Изабери језик:
Тема броја

ПРОБЛЕМ БЕЗБЕДНОСТИ У ПРОЦЕСУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ПРАВО НА САМООДБРАНУ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Према традиционалном међународном праву, право на самоодбрану основно је право сваке државе које произилази из права на самоодржање. У контексту вршења права на самоодржање, држава и данас има право да предузме мере за очување своје безбедности, осим ако то не би било протумачено и као право на отпочињање рата. Чињеница да је рат забрањен савременим међународним правом, не значи да до кршења те забране не може доћи. Генерално узевши, међународно право дозвољава самоодбрану, али самоодбрана мора бити законита, односно мора се водити леганим средствима и мора имати легитимне циљеве. На оснивачкој кон­ференции Уједињених нација одржаној у Сан Франциску од 25. априла до 26. јуна 1945. године, постигнут је компромис између великих сила у вези уношења специјалне одредбе у основни акт универзалне организације којом се предвиђа право држава на индивидуалну и колективну самоодбрану у случају оружаног напада (члан 51. Повеље). Самоодбрана је дозвољена све до момента док Савет безбедности Уједињених нација не предузме мере потребне за одржање међународног мира и безбедности. Истовремено, право на самоодбрану повлачи обавезу држава да обавесте Савет безбедности о предузетим мерама. У светлу прогресивног развоја међународног права, веома је значајно уочити чињеницу да је у међународним односима често долазило до покушаја да се право самоодбране тумачи супротно правилу установљеном Повељом Уједињених нација. Често се то чинило с ослонцем на псеудо-правне разлоге или с позивањем на постојање обичајног правила које per se, није искључено одредбама предвиђеним у Повељи Уједињених нација. Тражење оправдања за ванправно понашање држава имајући у виду постојање когентне норме о забрани употребе силе у међународним односима, у међународној пракси се показало крајње штетним по очување светског мира.

кључне речи:

Референце

  1. Akehurst, Michael B.,”Humanitarian Intervention”, in: Hedley Bull (ed.), Inter­vention in World Politics, Clarendon Press, Oxford, 1984.
  2. Andrassy, Juraj, Međunarodno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  3. Anthony D’Amato, “Israel’s Air Strike upon the Iraqi Nuclear Reactor”, American Journal of International Law, 1983, vol. 77.
  4. Бартош, Милан, Међународно јавно право, Култура, Београд, 1954, I књига.
  5. Bowett, Derek W., “The Use of Force for the Protection of Nationals Abroad”, in: A. Cassese (ed.), The Current Legal Regulation of the Use of Force, Univerity Press, Oxford, 1986.
  6. Brownlie, Ian, “International Law and the Activities of Armed Bands”, Internatio­nal and Comparative Law Quarterly, 1958, vol. 7.
  7. Brownlie, Ian, International Law and the Use of Force by the States, Clarendon Press, Oxford, 1963.
  8. Булајић, Милан, „Начело (не) интервенције пред Међународним судом прав­де“, Југословенска ревија за међународно право, 1984, број 1-3.
  9. Cassese, Antonio “Ex iniuria ius oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Com­munity”, European Jouranal of International Law, 1999, vol. 10, n° 2.
  10. Cassese, Antonio, International Law in a Divided World, University Press, Oxford, 1986.
  11. Chesterman, Simon, Just War or Just Peace, University Press, Oxford, 2001.
  12. Christol, Carl Q., Davis, Charles R., Maritime Quarantine: The Naval Interdiction of Offensive Weapons and Associated Materiel to Cuba, 1962.
  13. Combacau, Jean, “The Exception of Self-Defence in UN Practice”, in: Antonio. Cassese (ed.), Current Legal Regulation of the Use of-Force, Dordrecht , 1986.
  14. Cot, Jean-Pierre, Pellet, Alain, La Charte des Nations Unies: Commentaire article par article, Economica, Paris, 1991.
  15. Degan, Vladimir Đuro, „Opća načela prava u međunarodnom pravu”, Prinosi, Za­greb, 1984, br. 20.
  16. Delivanis, Jean, La légitime défense en Droit International Public moderne, Le droit international face a ses limite, Librairie générale de droit et de jurispru­dence, Paris, 1971.
  17. Димитријевић, Војин, „Уједињене нације и регионализам”, у: Уједињене нације и савремени свет, Београд, 1970.
  18. Димитријевић, Војин, Рачић, Обрад, Ђерић, Владимир, Папић, Татјана, Петровић, Весна, Обрадовић, Саша, Основи међународног јавног права, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
  19. Димитријевић, Војин, Стојановић, Радослав, Међународни односи, Нолит, Бе­оград, 1979
  20. Dinstein, Yôram, War, Aggression and Self-Defence, University Press, Cambridge, 2005.
  21. Feder, Norman Menachem, “Reading the UN Charter connotatively: Toward a New Definiton of Armed Attack”, New York University Journal of Internatio­nal Law and Politics, 1987, vol. 19.
  22. Fenwick, Charles G., “The Quarantine against Cuba Legal or Ilegal, American Journal of International Law, 1963, n° 3.
  23. Ferencz, Benjamin, “Defining Aggression : Where it Stand and Where it’s Going”, American Journal of International Law, 1972, vol. 66.
  24. Fitzmaurice, Gerald, “Definition of Aggression”, International and Comparative Law Quarterly, 1952, vol. 1.
  25. Franck, Thomas, “Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Inter­vention”, in: Holzgrefe and Keohane (eds), Humanitarian Intervention, 2003.
  26. Franck, Thomas, “Who Killed Article 2(4), American Journal of International Law, 1970, vol. 64.
  27. Franck, Thomas, Patel, Faiza, “UN Police Action in Lieu of War: The Old Order Changeth”, American Journal of International Law, 1991, vol. 85.
  28. Gill, Terry, “The Law of Armed Attack in the Context of Nicaragua Case”, Hague Yearbook of International Law, 1988, vol. 1.
  29. Glennon, Michael J., “The Rise and Fall of the UN Charter’s Use of Force”, Ha­stings International and Comparative Law Review, 2004, vol. 27, n° 3.
  30. Greenwod, Christopher, “Humanitarian Intervention: The Case of Kosovo”, Finish Yearbook of International Law, 1999, n° 10.
  31. Greig, Don W, “Self Defence and the Security Council: What does Article 51 Re­quire?“, International and Comparative Law Quarterly, 1991, vol. 40.
  32. Grey, Christine, International Law and Use of Force, University Press, Oxford, 2004.
  33. Henkin, Louis How Nations Behave: Law and Foreign Policy, Columbia Univer­sity Press, New York, 1979.
  34. Henkin, Louis, “Intervention and Neutrality in Contemporary International Law”, Proceedings of the American Society of International Law, 56th Annual Mee­ting, Washington, 1963.
  35. Henkin, Louis, “The Invasion of Panama under International Law: A Gross Viola­tion”, Columbia Journal of Transnational Law, 1991.
  36. Higgins, Rosalyin, The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations, Oxford Press, London, 1963.
  37. Higgins, Rosalyn, “The Legal Limits to the Use of Force by the Sovereign States: United Nations Practice”, British Yearbook of International Law, 1961, vol. 37.
  38. Hiphold, Peter, “The Duty to Protect and the Reform of the United Nations A New Step in the Development of International Law?”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2006.
  39. Jean Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, Etude théorique de la corection non militaire, Pedone, Paris, 1974.
  40. Jennings, Robert Y, «The Caroline and McLeod Cases», American Journal of In­ternational Law, 1938, vol. 32; Malcolm N. Show, International Law, Univer­sity Press, Cambridge, 1997.
  41. Jennings, Robert Y, The Acquisition of Territory in International Law, University Press, Manchester, 1963.
  42. Karoubi, Mohammad Taghi, “Unilateral Use of Armed Force and the Challenge of Humanitarian Intervention in International Law”, Asian Yearbook of Internati­onal Law, 2002, n° 10.
  43. Kelsen, Hans, Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations”, American Journal of International Law, 1948, vol. 42.
  44. Крећа, Миленко, Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2007.
  45. Кривокапић, Борис, „Агресија НАТО на Југославију грубо кршење норми унутрашњег права држава агресора“, Југословенска Ревија за Међународно Право, 1999, бр. 1-3.
  46. Kritsiotis, Dino, “The Legality of the 1993 US Missile Strike on Iraq and the Right of Self-Defence in International Law”, International and Comparative Law Quarterly, 1996, vol. 45.
  47. Lillich, Richard B., “Humanitarian Intervention Through the United Nations: To­wards the Development of Criteria”, Zeitschrift für ausländiches öffentliches Recht un Völkerrecht, 1993, vol. 53.
  48. Martson, Geoffrey, “Armed Intervention in the 1956 Suez Canal Crisis: The Legal Advice tendered to the British Government“, International and Comparative Law Quarterly, 1988, vol. 37.
  49. McDougal, Mayers, “The Hidrogen Bomb Test and International Law of the Sea” American Journal of International Law, 1955, vol.49.
  50. Миленковић, Слободан, Унутрашња надлежност држава и међународна заштита људских права, Савремена администрација, Београд, 1974.
  51. Митић, Миодраг, „Агресија НАТО на Југославију – негација међународног права“, Југословенска Ревија за Међународно Право, 1999, бр. 1-3.
  52. Митровић, Томислав, „Начело неинтервенције и сувереност држава по Повељи УН“, Југословенска ревија за међународно право, 1969, број 3.
  53. Moore, John Norton, «Grenada and the International Double Standard», American Journal of International Law, 1984, vol. 78.
  54. Moore, Norton, “The Secret War in Central America and the Future of World Or­der”, American Journal of International Law, 1986, vol. 80.
  55. Murphy, Sean D., “Contemporary Practice of the United States relating to Interna­tional Law”, American Journal of International Law, 2002, vol. 96.
  56. Нинчић, Ђуро, „Самоодбрана у новом међународном праву“, Југословенска ревија за међународно право, 1955, бр. 2.
  57. Нинчић, Ђуро, „Уједињене нације и регионалне организације”, Југословенскаревија за међународно право, 1969, бр. 2.
  58. O’Connell, Daniel , International Law, Stevens and Sons, London, 1970, vol. I.
  59. O’Connell, Daniel P., The Influence of Law on Sea Power, University Press, Man­chester 1975.
  60. Opperman, Thomas, “Intervention”, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 1995, II.
  61. Пауновић, Милан „Хуманитарна интервенција као злоупотреба начела забране употребе силе у међународном праву“, Југословенска Ревија за Међународно Право, 1999, бр. 1-3.
  62. Пелеш, Александар, „Регионални споразуми и право на самоодбрану“, Југословенска ревија за међународно право, 1969, број
  63. Pellet, Alain, «Legal Opinion on Ceratin Questions of International Law Raised by the Reference» in: Anne F. Bayefsky (ed.), Self-Determination in International Law, Quebec and Lessons Learned, Kluwer Law International, Hague/London/ Boston, 2000.
  64. Пиндић, Димитрије, Регионалне организације засноване на Повељи Уједињених нација, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1978.
  65. Рачић, Обрад „НАТО напуштање правних норми оснивачког уговора“, Југословенска Ревија за Међународно Право, 1999, бр. 1-3.
  66. Раичевић, Небојша „Оружана интервенција ради заштите држављана у иностранству“, Годишњак Удружења за међународно право, Београд, 2008.
  67. Reisman, Michael W., “Coercion and Self-Determination: Construing Charter 2(4)”, American Journal of International Law, 1984, vol. 78.
  68. Schachter, Oscar, “Self-Defence and the Rule of Law, American Journal of Inter­national Law, 1989, vol. 83.
  69. Schachter, Oscar, “The Legality of Pro-Democratic Invasion”, American Journal of International Law, 1984, vol. 78.
  70. Schwebel, Stephen, “Aggression, Intervention and Self-Defence in Modern International Law”, Recueil des Cours, Académie de Droit International, la Haye, 1972/II, vol. 136.
  71. Stanimir Alexandrov, Self-Defense aganist the Use of force in International Law, Kluwer, Hague, 1996.
  72. Stevenson, Adlai, “US Military Actions in Cambodia: Questions of International Law”, in: Falk (ed.), The Vietnam War and International Law, 1972, vol. 3.
  73. Thorpe, A.G.Y, “Mine Warfare at Sea”, Ocean Development and International Law, 1987, vol. 18, n° 2.
  74. Waldock, Humphrey, “The Regulations of the Use of Force by Individual States in International Law”, Recueil des Cours, Académie de Droit International, la Haye, 1952, vol. 81.
  75. Wright, Quincy, «The Cuban Quarantin», American Journal of International Law, 1963, n° 3.
  76. Yepes, M., “Les accord régionaux et le Droit International” Recueil des Cours, Académie de Droit International, la Haye, 1947, vol. 71.
  77. Zourek, Jaroslav, «La notion de légitime défense en Droit International», Annuaire de l’Institut de Droit International, 1975, vol. 56.
  78. Шуковић, Олга, „Разоружање на раскршћу“, Годишњак Удружења за међународно право СЦГ, 002-2003, Београд, 2004.

  Документација

  1. “Case concerning Military and Paramilitary Activities in and aganist Nicaragua”, International Court of Justice Report, 1986.
  2. “Correspondence between Great Britain and the United States, respecting the Ar­rest and Imprisonment of Mr. McLeod for the Destruction of the Steamboat Caroline, March/April 1841”, British and Foreign State Papers, 1857, vol. 39.
  3. General Assemby Official Records, 50th Meeting, September 23, 2003 Justice Re­port, 1986.
  4. “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, Interntional Court of Justice Report, 1996.
  5. “Lotus Case”, Permanent Court of International Justice Reports, 1927, Series A, n° 9.
  6. “National Security Strategy of the United States”, International Legal Materials, 2002.
  7. “Oil Platforms Case”, Interntional Court of Justice Report, Security Council 833rd meeting, 18 July 1958.
  8. “The Corfu Channel Case”, International Court of Justice Reports, 1949 United Nations Documents, A/6230.
  9. United Nations Yearbook, 1964; 1980; 1982.
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 341.123:341.2/.6 157-191
ç