Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС И РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

ПОСЛЕДИЦЕ РАСПАДА ДРЖАВЕ НА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Основна теза овог рада полази од околности да је рас­пад државе (СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, РС) довео у питање функционисање бројних системских чинилаца као што je уставноправни систем, систем државне управе, правосудии систем, економски систем, здравствени систем, и нарочито систем образовања. Дакле, распадом државе разара се укупан си­стем вредности у друштву и у том амбијенту „завладале“ деструкције, образовни систем је највише погођен: он је или ван (своје) функције или на самој ивици колапса. Оно што је посебно важно, разорен образовни систем тешко се поново успоставља. Нема данас ни државног ни социјалног чиниоца од којег образовни систем добија главни подстицај, заштиту и оријентацију за рад и деловање. Распад државе доводи у питање уопште филозофију образовања. Наиме, образов­ни систем губи своју еминентну карактеристику цивилизацијског чиниоца који је једино у стању да образује и да на тај начин дугорочно успоставља и стабилизује саме темеље државе, идентитета заједнице и сваког појединца. У амбијент распада државе, црква улази као утицајни фактор образовања. Релација држава-образовање тањи се и нестаје у распаду државе, а образовни систем постаје излишна социјална појава, најчешће декор политици, непотребан и непрофитни сектор. То je стање образовања у Србији у последње две деценије!

кључне речи:

Референце

  1. Будић, С., Клеменовић, Ј., Милутиновић, J. (2003) Развој система школства 1945-2001, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад.
  2. Вујисић-Живковић, Н. (2009) „Педагогизација као концепцијски оквир за разумевање модерног образовања“, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, год. 41, бр. 2 , дец. 2009, (247-263).
  3. Дамјановић М. (2003) „Tajна нашег неуспеха“, Време, Београд, 10. 2003.
  4. Darendorf, R. (2000) Universities after Communism, Körber-Stiftung, Hamburg.
  5. Ђукић, М. (2006) „Дидактички аспекти реформе високог образованна“, у: Развој система васпитања и образовања у условима транзиције (уредник Е. Каменов), Филозофски факултет, Нови Сад, (36-49).
  6. Каменов, Е. (2006) Развој система васпитања и обра­зовања у условима транзиције, Филозофски факултет, Нови Сад.
  7. Пивец, Ј. (1995) Школа у свијету промјена, Институт за педагогијска истраживања, Филозофски факултет, Свеучилиште у Загребу, Загреб.
  8. Степанов, Р. (2001) „Политичка продаја деце“, Данас, субота-недеља, 25-26. август, 2001, бр. 1426-1427, год. V.
  9. Trends and developments in higher education in Europe, UNESCO, Paris, 2003.
  10. Халадин, С. (1982) „Образовање као системско питање“, Аргументи, Ријека, бр. 3.4, (206-214).
  11. Закон о високом образовању, Службени гласник РС, 76/2005, 97/2008, 7/2010.
  12. Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, 72/2009, 52/2011.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 316.053:37.014(497.11) 49-62
ç