Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС И РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду се најпре разматра значење појма модернизације образовања. Указује се на различите садржаје модернизације у основном, средњем и високом образовању. У снажној кампањи за модернизацију образована у Републици Србији, олако се прешло преко негативних социјалних последица ових процеса или другим речима, изостала je рефлексивна пракса промена. Подвлачи се чињеница грађанизације друштва и јачање его-оријентације у Србији. Критички се анализира однос доминације међународних стандарда и потискивање аутономије српског образовања. Тврди се да „одлив мозгова” није допринос модернизацији образовања у Србији. Разматра се учинак приватне својине у образовању на квалитет и ефикасност. Улога образовања у новој пракси тржишта рада и пораст незапослености, критички се разматра са становишта модернизације. Однос политичког и стручног чиниоца у процесу доношења образовних одлука, као и концепт образовне политике, такође je предмет анализе. У закључку се тврди да мо­дернизација образовања није само унапређивање ове друштвене делатности већ и промена која има и негативне ефекте.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (2003): Држава и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд.
  2. Аврамовић, (2007): „Какав je однос између политичких промена и промена у образовању”, Годишњак-2, САО, стр. 113-125.
  3. Аврамовић, (2011): ’’Традиција и изазови модернизације српског образовања”, у Зборнику Традиција, мо­дернизацја, идентитети, (ур. Љ. Митровић), Филозофски факултет, Ниш, стр. 355-367.
  4. Антонић, С. (2009): „Друштвена основа и садашњи покушај модернизације”, у Елита, грађанство и слаба држава, Службени гласник, Београд.
  5. Димић Љ. (2003): „Просвета у Краљевини Југославији”, Образовање Срба кроз векове, Завод за уџбенике, Историјски институт, Београд.
  6. Ђуровић, А. (2003): „Образовање у Краљевини Србије крајем и почетком 20 века”, Образовање Срба кроз векове, Историјски институт, Београд.
  7. Представе о образовним променама у Србији (2011): (уредили Вујачић, М и други..), Институт за педаго­шка истраживања, Београд (ПООПУС, 2011)
  8. Станковић, Д. (2011): ’’Образовне промене у Србији (2000-2011)” у зборнику Представе о образовним променама, Институт за педагошка истраживања, Београд.
  9. Павловић, Ј. (2011): „Представе о образовним проме­нама у прошлости: десет година нашег живота“, у књизи Представе о образовним променама у Србији (2000-2011)
  10. Митровић, Љ. (2009): „Вирус неолиберализма и обра­зовање на платформи Болонске декларације“, http:// www.nspm.rs/ 22.11.2009
  11. Миладиновић, С. (2006): „Либерална економија и отварање тржишта образована”, www.nspm.org.yu, 24.2.2006.
  12. Миладиновић С. (2010): „Универзитет за остале намене“, НСПМ http://www.nspm.rs/kulturna-politika/univerzitet-za-ostale-namene.htm
  13. Гречић, В. (2010): Српска научна дијаспора, Институт за међународну политику и привреду, Београд.
  14. Аврамовић, 3., Вујачић, М. (2008): „Последице раскорака тржишта рада и образовне политике“, у: Слободанка Гашић-Павишић и Снежана Јоксимовић (ур), Образовање и сиромаштво у земљама у транзицији, Институт за педагошка истраживања, Београд.
  15. Павловић. М.(2002): Запошљавање у Србији, Републич­ки завод за тржиште рада, Београд.
  16. Рашевић, М. (2011): „Демографска цена одлагања рађања”, Политика, 27.9.2011.
  17. Сушић С. (2007): „Приватни и фамилијарни факултети у служби деградације државе, привреде и друштва” (http://www.nspm.rs/ 7.9.2007).
  18. Крнајић, З., Јовановић. Ј. (1990): Миграције постдипломаца Београдског универзитета, Мимео, Београд.
  19. Антонијевић Љ. (2007): Корупција у образовању (одбрањен специјалистички рад), ФПН, Београд.
  20. Јанетовић, Д.(1997): „Преференције животних стилова адолесцената и њихово опажање стила родитеља”, Социолошки преглед, бр. 1. 55-71.
  21. Јоксимовић, С (2001): „Структура и корелати вредносних оријентација средњошколских ученика”, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 33. Београд.
  22. Попер, К. (1994): Отворено друштво и његови непријатељи, БИГЗ, Београд.
  23. Јоксимовић, С. Максић, С (2006): „Вредносне оријентације адолесцената: усмереност према сопственој добробити и добробити других“, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 2, 415-429.
  24. Моралност и друштвена криза, (1995): Институт за пе­дагошка истраживања, Београд
  25. Глогоров, В. (1990): „Неједнакост и ефикасност: модернизација са социолошког и економског становишта” у Модернизација и друштвени развој, (ур. Ј. Теокаревић), ИЕС, Београд.
  26. Квалитетно образовање за свепут ка развијеном друштву, (2002): Министарство просвете и спорта, Београд.
  27. Квалитетно образовање за свеизазови реформе образовања у Србији, (2004): Министарство просве­те и спорта, Београд.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 37.014.3(497.11) 9-31
ç