Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАН И ЕВРОПА

ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Сажетак

Успостављање нове техно-економске парадигме светске економије и интензивирање процеса глобализације као њеног доминантног феномена, иницирало je стварање новог светског трговинског система. Валоризација могућих ефеката oд увођења новог светског трговинског система на динамизирање раста међународне трговине и на промоцију повећања светске привреде, заснива се не само на стварању повољнијег институционалног амбијента већ и у успешнијем превазилажењу асиметрије у процесу либерализације светске привреде као и у превазилажењу специфичних неравнотежа у процесу укључивања појединих земаља у међународне трговинске токове. Због тога, за многе учеснике у светској трговини, а посебно за мање развијене земље дилема о начи­ну спровођења мера за либерализацију установљених оснивањем Светске трговинске организације, а да у исто време штите легитимне интересе својих сопствених економија уз обезбеђивање динамичног раст, постаје од кључног значаја. Кључни фактор за успостављање компатибилности са међународним економским окружењем за српску привреду јесте избор оптималне спољнотрговинске стратегије коja би омогућила равнотежу између либерализације и заштите домаће привреде као и повољнији приступ међународном тржишту а у констелацији са новим мултилатералним трговинским системом. Шта више, спољна оријентација, оличена кроз политику промоције извоза, je осиовна парадигма просперитетног економског раста земље, као и неопходан корак у правцу проналажења одговора за знатно измењен међународни трговински амбијент заједно са новонасталим околностима унутар домаћег тржишта. Рад ће се састојати из четири дела. У првом делу биhe речи о измењеном међународном трговинском амбијенту, потом ће други део бити посвећен Светској трговинској организацији као кључној институцији новог међународног трговинског система. У трећем делу рада биће анализирана Светска трговинска организација кроз основне процесе њеног развоја u услове које земље кандидати морају дa испуне дa би постале пуноправне чланице. Последњи део paдa ћe ce бавити условима приступања Србије y Светску трговинску организацију, оценом докле се стигло у том процесу уз закључна разматрања аутора колика je важност поменутог чланства за Србију.

кључне речи:

Референце

  1. Baourakis G., Lakatos C., Xepapadeas A., From Dayton to Brussels: A presentation of the Balkan’s status quo, Tra­de AG, Working Paper 06/08, 2006.
  2. Bhagwati J., Termites in the Trading Cystem: How Prefe­rential Agreements Undermine Free Trade, Oxford Uni­versity Press, July 2008.
  3. Bussière М., Fidrmuc J., Cchnatz B, Trade Integration of Central and Eastern European Countries Lessons from a Gravity Model, European Central Bank, Working Pa­per, Сeries No. 545, 2005.
  4. Centre for Economic Policy Research, Trading Place, Euro­pean Economic Perspectives, No. 11, December, 1996.
  5. Douglas I., Petros M., Cykes A., The Genesis of the GATT, Cambridge University Press, August 2008.
  6. Hoekman, B.M., Kostecki, M.M., The Political Economy of the World Trading Cystem, Oxford University Press, Oxford, 1995.
  7. Kenneth D., The GATT: Law and International Economic Organization, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2002.
  8. Maurer A., Degain C., Globalization and trade flows: What you see is not what you get, WTO Publications, WTO, Geneva, June 2010.
  9. Петровић-Зубић С., Раковић А., Светска трговинска организација: Правни инструменти и савремене теденције, ММЕО СЦГ, 2005.
  10. Поповчић-Аврић С, Видас-Бубања М., Међународна економија, Завод за уџбенике и ФЕФА, Београд, 2008
  11. Ruggeiro, R., The Challenges Facing the World Trade Or­ganization in a Globalizing Economy, in Bank for Inter­national Cettlements Review, No.99, September, 1996.
  12. Sampson G., Chambers B., Developing Countries and the WTO: Policy Approaches, United Nations University, July 2008.
  13. Simon А., Schmitt N., Non-Tariff Barriers and Trade Libe­ralization, Working Paper, January 2000.
  14. Stiglitz J., Charlton A., Fair trade for all, Oxford University Press, New York, 2005.
  15. Stiglitz J., Globalization and Its Discontents, W. Norton and Company, June 2002.
  16. Sutherland P., Bhagwati J., Botchwey K., FitzGerald N., Hamada K., Jackson J., Lafer C., Thierry de Montbrial, The future of the WTO, WTO Publications: Report by the consultative Board, WTO, Geneva, 2004
  17. Williams P. J., A handbook on Accession to the WTO, Cam­bridge, A WTO Сecretariat Publication, 2008
  18. World Bank, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, The World Bank Group, Novem­ber 2009.
  19. World Trade Organization, Laos turns to future WTO membership commitments, July 2009. http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/acc_lao_14jul09_e.htm
  20. World Trade Organization Membership, alliances and bu­reaucracy, September 2010 http://www.wto.org/english/ thewto_e/whatis_e/tif_e/org3_e.htm
  21. World Trade Organization, Serbia moves closer to acces­sion, Mart 2010. http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/acc_srb_05mar10_e. htm
  22. World Trade Organization, World Trade Report 2007: Sixty Years of the Multilateral Trafing System: Achievements and Challenges, WTO Publications, WTO, Geneva, 2007.
  23. World Trade Organization, World Trade Report 2008: Tra­de in Globalizing World, WTO Publications, WTO, Ge­neva, 2008.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 339.54(497.11):[339.54:061.1(100) 101-120
ç