Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАД И ЕКОНОМИЈА У СОЦИЈАЛНОМ УЧЕЊУ РУСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Сажетак

Руска православна црква је прва у православном све­ту почела да изграђује кодификовано социјално учење. Основни документ објављен је 2000. године као основа за будући развој конкретних питања. У овом чланку аутор анализира позиције цркве у питањима рада и економије. Анализирају се адекватни делови докумен­та из 2000. а затим и другог документа који је 2004. донет под именом Кодекс моралних правила у економији. На крају се ови ставови пореде са учењем Римокатоличке цркве и истражују се последице ставова руске цркве на укупна друштвена кретања у Русији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бабић, Ј., Бојанић, П., (ур.), Глобално управљање светом, Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012.
  2. Балашов, Н., И сотворил Бог мужчину и женщину: Комментарии к Социальной концепции Русской Православной Церкви, Даниловский благовестник, 2001., http://www.synergia.itn.ru/kerigma/brak/balashov/IsotvoriIBog.htm
  3. Valković, M., „Socijalni nauk Crkve i socijalna politika”, Revija za soci­jalnu politiku, 1, 1994., str. 15-23.
  4. Ђурковић, М., „Идеје о светској влади новија виђења”, у Идеологија, партије и међународни односи, ИПС, Београд, 2012.
  5. Ђурковић, М., „Фетулах Гјулен и џемат Хизмет”, Култура полиса, бр. 21, 2013., стр. 1-22.
  6. Зилкић, А., „Исламска заједница Турске Дијанет”, у Ђурковић, М., Раковић, А., Турска регионална сила?, ИЕС, Београд, 2013., стр. 56-62.
  7. Элбакян Е.С., Медведко С.В, „Влияние религиозных ценностей на экономические предпочтения верующих россиян”, Социологические исследования, бр. 8. 2001.
  8. Knox, Z., Russian Society and the Orthodox Church: Religion in Russia after Communism, Routledge, 2005.
  9. Makridis, V, „Why Does the Orthodox Church Lack Systematic Social Teaching”, Skepsis, XXIII, 2013., стр. 281-312.
  10. Милошевић, З., Русија и Балкан: питања сарадње и безбедности, ИПС, Београд, 2008.
  11. Младеновић, А., (пр.), Религија и економија, Хришћански културни центар и Министарство економије и регионалног развоја Владе Ре­публике Србије, 2012.
  12. Митрохин, Н., „Русская православная церковь в 1990 году”, НЛО, бр. 83, 2007. http://magazines.russ.ru/nlo/2007/83/mihtml
  13. Одинцов, М. И., „Об истории принятия Закона о свободе совести”, http://www.rusoir.ru/president/works/273/
  14. Основи социјалне концепције Руске православие цркве, Беседа, Нови Сад, 2007.
  15. Папско веће за правду и мир, Основе социјалног учења Католичке цркве, Конрад Аденауер фондација и Београдска надбискупија, Београд, 2006.
  16. Пеикова, З., Прусак, А., „ОСНОВЫ социальной концепции Русской Православной Церкви, (кругый стол)”, Социологические исследова­ния, бр. 8. 2001.
  17. Прокопијевић, М., Европска унија – увод, Службени гласник, Београд, 2005.
  18. „Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании”, Право­славная беседа, бр. 2, 2004.
  19. Станковић, В., 2009 „Функције социјалне државе у хришћанским политичким концептима“, Политичка ревија, вол. 8, бр. 2, 2009 стр. 23-37.
  20. Стојановић, Б., „Вилхелм Репке економски хуманизам”, Социолошки преглед, вол. 41, бр. 4, стр. 473-490. 2007.
  21. Стојановић, Б., „Валтер Ојкен”, у Лакићевић, Д., Стојановић, Б., Вујачић, И., Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 203-240.
  22. Holmes, S., „What Russia Teaches Us Now: How Weak States Threaten Freedom”, The American Prospect, бр. 33, Јули/Август, 1997, стр. 30­39.
  23. Хасе, Р., Шнајдер, Х., Вајгелт, К., (ур.), Лексикон социјалне тржишне привреде, Конрад Аденауер фондација, Београд, 2005.
  24. Hood, R., Social teachings in the Episcopal Church, Morehouse Pub Co, 1990.
  25. Chaplin, V., „Russian Orthodox Church and Economic Ethics at the Turn of the Millennium”, 2005.
  26. http://www.orthodoxytoday.org/articles5/ChaplinEconomicEthics.php
  27. Чаплин, В., „В РПЦ одобряют ограничение импорта, меняющее стан­дарты потребления”, интервју за агенцију РИА Новости, 07.08.2014.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 271.222(470):331+330 175-191
ç