Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Поштовање људских и мањинских права је изузетно важна тема за европске интегације држава, без обзира што јесте чињеница да њоме пре свега доминирају економске теме. Поштовање људских права и стварање и функционисање демократског друштва јесу средство и циљ свеобухватне реформе друштва чији је циљ квалитетнији и сигурнији живот грађана, док је чланство у Европској унији само један у низу инструмената у остваривању тог циља. Имајући то у виду, развој и поштовање културе људских права представља основни предуслов за укључивање у систем односа које Европска унија ствара. Прилагођавање и постизање стандарда и правила у области људских права подразумева изградњу друштвеног система који је у стању да те стандарде потпуно примењује у држави, као и да их унапређује и развија. Општа научна метода која је коришћена је хипотетичко-дедуктивна метода, као метода која се намеће због потребе стварања везе између искуствених и теоријских мишљења. Основни научни циљ јесте пружање научне анализе поштовања људских права као критеријума за чланство у Европској унији, док је дриштвени циљ пре свега усмеравање пажње научне и стручне јавности на ову тему која у досадашњем развоју није била адекватно позиционирана на листи приоритета. Изводи се закључак да иако није генерално тачно одређен и у потпуности развијен, критеријум поштовања људских права подразумева пре свега капацитет државе да преузме обавезе које у овој области постоје током придруживања и приступања, али и преузимање обавеза које проистичу из пуноправног чланства у ЕУ. Самим тим се о поштовању и развијању културе људских права може, превасходно, говорити као о основном критеријуму за чланство у ЕУ, без чијег испуњавања даљи кораци у процесу ниси могући.

кључне речи:

Референце

  1. Динан Дезмон, Све ближа унија – увод у европску интеграцију, Службени гласник, Београд, 2009.
  2. Инфомациони центар УН у Београду, Повеља Уједињених нација, 1945.
  3. Јањевић Милутин, Спољна политика Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007
  4. Јањевић Милутин (превод и прир.), Реформски уговор из Лисабона, Службени гласник, 2008.
  5. Кнежевић-Предић Весна, „Извори права Европске уније“, Право Европске уније, припрема и редакција Добросав М. Митровић и Обрад Рачић, Службени гласник, 1996.
  6. Лoпaндић Душкo, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoмскe oднoсe сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003.
  7. Малескану Теодор, „Интеграција Румуније у европслу и атлантску структуру“, Међународна политика, Но 1038, 1995.
  8. Медовић Владимир, Међународни споразуми у праву Европске уније, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Mишчeвић Taњa, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ институт, Бeoгрaд, 2005
  10. Нaциoнaлнa стрaтeгиja Србиje зa приступaњe Србиje и Црнe гoрe Eврoпскoj униjи”, Влaдa Рeпубликe Србиje, 2003.
  11. Томашут Кристијан, Људска права између идеализма и реализма”, Београдски центар за људска права, 2006.
  12. Флајнер Томас, Људска права и људско достојанство”, Гутенбергова галаксија, Београд, 1996.
  13. Хикс Сајмон, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  14. Hartley C Trevor, Основи права Европске заједнице, Београдски центар за људска права, превод: проф. др Обрад Рачић, Београд, 1998.
периодика Социјална политика 1/2015 УДК 341.231.14+341.234]:340.137(4-672EU) 29-43
ç