Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ АНТИКОРУПТИВНОГ ПОНАШАЊА КОНТРОЛНИХ ТЕЛА У СРБИЈИ

Сажетак

Предмет рада јесте проактивна транспарентност органа јавне власти, тачније проактивна транспарентност антикоруптивног понашања контролних тела у Србији. Циљ рада је да укаже на значај који са собом носи проактивна транспарентност контролних тела, посебно антикоруптивних аспеката у њиховом раду, али и да се покажe тренутни правни оквир и релевантне слабости које постоје у појединачним српским независним контролним телима. Конкретно, обрадиће се проактивна транспарентност понашања три контролна тела – Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Комисије за заштиту конкуренције, у три антикоруптивна сегмента – јавним набавкама, заштити узбуњивача и плану интегритета посредством њихових интернет страница. Три студије случаја контролних тела ће нам на јасан начин пружити увид у реално стање. Питање на које рад жели да одговори јесте колико су анализирана контролна тела проактивно транспарентна у антикоруптивном понашању и на који начин се она може унапредити. Закључак до којег се дошло јесте да је проактивна транспарентност антикоруптивног понашања највећа у законски прописаним сегментима, али да постоје и одређени изузеци.

кључне речи:

Референце

  1. Варинац, Саша et al., Корупцијска мапа система јавних набавки у Републици Србији, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2014.
  2. Володер, Нермина, Занемарени стандард у Босни и Херцеговини: Проактивна димензија права на приступ информацијама, Policy Brief, Аналитика – Центар за друштвена истраживања, Сарајево, 2014.
  3. Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2013. годину.
  4. Дуловић, Биљана, „Закон о државним службеницима и намјештеницима“, у: Интегритет или корупција – питања и одговори (уредници: Весна Ратковић, Holger-Michael Arndt), ИПА 2010 Твининг пројекат „Подршка имплементацији антикорупцијске стратегије и акционог плана“, Подгорица, 2014.
  5. Завишић, Александар, „Јавне набавке – основа (за борбу против) корупције“, у: Приручник антикоруптивне вештине (уредник: Владимир Тодоровић), Центар за нову политику, Београд, 2013.
  6. Закон о заштити конкуренције, Службени гласник Републике Србије, бр. 51/2009 и 95/2013.
  7. Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/2005 и 54/2007.
  8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
  9. Заштитник грађана – Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, бр. 34-102/14.
  10. Информатор о раду Заштитника грађана – 2008-2016.
  11. Информатор о раду Комисије за заштиту конкуренције, април 2017.
  12. Информатор о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – 2005-2016.
  13. Мартић, Мирјана, Шарац, Маријана, Приручник за примену Закона о заштити узбуњивача, USAID Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт, Београд, 2015.
  14. Милосављевић, Миодраг, Како против корупције у јавним набавкама, Интернет, http://www.cpes.org.rs/Downloads/Analize/Kako%20protiv%20korupcije%20u%20javnim%20nabavkama%20-%20dosije%20korupcija.pdf., 25/04/2017.
  15. Ненадић, Немања, Развијање планова интегритета и јавно тужилаштво, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Београд, 2010.
  16. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину, Београд, 2013.
  17. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – Одлука о плану јавних набавки за 2016. годину, бр. 404-00-00027/2016-04
  18. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 011-00-001368/2015-04.
  19. Правилник о поступку јавне набавке у Комисији за заштиту конкуренције, бр. 1/0-03-796/2015-1.
  20. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 110-00-5/2015-05.
  21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у стручној служби Заштитника грађана, бр. 31-254/15.
  22. Стојиљковић, Зоран, „Политичка корупција и антикоруптивне јавне политике“, у: Јавне политике (уредник: Стево Мук), Институт алтернатива, Подгорица, 2014, стр. 21.
  23. Transparency International, „Узбуњивање у Европи: правна заштита за узбуњиваче у ЕУ“, у: Заштита узбуњивача (уреднице: Бојана Меденица, Невена Ружић), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, 2013.
  24. Трипуновић, Јована et al., Проактивна транспарентност јавне управе у Србији: (Не)достижан циљ?, Београдска отворена школа, Београд, 2016.
  25. Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа, Службени гласник Републике Србије, бр. 68/2010.
  26. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006.
  27. Чупић, Чедомир, Минић, Златко, Речник корупције, Асоцијација независних електронских медија (АНЕМ), Београд, 2014.
  28. Baldwin, Robert et al., Understanding regulation: theory, strategy, practice, Oxford University Press, Oxford, 2012.
  29. Darbishire, Helen, Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges and Opportunities, The World Bank, Washington D.C., 2011.
  30. Lodge, Martin, „Accountability and transparency in regulation: critiques, doctrines and instruments“, in: Politics of Regulation. CRC Series on Competition, Regulation and Development (eds.: Jacint Jordana, David Levi-Faur), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2004.
периодика Администрација и јавне политике 1/2017 УДК 343.85:343.352(497.11) 49-69
ç