Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

РАЗВОЈ ГЛОБАЛИЗМА КАО ЕКОНОМСКОГ ФЕНОМЕНА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПОЛИТИКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет овог рада је глобализам као економски феномен и његов утицај на пољопривреду Европске уније. Један од циљева овог рада је научна дескрипција врло комплексног феномена као што је глобализам, као и његов утицај на развој и садашње стање пољопривреде Европске уније. Примарни циљ је да докажемо да и поред великог утицаја глобализма на традиционално конзервативно тржиште Европске уније, такав утицај није доживео у већој мери рефлексију на пољопривредну политику. Напротив, у овом раду закључујемо да се пољопривредна политика Европске уније није значајније променила у правцу либерализације коју потенцира глобализам, као и да се интервенционизам (политика субвенционисања као смртни непријатељ либералног схватања економских токова) у оквиру ове политике није временом смањиo. Главни кривац оваквог исхода су јасне преференције произвођача из земаља чланица Уније и немоћ наднационалних институција Уније у спровођењу либералнијег амбијента у оквиру пољопривреде. До овог закључка дошли смо користећи теоријски приступ интергаверментализма (предност националне суверености у односу на наднационалност по питању пољопривреде) као и приступ либералног интергаверментализма Ендрјуа Моравчика, где смо искористили став да једном формиране наднационалне институције никада неће имати потпуну самосталност и да ће увек фактички бити подређене државама чланицама. У овом раду у оквиру методологије примењујемо идеализовани модел (тежња држава чланица и произвођача ка максимизирању користи у оквиру пољопривредне политике ЕУ). За прикупљање података, као део секвенционалне анализе која обухвата само аспект предмета истраживања, користимо анализу садржаја, а која обухвата коришћење релевантне литературе по питању глобализма и Заједничке пољопривредне политике.

кључне речи:

Референце

  1. Беренд Т. Иван, Економска историја Европе у XX веку – Економски модели од laissez faire до глобализације, Архипелаг, Београд, 2009.
  2. Мишчевић Тања, Драгојловић Наташа, Водич кроз ЕУ политике – Пољопривреда, Европски покрет Србија, Београд 2010.
  3. Родрик Дени, Парадокс глобализације – зашто светско тржиште, држава и демократија не иду заједно, ЈП Службени гласник, 2013.
  4. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  5. Buckwell Allan, A CAP Fit for the 21st Century, Rivista di Economia Agraria/a. LXIII, n.3, septtembre 2008.
  6. European Commission, DG Agricultural and Rural development,Cap post – 2013: Key graphs and figures, Graph 3, April 2014.
  7. Hobson A. John, Imperialism: A Study, K. Nisbet & Co, London, 1902.
  8. Johnson Renee, The U.S. – EU Beef Hormone Dispute, Congressional Research Service 7-5700, January 2015.
  9. Marx Karl, On the Question of Free Trade, Public Speech Delivered by Karl Marx before the Democratic Association of Brussels, January 9, 1848.
  10. Keynes Maynard John, The end of laissez Faire, Leonard, Virginia Wolf, London, 1927.
  11. Luxembourg Rosa, The Accumulation of Capital, translated version from German language by Agnes Schwarzshild, Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1951.
  12. Maddison Angus, Monitoring the World Economy 1820-1992, OECD, Paris, 1995, Appendix J Employment, Working Hours and Labor Productivity.
  13. Moravcsik Andrew, Schimmelfennig Frank, Liberal Intergovernmentalism, Oxford University Press 2009, edition: European Integration Theory.
  14. Ruggie G. John, International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, International Organization, vol. 36, no. 2, Spring 1982, стр. 379-415.
  15. Wallas Helen, Wallace William, Pollack A. Marc, Policy – Making in the European Union, Fifth edition, Oxford University Press, 2005.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 339.97:338.43(4-672EU) 153-168
ç