Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НУЖНОСТ ИЛИ ИЗБОР

ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Сажетак

Иако се Закон о спречавању насиља у породици примењује дуже од четири године, његова примена и ефикасност ретко су сагледавани из перспективе запослених у центрима за социјални рад. Стога је предмет овог истраживања била анализа искуства представника ове служе, са нагласком на сарадњу, унутрашње процедуре и ефекте процена и планова, с циљем да се утврде позитивне промене и изазови у вези са организацијом, садржајем рада и заштитом и подршком жратва насиља у породици. Коришћен је квалитативни приступ, односно тематска анализа, а фокус-групна дискусија као истраживачка техника. Узорак испитаника чиниле су 32 особе из центара за социјални рад у Нишу и општинама које гравитирају Основном јавном тужилаштву у Нишу. Укључени су и подаци раније спроведене анализе по истој методологији на узорку од 61-ог учесника из 17 одељења Градског центра за социјални рад Београд, што може да допринесе повећању репрезентативности узорка. Резултати су указали на оцену унапређене размене информација и сарадње са представницима полиције и тужилаштва, али и да недостаје разумевање феномена, положаја и потреба жртве, превентивне природе хитних мера, као и систематична процена безбедносних ризика. Нема довољно локаланих услуга, а требало би унапредити њихову сталност, доступност, квалитет и међуресорну сарадњу. Неодговарајуће је праћење и процена ефеката предузетих мера и услуга поршке, организација рада оптерећена је низом проблема, недостају обуке, као и ресурси, што доводи до „рада по инерцији” и појаве „сагоревања”, те тражи системска решења.

кључне речи:

Референце

  • Бојанић Бојић, В. Емина. 2016. „Викаријска трауматизација и професионалци у систему социјалне заштите деце и младих.“ Социјална политика 51 (1): 77–98 .
  • Ђорђевић, Снежана. 2019. “Улога локалне самоуправе у области социјалне заштите – учење из искуства, социјална политика.”  54 (2): 9–26. DOI: https://doi.org/10.22182/sp.22019.1
  • Ђурђевић, Ана, и Сања Ђурђевић. 2021. “Анализа норматива и праксе спречавања насиља над женама у Србији“. Социјална политика 56 (1): 7–23. DOI: https://doi.org/11.22182/sp.12021.1
  • Игњатовић, Тања, Драгица Павловић–Бабић и Марија Лукић. 2015. Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици. Београд: Аутономни женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2015/Delotvornost_sistemskih_mehanizama_za_sprecavanje_nasilja_prema_zenama_i_nasilja_u_porodici.pdf, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Лацмановић, Ведрана, и Ања Зечевић. 2021. „Мапирање законом дефинисаних услуга социјалне заштите у Републици Србији за жене и децу жртве насиља у породици и њихово разматрање у контексту одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом.“ Социјална политика 56 (2): 7–25. DOI: https://doi.org/11.22182/sp.22021.1
  • Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, “Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 12/2013.
  • Закон о спречавању насиља у породици, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 94/2016.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана], Посебни извештај Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. 18. новембар 2014,  http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/posebnii-izvestaji/3710-2015-02-24-13-35-38, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана, 2016а], Посебан извештај Заштитника грађана о обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, 2016, http://ombudsman.rs/attachments/article/4613/Poseban%20Izve%C5%A1taj%20Za%C5%A1titnika%20gra%C4%91ana%20o%20obukama%20SRPSKI.pdf, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана, 2016б], Четрдесет пет системских препорука Заштитника грађана за поступање надлежних у случајевима насиља над женама, 27. јул 2016, http://ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/4833-2016-07-28-08-59-32, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана], Посебан извештај Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју Града Београда, септембар 2020, https://www.ombudsman.rs/attachments/article/6800/Poseban%20izvestaj%20zastitnika%20gradjana.pdf, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Савет Европе, Експертска група за борбу против насиља над женама и насиља у породици [ГРЕВИО]. 2020. GREVIO извештај о (базичном) поступку процене стања о законодавним и другим мерама којима се примењују одредбе Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) СРБИЈА. Стразбур: Савет Европе. https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-01/GREVIO_Izvestaj%20o%20bazicnom%20postupku%20procene%20stanja_Srbija.pdf, последњи приступ 25. фебруар 2022.
  • Halmi, Aлександар. 2001. Metodologija istraživanja u socijalnom radu – Kvalitativni i kvantitativni pristup. Zagreb: Alinea.
  • Ignjatović, Tanja. 2011. Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: Model koordiniranog odgovora zajednice. Beograd: Rekonstrukcija ženski fond.
  • Ignjatović, Tanja, i Tanja Drobnjak (Ur). 2014. Analiza usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nad ženama i nasilja u porodici – Osnovna studija. Beograd: Autonomni ženski centar. https://www.womenngo.org.rs/images/vesti-14/Studija.pdf, poslednji pristup 25. februar 2022.
  • Ignjatović, Tanja, i Vanja Macanović. 2018. „Izazovi u primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji.“ Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu 21 (1): 41–66. DOI: DOI: https://doi.org/10.2298/TEM1801041I
  • Ignjatovic, Tanja, and Vanja Macanovic. 2019. „Implementation of the new Law on the Prevention of Domestic Violence in Serbia: paradigm shift and system problems.“ Journal of Gender-Based Violence 3 (3): 373–384.
  • DOI: https://doi.org/10.1332/239868019X15684765834241
  • Ignjatović, Tanja. 2020. “Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti”. Antropologija 20 (3): 99–116. UDK 343.85:343.6-055.2(497.11)
  • http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/7007bbe8f16e4afa9505caad96f86137.pdf
  • Ignjatović, Tanja. 2021. „Deveti izveštaj o nezavisnom praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji za period januar – decembar 2020. godine.“ Beograd: Autonomni ženski centar, https://www.womenngo.org.rs/images/resurs-centar/AZC_DEVETI_nezavisni_izvestaj_o_pracenju_Zakona_jun%202021.pdf, poslednji pristup 25. februar 2022.
  • Jovanović, Slađana, Biljana Simeunović-Patić, i Vanja Macanović. 2012. Krivičnopravni odgovor na nasilje u porodici u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
  • Konstatinović-Vilić, Slobodanka, i Nevena Petrušić. 2007. Krivično delo nasilja u porodici – aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu. Beograd, Niš: Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.
  • Lacmanović, Vedrana. 2019. “Femicid u Srbiji: potraga za podacima, odgovorom institucija i medijska slika”. Annales for Istrian and Mediterranean Studies 29 (1), 27–39. DOI: 10.19233/ASHS.2019.04
  • Petrušić, Nevena, i Slobodanka Konstatinović-Vilić. 2008. Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u praksi sudova u Beogradu – Izveštaj. Beograd, Niš: Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.
  • Petrušić, Nevena, Slobodanka Konstatinović-Vilić. 2010. Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi u Srbiji. Beograd, Niš: Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.
  • Petrušić, Nevena, Natalija Žunić i Vida Vilić. 2018. Krivično delo nasilje u porodici u sudskoj praksi – nove tendencie i izazovi. Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji.
  • Pešić, Danijela. 2016. Zaštita i podrška za žene sa iskustvom nasilja – analiza lokalnih politika u Republici Srbiji. Beograd: Autonomni ženski centar. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2016/Zastita_i_podrska_za_zene_sa_iskustvom_nasilja-analiza_lokalnih_politika_u_Republici_Srbiji.pdf, poslednji pristup 25. februar 2022.
  • Popadić, Dragan, Zoran Pavlović i Iris Žeželj. 2018. Alatke istraživača: Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama. Beograd: Clio.
  • Vaismoradi, Mojtaba, Hannele Turunen, and Terese Bondas. 2013. “Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study”. Nursing and Health Sciences 15 (3): 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048.
периодика Социјала политика 1/2022 1/2022 УДК 343.85:343.54/.55(497.11)(094.5) 27-50
ç