Изабери језик:
Тема броја

ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

РАЗЛИКЕ У СТИЦАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ЛЕГИТИМИТЕТА ПАЛЕСТИНЕ И КИМ

Сажетак

Самопроглашена независност Косова и признања његове државности од стране многих држава доводи такозвано независно Косово (ТРК) у позицију да се може разматрати заједно са Палестином (односно Палестинском Самоуправом коју је основао ПЛО и прогласио независност двадесет година пре ТРК (1988). Обе територије, њихов статус и настојање група које се представљају као заступници интере­са палестинских Арапа односно косовских Албанаца битна je тема за изучавање. Компаративна студија два пута за стицање меунаородног легитмитета посебно je важна за Србију у процесу утврђивања статуса њене јужне покрајине. Јанковић u Ајзенхамер су после разматрања појма међународни легитимитет који су представили као један oд елемената грађевине новог светског поретка размотрили неколико димензија међународног легитимисања двају ентитета. Аутори су изложили хронологију битну за процес, кратко разматрање историјских околности, преглед међународне ситуације u геополитичке позиције на којима ce налазе наведене територије. У закључном делу наведено je пет разлнка нзмеђу самопроглашене албанске државе на Косову и Метохнји и од стране арапских држава проглашене државе Палестине у стицању међународног легитимитета.

кључне речи:

Референце

  1. Guiding principles of the Contact Group for a settlement of the status of Kosovo, Интернет: http://www.unosek.org/docref/ContactGroup-Ten-Guiding-principles-for-Ahtisaari.pdf 12/07/2012/
  2. Декларација Скупштине Србије о стању на Косову и Метохији, Интернет: http://www.arhiva,gov.rs/vesti/2001-06/01/24790.html 12/07/2012/
  3. Comprehensive proposal for Kosovo Status Settlement, Ин­тернет: http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf 12/07/2012.
  4. Pact of the League of Arab States, March 22, 1945.
  5. Повеља Уједињених Нација, Интернет: http://wwwtuzilastvorz.org.rs/html_trz/ PROPISI/poveljpdf 12/07/2012.
  6. Resolution 1244, Интернет: http://www.unmikonline.org/Pages/1244.aspx 12/07/2012.
  7. Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral declaration of inde­pendence of Kosovo is in accordance with international law, Интеренет, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/516/55/PDF/N0851655.pdf? OpenElement 12/07/2012.
  8. The Paris Protocol, PLO Negotiations Affairs Department, Интернет, http://wwwintertech.ps/nad/etemplate.php?id=48 скинуто: 14/07/2012.
  9. Уставни оквир за привремену самоуправу на Косову, Интернет: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/FrameworkPocket_SRB_Dec2002.pdf 12/07/2012.
  10. World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Интернет, http://www.un.org/en/ga/durbanmeeting2011/pdf/DDPA_full_ text.pdf, скинуто: 16/07/2012.
  11. Gabellini, Giacomo, La parabola: Geopolitica dell’unipolarismo statunitense, Anteo edizioni, 2012.
  12. Драгић Кијук, Предраг, Хришћанство без Христа, Рашка школа, Београд, 2011.
  13. Кер-Линдзи, Џејмс, Косово – пут ка оспореној државности на Балкану, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  14. Clark, Ian, International Legitimacy and World Society, Ox­ford University Press, 2010.
  15. Codovini, Giovanni, Storia del conflitto arabo israeliano palestinese: Tra dialoghi di pace e monologhi di guerra, Mondadori, Milano, 2007.
  16. Mearsheimer, John, Walt, Stephen M, La Israel Lobby e la politica estera americana, Arnoldo Mondadori, Milano, 2007.
  17. Orakhelashvil Alexander, Statehood, Recognition and the United Nations. System: A Unilateral Declaration of. In­dependence in Kosovo, Max Planck yearbook of United Nations law, vol. 12, 2008.
  18. „Accordance with International Law of the Unilateral Dec­laration of Independence In Respect of Kosovo“, In­ternet: http://www.ici-cii.org/docket/files/141/15987.pdf 12/07/2012.
  19. Gendzier, Irene, “U.S. Policy in Israel/Palestine, 1948: The Forgotten History”, Middle East Policy, XVIII, No. 1, Spring 2011, pp. 42-53.
  20. “International Recognition of a Unilaterally Declared Pale­stinian State: Legal and Policy Dilemmas”, Jerusalem Center for Public Affairs, Интернет, http://jcpa.org/art/becker2.htm, скинуто: 12/07/2012.
  21. Kenneth Anderson, “Domestic and International Legiti­macy for Targeted Killing Using Drones”, Opinio Juris, Интернет, http://opiniojuris.org/2011/10/03/domestic-and-international-legitimacy-for-targeted-killing-usingdrones/, скинуто: 07/06/2012.
  22. Jia, Bing, “The independence of Kosovo: A unique case of secesion”, Chinese Journal of International Law, Oxford Univerisity Press, volume 11/2,
  23. Косолапов, Н, „Легитимность в международных от­ношениях: эволюция и современное состояние про­блемы”, Мировая экономика и международные от­ношения, № 2, Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии на­ук (ИМЭМО РАН), 2005.
  24. „Kosovo: Current Issues and S. Policy“, Интернет: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21721.pdf 12/07/2012.
  25. “Клинтон: Косово признало 89 држава”, Интер­нет: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_category=640&nav_id=618103 12/07/2012.
  26. Parish, Matthew, “Paradigms of State-Building: Comparing Bosnia and Kosovo”, Journal of Eurasian Law, 3, No. 3, 2010
  27. “Push at UN for Kosovo independence could bolster seces­sionist demands around the world”, Интернет: http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=14346 12/07/2012.
  28. “Rothschild, Baron Edmond James de (1845-1934)”, The Je­wish Agency for Israel, Интернет, http://www.jewishagency.org/.
  29. Сајт Министарства иностраних послова Републике Ко­сова, Интернет: http://www.mfa-ks.net/?page=3,98 12/07/2012.
  30. Taub, Daniel, “International Legitimacy and International Law”, 2008.
  31. Fairclough, Norman, “Blair’s contribution to elaborating a new ‘doctrine of international community’”, (Extract from the speech of April 1999), December 2006, Интер­нет, www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/Blair.doc.
периодика Национални интерес 2/2013 УДК 341.218.2(569.4=411.219) (497.115) 191-230
ç