 2005, 2, стр. 117-142.
  14. P. King, K. Strohm Kitchener, Developing reflective judgment, Jossey-Bass Publis­hers, San Francisco, 1994.
  15. А. Мировић, „Дискурзивна демократија као специфичан облик делиберативно-демократског модела“, Српска политичка мисао, 2009, 23/1, стр. 45-84.
  16. R. Paul, „Teaching critical thinking in the strong sense: A focus on self-deception, world views, and a dialectical mode of analysis“, In: K. Walters (Ed.). Re-thin­king reason: New perspectives in critical thinking, State University of New York Press, Albany, 1994, str. 181-198.
  17. R. Paul, Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly chan­ging world, Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, 1993.
  18. R. Paul, L. Elder, Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
  19. R. Paul, L. Elder, How to detect media bias and propaganda, Foundation for Criti­cal Thinking, Dillon Beach, 2004.
  20. Ј. Пешић, „Логички и епистемолошки приступ критичком мишљењу“, Психологија, 2007, 40/2, стр. 173-190
  21. Ј. Пешић, Критичко мишљење: од логике до еманципаторне рационалности, Институт за психологију, Београд, 2008.
  22. Ј. Пешић, „Еманципаторна улога критичког мишљења“, Српска политичка мисао, 2006, 3-4, стр. 9-32.
  23. J. Пешић, А. Новаковић, Слобода и јавност, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  24. H. Siegel, Educating reason: Rationality, critical thinking and education, Routled­ge, New York, 1988.
  25. H. Siegel, Rationality redeemed: Further dialogues on an educational ideal, Rou­tledge, New York, 1997.
  26. М. Сладечек, „Проблем легитимности демократије: грађанство, партиципација, делиберативност“, Филозофија и друштво, 2006, 2, стр. 123-134.
  27. W. Wardekker, “Scientific concepts and reflection”, Mind, Culture and Activity, 1998, 5, str. 143-153.
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 159.955.5:321.7 281-302
ç