Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ПРОБЛЕМ НЕЗАВИСНОСТИ СУДСТВА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ САВРЕМЕНЕ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду се настоји расветлити проблем организације и поделе власти у Србији као темељног принципа савремене државности и правне државе без чега нема остварења основних људских права, заштите појединаца и афирмације вредности праве демократије. Посебан акценат је стављен на анализу начела независности судске власти и да ли извршна власт има фактичку супрематију над остале две гране власти. Закључује се, да извршна власт не само да има утицај на остале две власти (законодавну и судску) већ их је потпуно подредила интересима владајућих партија што неминовно води ка деструкцији демократије и разградњи правне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Сент-Жист Антоан Луј, Републиканске установе, Филип Вишњић, Београд, 1987.
  2. Баста, Лидија, Политика у границама права, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Института за упоредно право, Београд, 1984.
  3. Зиндовић, Илија, Методологија и техника израде судских одлука, Пословни биро, Београд, 2010.
  4. Јефтић Драгољуб, Поповић Драгољуб, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 2003.
  5. Лукић, Радомир, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1966.
  6. Марковић, Горан, „Актуелности и начело поделе власти“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2009.
  7. Марковић, Вера, „Независност судства“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.13/2007.
  8. Марковић, Лазар, Парламентарно право, Екопрес, Зрењанин, 1991.
  9. Марковић, Ратко, „Судство Ахилова пета државе Србије“, http://www.sudije.rs/sr/aktuelnosti/o-pravosudju/sudstvo-ahilova-peta
  10. Medison Јамеs, The Federalist No 51, Structur of the Gouvernment Must Furnish the Proper Checks and Balances Betwen the Different Departments Indenpedent Journal, 1788. http://www.constittution.org/fed/federahtm
  11. Меdison Јамеs, Federalist No 46, http://en.wikisourse.org/wiki/The_Federalist_Paperts/No._46.
  12. Montesquieu, The Sprit of Laws, Book 11, http://www.constution.org/cm/sol_htm
  13. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  14. Николић, Павле, „Улога уставног судства у систему правне државе“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2005.
  15. Перовић, Слободан, „Уводна реч са отварања двадесетог сусрета копаоничке школе права 2007. године“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 1-2/2008.
  16. Пешић, Весна, „Партијска држава као узрок корупције у Србији“, Република, Београд, бр. 402-405/2007.
  17. Шуваковић, Урош, „Неки аспекти положаја политичких партија у новом Уставу Републике Србије“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2007.
  18. Шуваковић, Урош, „Партијска држава: могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, Универзитет у Нишу, Ниш, бр. 2/2009.
  19. Шуваковић Урош, „Дилеме традиционалне дијалектичке дихотомије поли­тичких партија на левицу и десницу у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.

  ИЗВОРИ

  1. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Београдски центар за људска права инструменти Савета Европе, Београд, 2000.
  2. Законик Цара Стефана Душана, Књига III, превод призренски, Српска академија наука и уметности, Београд 1997.
  3. Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр. 116/2008.)
  4. Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. 101/2010).
  5. Закон о Уставном суду (Службени гласник РС, бр. 109/200).
  6. Закон осудијама (Службени гласник РС, бр.116/2008, 104/2009).
  7. Закона о изменама и допунама Закона о судијама (Службени гласник РС, бр. 101/2010).
  8. Устав Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006).
  9. Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (Службени гласник РС, бр. 49/2009.)
  10. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности (Службени гласник РС, бр. 35/2011)
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 342.56(497.11) 75-98
ç