Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАН И ЕВРОПА

ПРОБЛЕМ ОЧУВАЊА ИДЕНТИТЕТА НА БАЛКАНУ

Сажетак

Проблем идентитета представља један веома комплексан феномен којим су се бавили многобројни теоретичари. Овај проблем je нарочито постао актуелан крајем про­шлог века, који је са собом донео велики број друштвених промена и процеса, који су наметнули многобројне изазове по питању очувања идентитета. Овај рад има за циљ да укаже на главне изазове са којима се процес формирања и очувања идентитета сусреће на Балкану. Аутори у свом раду користе комбинацију неколико различитих метода да би дошли до жељеног циља. На првом месту то су дијалектички метод, метод анализе садржаја и компаративни метод. У том смислу овај рад је подељен на две целине. У првом делу аутори се баве суштином иденти­тета, док се у другом делу баве проблемом мултикултурализма и проблемом различитости.

кључне речи:

Референце

  1. Божиловић Никола, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2007.
  2. Божиловић Никола, „Идентитет и значење стила у пот­култури”, Геокултура развоја и култура мира на Балкану (приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факул­тет у Нишу, Ниш, 2006.
  3. Божиловић Никола, Стевановић Бранислав, „Култура као основ етничких идентитета Балкана“, Културни и етнички односи на Балканумогућности регионалне и Европске интеграције (приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2006.
  4. Bratić Vladimir, „Examining peace-oriented media in are­as of violent conflict’’, The International Communica­tion Gazette, Sage Publications, 2008.
  5. Burke J. Peter, „Identity Change“, Social Psychology Qu­arterly, American Sociological Association, JSTOR, бр 1/2006.
  6. Гавриловић Данијела, „Динамика идентитета на Балкану“, Квалитет међуетничких односа и култура ми­ра на Балкану (приредили: Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008.
  7. Милошевић Божо, „Могућности културе мира на Бал­кану: између националног идентитета и космополитске еманципације”, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану (приредили: Љубиша Митровић, Драгана Захаријевска, Данијела Гавриловић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009.
  8. Семприни Андреа, Мултикултурализам, CLIO, Београд, 1999.
  9. Смит Д. Антони, Национални идентитет, Чигоја штампа, 1998.
  10. Стевановић Бранислав, „Политички идентитети Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и Македоније”, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану (приредили: Љубиша Митровић, Драгана Захаријевска, Данијела Гавриловић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009.
  11. Stets E. Jan, Burke Peter, „Theory and Social Identity Theory”, Social Psychology Quarterly, American Socio­logical Association, JSTOR, бр. 3/2000.
  12. Стојадиновић Миша, Катарина Милошевић, „Комуникацијски контекст културе и мултикултурног друштва’’, Наука, Слобомир П Универзитет, Бијељина, бр. 2-3/2010.
  13. Стојадиновић Миша, „Значај медија за развој културе мира”, Медији и култура мира (приредили: Брани­слав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2010.
  14. Scruton Roger, The Palgrave Macmillan Dictionary of Po­litical Thought, Palgrave Macmillan, 2007.
  15. Уљаревић Далиборка, „Значај и улога толеранције у демократском друштву”, 21 Прича и демократији, група аутора, Центар за грађанско образование, Под­горица, 2005.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 323.1+316.7(497) 87-100
ç