Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВО НА ЕУТАНАЗИЈУ У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутори у раду образлажу проблем лишења живота из самилости, као једног од најкомплекснијих правних, медицинских, религијских, етичких и социјалних питања. Иако није спорно да се о овој теми воде бројне расправе широм света, те да се му се посвећује различита пажња, а што зависи од државе до државе, те од културе којој припада предметна држава. Аутори, пак, овом питању прилазе са другачијег становишта, повезујући више различитих питања у једну целину. На првом месту, аутори објашњавају кривично дело лишења живота из самилости према Кривичном законику Републике Србије, а потом прелазе на образлагање права на достојанствену смрт које је предвиђено Нацртом Грађанског законика Републике Србије, које би неминовно, усвајањем овог законика, довело до измена у Кривичном законику. На крају, аутори дају резултате емпиријског истраживања које је спроведено у Клиничко-болничком центру у Крагујевцу, а у вези са предметном проблематиком.

кључне речи:

Референце

  1. Бабић Милош, Марковић Иванка, Кривично право: Посебни дио, Правни факултет у Бања Луци, Бања Лука, 2018.
  2. Грађански законик Републике Србије, (радни текст), Влада Републике Србије, Комисија за израду Грађанског законика, Београд, 2015, Internet, https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf, 20/03/2018.
  3. Дракић Драгиша, „Кривичноправнa заштитa права на живот који ‛није вредан живљењаʼ“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2013, стр. 229-244.
  4. Клајн-Татић Весна, „Однос између активне директне и активне индиректне еутаназије“, Правни живот, бр. 9/2005, стр. 451-460.
  5. Коларић Драгана, Кривично дело убиства, Службени гласник, Београд,
  6. Кривична дела убиства у судској пракси, (приредили: Вељко Турањанин, Мирко Воштинић, Далибор Ђорђевић), Службени гласник, Београд, 2017.
  7. Лазаревић Љубиша, Вучковић Бранко, Вучковић Весна, Коментар Кривичног законика Црне Горе, Обод, Цетиње, 2007.
  8. Стајић Александар, „Кривична дела против живота и тела“, Коментар кривичних закона СР Србије, САП Косова и САП Војводине, (редакција: Никола Срзентић), Савремена администрација, Београд, 1986.
  9. Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2009,
  10. Турањанин Вељко, „Право на достојанствену смрт у Белгији“, XXI век – век услуга и услужног права (приредио: Миодраг Мићовић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, стр. 223-237.
  11. Турањанин Вељко, „Настанак и могућности развоја ‘туризма смрти’ у Западној Европи“, у зборнику: Услужно право (приредио: Миодраг Мићовић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, стр. 787-803.
  12. Турањанин Вељко, „Лишење живота из самилости као привилеговано убиство – компаративни приступ“, у зборнику: Усклађивање правног система Србије са стандардима ЕУ, приредио: Славко Ђорђевић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2014, стр. 199-215.
  13. Чејовић Бора, Кривично право у судској пракси: Посебни део, Лион Марк, Крагујевац, 2008.
  14. Banović Božidar, Turanjanin Veljko, “Euthanasia: Murder or Not?”, Iranian Journal of Public Health, vol. 43, no. 10, 2014, стр. 1316-1323.
  15. Banović Božidar, Turanjanin Veljko, Miloradović Anđela, “An Ethical Review of Euthanasia and Phyisician-assisted Suicide”, Iranian Journal of Public Health, vol. 46, no. 2, 2017, стр. 173-179.
  16. Banović Božidar, Turanjanin Veljko, Ćorović Emir, “Physician-assisted Suicide in Serbia”, Iranian Journal of Public Health, vol. 47, no. 4, 2018, у штампи.
  17. Garud Atul, “Medical Tourism and its Impact on Our Healthcare”, National Medicine Journal India, 2005, стр. 318-319.
  18. Küpper Georg, Börner René, Strafrecht: Besonderer Teil 1 – Delikte gegen Rechtsgüter der Person und Gemeinschaft, Springer, Berlin, 2017.
  19. Pridgeon J. Lucy, “Euthanasia Legislation in the European Union: is a Universal Law Possible?”, Hanse Law Review, no. 1/ 2006, стр. 45-60.
  20. Terry P. Nicolas, “Under Regulated Health Care Phenomena in a Flat World: Medical Tourism and Outsourcing”, Western New England Law Review, vol. 29/2007, стр. 421-472.
  21. Turanjanin Veljko, Banović Božidar, Ćorović Emir, Euthanasia and Physician-assisted Suicide in South-East Europe, Beau Bassin, LAP, 2018.
  22. Turanjanin Veljko, Mihajlović Borko, “Right to Die with Dignity – the same Problem and Different Legal Approaches in European Legislation”, in: Human Rights between War and Peace, vol. 2 (eds: Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco), The Faculty of Law Administration of the University of Warmia and Mazury, Olsztyn, 2014, стр. 53-68.

  ПРОПИСИ

  1. Кривични законик – КЗ, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016.
  2. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 343.6:179.7(497.11) 273-287
ç