Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ШТРАЈКА

Сажетак

Аутори у раду, користећи пре свега упоредно-правни метод, анализирају правне последице штрајку у радноправном, грађаскоправном, кривичноправном, прекршајноправном и управноправном домену, како на на штрајкаче, тако и на запослене које се нису придружили штрајку. Под лупом аутора, нашао се не само уобичaјeно незаконити штрајк, већ и онај организован у законитом облику. Такође, аутори истичу у раду сву комплексност овог радноправног института кроз чиљеницу непостојања јединствене, општеприхваћене дефиниције штрајка, али и поново актуелизују питање будућности штрајка и његове правне природе у садашњем тренутку, упознајући нас са два доминатна мишљења о штрајку као реликту прошлости и о штрајку као и даље незаменљивом средству радне борбе.

кључне речи:

Референце

  1. Балтић Александар, Милан Деспотовић, Основи радног права Југославије, Београд, 1978.
  2. Врховни суд Србије, Рев. 7802/95. од 21.09.1995.
  3. Готовац Виктор у предговору: Маринковић Драча Душанка, Штрајкприручник за синдикате и послодавце, ТИМ прес, Загреб, 2005, стр. 12-13.
  4. Кулић Живко, Колективни радни спорови, Радничка штампа, Београд, 2001.
  5. Кулић Живко, Радно право, Мегатренд универзитет, Београд, 2006.
  6. Лазаревић Љубиша, Кривично право Југославије – посебни део, Савремена администрација, Београд, 1995.
  7. Лубарада Бранко, Решавање колективних радних спорова-методи и институције, Југословенско удружење за радно и социјално осигурање, Београд, 1999.
  8. Лубарда Бранко, Радно право – расправа о достојанственом раду и социјалном дијалогу, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  9. Маринковић Дарко, Свет рада – стари изазови у новом добу, Висока струковна школа за предузетништво, Београд, 2012-
  10. Миљковић Мирослав, „Интересни и правни колективни радни спорови“, Право и привреда вол. 43 бр. 8-12/06, Београд, 2006, стр. 9-21.
  11. Трифуновић Предраг, „Штрајк и престанак радног односа“, Билтен – Врховни касациони суд, бр. 3/11, Београд, 2011, стр. 170-185.
  12. Ћупурдија Милорад, Херман Вилим, Основе радног права, Правни факултет Осијек, 2011.
  13. Шундерић Боривоје, „О радном спору“, Анали Правног факултета у Београду, вол. 39, бр. 1-3/91, Београд, 1991, стр. 352-360.
  14. Ben-Israel Ruth, International Labour Standards: The Case of Freedom to Strike, Kluwer, 1988.
  15. Council of Europe, Committee of Experts, Conclusions XI-1,
  16. Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva 2006.
  17. Gernigon Bernard, Odero Alberto, Guido Horacio, ILO principles concerning the right to strike, Geneva, ILO, 1998.
  18. Hanami Tadashi, Labour Law and Industrial Relations in Japan, Kluwer Law and Taxation, 1985.
  19. Hicks John, The Theory of Wages, London: Macmillan Press, 1932.
  20. Servais Jean – Michel, „ILO Law and the Right to Strike“, Тhe Canadian Labour and Employment Law Journal, 15, no. 2, 2010.
  21. Stewart Arabella, Bell Mark, The Right to Strike:A Comparative Perspective-A study of national law in six EU states, The Institute of Employment Rights, Liverpool,
  22. Tilly Charles, Shorter Edvard, Strikes in France 1830-1968, Cambridge University Press, 1974.
  23. Warneck Wiebke, Strike rules in the EU27 and beyond – A comparative overview, European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Brussels 2007.
  24. Westfall David, Thüsing Gregor, „Strikes and Lockouts in Germany and Under Federal Legislation in the United States: A Comparative Analysis“, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 22, Issue 1, Article 3, 1999, стр. 28-75.
  25. White Ahmed A., „The Crime of Staging an Effective Strike and the Enduring Role of Criminal Law in Modern Labor Relations“, Working USA: The Journal of Labor and Society, vol.11, 2008, 23-44.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 331.109.32:349.2 197-212
ç