Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

РАЗВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ (СРПСКЕ) ИСТОРИОГРАФИЈЕ О „ВЕЛИКОМ ОКТОБРУ”

Сажетак

У овом смо раду настојали да укажемо на посебности које је у проучавању Октобарске револуције, њених утицаја и одјека међу Јужним Словенима имала југословенска (српска) историографија. Иако постоји само неколико селективних библиографија радова објављених о овим темама, увидом у њих, као и у више десетина посебних издања и мањих прилога, закључили смо да је њен развој умногоме зависио од владајуће идеологије и типа друштвеног уређења, због чега се издвајају три периода: време између два светска рата, епоха социјалистичке Југославије и раздобље после њеног распада. Теме интересовања, методолошки приступи и (не)научна тумачења углавном су били одређени политичким опредељењима и уверењима историчара који су се њима бавили, националним интересима, постојањем или одсуством научних слобода.

кључне речи:

Референце

  1. Ашанин Миодраг, Чолић Лазар, Алекса Дундић. Сабља над степом, Димитрије Туцовић, Титово Ужице, 1967.
  2. Босиљчић Слободан, Октобарска револуција 1917. и прве године совјетске власти, Младост, Београд, 1966.
  3. Васић Драгиша, Утисци из Русије, Млада Србија, Београд, 1928.
  4. Вукичевић Лазар, „Успомене из Октобарске револуције. Пролетерска отаџбина”, Зборник за друштвене науке, Матица српска, бр. 22, Нови Сад, 1959, стр. 129−145.
  5. Вукичевић Тоска, „Из живота и рада Лазара Вукичевића”, Зборник за друштвене науке, Матица српска, бр. 22, Нови Сад, 1959, стр. 146−149.
  6. Груловић Никола, Југословени у рату и октобарској револуцији, Просвета, Београд, 1962.
  7. Груловић Никола, „Југословенска комунистичка револуционарна група Пелагић”, Зборник за друштвене науке, Матица српска, бр. 22, Нови Сад, 1959, стр. 108−128.
  8. Драговић Милорад, Алекса Дундић. Црвени коњаник, Нови дани, Београд, 1957.
  9. Живанов Сава, Октобарска револуција и радничко управљање у предузећима 1917−1918, Научна књига, Београд, 1988.
  10. Живанов Сава, Револуција у Русији 1917: кључна питања, основни токови и социјални и политички носиоци, Научна књига, Београд, 1988.
  11. Живанов Сава, Русија на прелому векова. Последње деценије руског царства. Од завршетка Кримског до почетка Првог светског рата 1855−1914, Службени лист, Београд, 2002.
  12. Живанов Сава, Пад руског царства, 1−2, Нолит, Море, Београд, 2007.
  13. Живанов Сава, Русија 1917. Од пада самодржавног Царства до проглашења демократске републике, 1−2, Нолит, Београд, 2009.
  14. Живанов Сава, Црвени Октобар, 1−2, Службени гласник, Београд 2012.
  15. Зелењин Владимир, Југословени под заставом Октобра, Младо поколење, Београд, 1967.
  16. Јовановић Мирослав, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919−1924, Стубови културе, Београд, 1996.
  17. Јовановић Радослав, Зашто сам и како био и остао у Русији од 1913 до 1923, Југославија, Београд, 1925.
  18. Миланковић Д. Јован, Успомене из Сибира 1918‒1919 и пут океаном у домовину, Време А. Д., Београд, 1926.
  19. Милорадовић Горан, Карантин за идеје. Логори за изолацију „сумњивих елемената” у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1919‒1922, Институт за савремену историју, Београд 2004.
  20. Милосављевић Петар, Велика октобарска социјалистичка револуција, Рад, Београд, 1967.
  21. Миљковић Бранислав, „Две наше књиге о Русији”, Српски књижевни гласник, књ. XXIV, бр. 4, 16. јун 1928, стр. 359‒363.
  22. Николић Коста, Бољшевизација Комунистичке партије Југославије 1919−1929. Историјске последице, Институт за савремену историју, Београд, 1994.
  23. Октобар у Југославији 1918−1945. Избор докумената о годишњицама Октобра, Институт за изучавање радничког покрета, Београд, 1967.
  24. Очак Д. Иван, Југословени у Октобру, Народна књига, Београд, 1967.
  25. Поповић Никола, Србија и руска револуција 1917−1918, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
  26. Станковић Ђорђе, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, друго проширено издање, Задужбина Николе Пашића, Зајечар, 1995.
  27. Стојановић Сретен, Импресије из Русије, Новости, Београд, 1928.
  28. Стојановић Станислав, Локални совјети у Совјетском Савезу, Београд, 1967.
  29. Bibliografija izdanja o Narodnooslobodilačkom ratu 1941‒1945 (urednik: Miloš Pajković), Vojnoistorijski institut, Beograd, 1964.
  30. Broz Josip, „Moj boravak u Rusiji za vrijeme revolucije”, Četrdeset godina, knj. prva: 1917−1929. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, Kultura, Beograd, 1960, стр. 23−28.
  31. Četrdeset godina, knj. prva: 1917‒1929. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, Kultura, Beograd, 1960.
  32. Čulinović Ferdo, Odjeci Oktobra u jugoslavenskim krajevima, 27. srpanj, Zagreb, 1957.
  33. Gregorić Pavle, „S pukom Matija Gubec u Crvenoj armiji”, Četrdeset godina, knj. prva: 1917−1929. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, Kultura, Beograd, 1960, стр. 28−29.
  34. Hrabak Bogumil, „Dolazak organizovanih povratnika iz Sovjetske Rusije u Jugoslaviju 1918−1919. godine”, Zbornik, 4, Historijski institut Slavonije, Slavonska Požega, 1966, стр. 239−281.
  35. Isović Kasim, „Odjeci i uticaji Oktobarske revolucije na prilike u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine (1917−1921)”, Glasnik Arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, god. VII, knj. VII, Sarajevo 1967, стр. 283−570.
  36. Jugosloveni u Oktobarskoj revoluciji. Zbornik sećanja Jugoslovena učesnika oktobarske revolucije i gradjanskog rata u Rusiji 1917−1921 (priredio: Nikola Popović), Institut za savremenu istoriju, Narodna knjiga, Beograd, 1977.
  37. Krleža Miroslav, Izlet u Rusiju, Narodna knjižnica, Zagreb, 1926.
  38. Milenković Toma, „Stav jugoslovenske vlade prema povratnicima iz Sovjetske Rusije”, Vojnoistorijski glasnik, br. 2, maj – avgust 1968, стр. 205−215.
  39. Milenković Toma, „Uticaj oktobarske revolucije na koncepcije i delatnost Jugoslovenskog komunističkog revolucionarnog saveza pelagićevaca”, Istorija XX veka, zbornik radova, X, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1969, стр. 235−245.
  40. Novak Franjo, „Naši ratni zarobljenici u Rusiji na strani Oktobra”, Četrdeset godina, knj. prva: 1917−1929. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, Kultura, Beograd, 1960, стр. 29−32.
  41. Očak Ivan, U borbi za ideje Oktobra. Jugoslovenski povratnici iz Sovjetske Rusije (1918‒1921), Stvarnost, Zagreb, 1976.
  42. Očak Ivan, Vojnik revolucije. Život i rad Vladimira Ćopića, Spektar, Zagreb, 1980.
  43. Oktobarska revolucija. 40 godina, Kultura, Zagreb, 1957.
  44. Oktobar u Jugoslaviji 1918–1945. Izbor dokumenata o godišnjicama Oktobra (izbor i redakcija: Mihajlo Apostolski). Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1967.
  45. Popović Nikola, Odnosi Srbije i Rusije u Prvom svetskom ratu, Institut za savremenu istoriju, Narodna knjiga, Beograd, 1977.
  46. Potočnjak Franko, Iz emigracije, 4, U Rusiji, Narodne novine, Zagreb, 1926.
  47. Prilozi za istoriju socijalizma, Institut za istoriju radničkog pokreta, br. 5, Beograd, 1968.
  48. Zemlja Oktobra (priredio: Đuro Đurašković), Komunist, Beograd, 1967.
  49. Škorić Drago, „Uloga povratnika iz ruskog zarobljeništva u razvoju dogadjaja u Hrvatskoj potkraj godine 1918”, Starine JAZU, knj. 46, Zagreb 1956, стр. 7−21.
  50. Učešće jugoslovenskih radnih ljudi u Oktobarskoj revoluciji i gradjanskom ratu u SSSR. Zbornik dokumenata i materijala (redigovao: Milorad Simonović), Institut za savremenu istoriju, Narodna knjiga, Beograd, 1979.
  51. Vesović Milan, „Oktobarska socijalistička revolucija. Jugoslovenska bibliografija knjiga i brošura 1945−1966”, Prilozi za istoriju socijalizma, br. 5, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1968, стр. 691-725
  52. Vidmar Josip, „Prilozi gradji za povjest 1917−1918. s osobitim obzirom na razvoj radničkog pokreta i odjeke oktobarske revolucije kod nas”, Arhivski vjesnik, I, Zagreb, 1958, стр. 11−173.
  53. Zelenjin Vladimir Vladimirovič, Sumarokova Maja Mihajlovna, „Legenda i stvarnost. Činjenice iz biografije Crvenog Dundića”, Prilozi za istoriju socijalizma, br. 5, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1968, стр. 389−415.
периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 94(470+571)“1917“:930(497.1) 13-33
ç