Изабери језик:
Тема броја

АПРИЛСКИ ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ

ПРОМЕНЕ ИЗБОРНИХ ПРАВИЛА – НОВА РЕШЕЊА, КОРАК НАПРЕД?

Сажетак

У раду се анализирају новине садржане у важећем изборном законодавству, усвојеном почетком године и примењеном на априлском изборима, с циљем да се утврди да ли новоусвојени изборни закони доприносе успостављању вишег степена демократичности и транспарентности изборног поступка. У фокусу су решења садржана првенствено у Закону о избору народних посланика, који је задржао статус централног изборног закона. Анализом су обухваћени следећи сегменти изборног законодавства: изборно право, изборна администрација, заштита изборног права, мере афирмативне акције и посматрање рада органа за спровођење избора. Изменом изборног закона проширена је основа за уживање изборног права. Структура изборне администрације допуњена је увођењем средњег нивоа, у виду локалних изборних комисија. Уведена су нова правна средства у односу на одлуке о именовању чланова изборних комисија, али је задржан постојећи облик деловања у сталном и проширеном саставу. Када је у питању заштита изборног права, постојећи систем надограђен је увођењем нових правних средстава. Мере афирмативне акције у погледу листа националних мањина сада долазе до изражаја и у фази кандидовања представника. Потпуна новина је регулисање положаја домаћих и страних посматрача. Међутим, доношење новог изборног закона, по први пут, није се одразило на суштинске елементе изборног система, који се тичу величине изборне јединице, начина кандидовања, типа изборне листе и изборне формуле за расподелу мандата. Наведени елементи остали су непромењени, иако се током две деценије примене, више пута указивало на неопходност њихове измене. Одсуство демократске политичке културе, недовољно познавање изборних правила од стране изборне администрације и одсуство одговорности према бирачима од стране главних актера изборног процеса остају главна препрека у спровођењу изборних правила.

кључне речи:

Референце

  • Alajos Kiss v. Hungary, No. 38832/06, Judgment of the Court of 20 May 2010. ECHR.
  • Balint, Pastor. 2022. „Nova izborna regulativa i princip reprezentativnosti: zakon o izboru narodnih poslanika i zakon o lokalnim izborima“. Srpska politička misao 75 (1): 9-32. doi:10.22182/spm.7512022.1
  • Dimitrijević, Predrag. 2020. „Uporedni modeli izborne administracije i najbolji model za Republiku Srbiju“. U Dijalog o izborima 2020, Bilten br. 3, Izborni sistem i izborno zakonodavstvo. ur. Dejan Milenković, 4-9. Beograd: Fakultet političkih nauka
  • Đurić, Vladimir. 2007. Afirmativna akcija. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • Đurić, Vladimir. 2020. „Pravni položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu u Republici Srbiji“. U Dijalog o izborima 2020, Bilten br. 3, Izborni sistem i izborno zakonodavstvo. ur. Dejan Milenković, 27-43. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Đurić, Vladimir. 2020. „Zakonsko uređivanje učešća nacionalnih manjina u predstavničkim telima u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije“. U Unifikacija prava i pravna sigurnost. Zbornik radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović. Beograd. 579-593.
  • Farrell, David. 2010. Electoral systems: A Comparative Introduction. Palgrave, Macmillan.
  • Marković, Đorđe. 2022. „Protection of the freedom to vote in the Republic of Serbia-election administration in the light of the new electoral laws“. U Protection of human rights and freedoms in light of international and national standards, ur. Dragan Blagić, 185- 211. Kosovska Mitrovica: Faculty of Law.
  • Međunarodna misija za posmatranje izbora. 2022. Republika Srbija-predsednički i vanredni parlamentarni izbori, 3. april 2022. Saopštenje o preliminarnim nalazima i zaključcima.
  • Nastić, Maja. 2015. „Izborno pravo osoba sa invaliditetom“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 70: 137-155
  • OEBS. 2002. Izveštaj OEBS/KDILP Misije za posmatranje izbora. Vanredni opštinski izbori za predsednike opština i odbornika u Bujanovcu, Medvedji Medveđi i Preševu 28. jul 2002.
  • OEBS. 2020. Specijalna misija KDILJP-a za procenu izbora. Konačni izveštaj. Parlamentarni izbori 21.6.2020.
  • Pajvаnčić, Marijana. 1997. „Nova izborna geografija“. U: Oko izbora. Izveštaj CEDID-a sa parlamentarnih i predsedničkih izbora u Srbiji (septembar-oktobar 1997). ur. Slobodanka Nedović. Beograd: Dosije. 53-7.
  • Presuda Upravnog suda 18 Už 31/22 od 25.3.2022.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2022. Izveštaj RIK-a o ukupnim rezultatima izbora Izbora za narodne poslanike od 5.7.2022. https://www.rik.parlament.gov.rs/vest/324925/79-sednica-republicke-izborne-komisije.php
  • Rešenje RIK 02 broj 013712/22 od 19.3.2022.
  • Salontaji-Drobnjak v. Serbia, No. 36500/05, Judgment of the Court of 13 October 2009. ECHR.
  • Sartori, Đovani. 2003. Uporedni ustavni inženjering: strukture, podsticaji i ishodi. Beograd: Filip Višnjić.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS“, br. 98/06
  • Zakon o izboru narodnih poslanika „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 35/2000-897, 57/2003-41 (US), 72/2003-1 (dr.zakon), 18/2004-1, 85/2005-30 (dr. zakonik), 101/2005-28 (dr. zakon), 104/2009-57 (dr. zakon), 28/2011-22 (US), 36/2011-93, 12/2020-3, 68/2020-3
  • Zakon o izboru narodnih poslanika „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
  • Zakon o izboru predsednika Republike „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
  • Zakon o lokalnim izborima „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 14/2022
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 4/2022 Посебно издање 4/2022 УДК 342.82(497.11) 35-56
ç