Изабери језик:
Тема броја

ПРИЛОЗИ ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИЧКЕ ОДГОВОРНОСТИ ВЛАДЕ У ПАРЛАМЕНТАРНОМ СИСТЕМУ

Сажетак

Предмет анализе је класични инструмент контроле рада владе на пленарним седницама парламента: посланичко питање. Анализирани су историјат, основна обележја, правна природа и облици посланичког питања у парламентарном систему као и сличности и разлике у (пре свега пословничкој) регулативи различитих држава. Резултат рада су формулисани предлози за практичну политику који за циљ имају унапређење делотворности посланичког питања као инструмента ефикасне контроле рада владе и посебно, утицаја на развијање културе дијалога и јачање политичке одговорности. Представљајући различите правно-политичке приступе у процедуралном дизајнирању овог инструмента контроле у разним европским државама, посебна пажња је посвећена парламентарној пракси Народне скупштине Републике Србије. На темељу анализе конкретних случајева формулисани су и предлози унапређења пословничких решења, а у циљу остваривања ефикасне и делотворне контролне функције Народне скупштине. Будући да је посланичко питање комплексни механизам који се може разумети, у ширем контексту, анализом европске политичке и уставне историје, да се доследном применом овог института унапређује и јача политичка одговорност као једна од темељних вредности парламентарног система државне власти, у раду су коришћени различити методолошки приступи: историјски и упоредни метод, као и егзегетички, у смислу тумачења различитих правних извора, с тим да је посебна пажња посвећена анализи, коментарима и тумачењима одређених уставних, законских и подзаконских, посебно пословничких решења правног поретка Републике Србије, али и анализи примера из наше и стране парламентарне праксе.

кључне речи:

Референце

  • Јовановић Слободан, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1924.
  • Пајванчић Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  • Пејић Ирена, Парламентарно право, Прави факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2011.
  • Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  • Стојановић, Драган М., Правни положај посланика: на примерима Француске, Немачке, Аустрије и Југославије, Правни факултет, Центар за публикације, Ниш, 1999.
  • Bačić Arsen, Parlamentarno pravo: hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Pravni fakultet Sveučilišta, Split, 2004.
  • Szente Zoltán, Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2010.
  • Szóda Eszter, „Fontos „kérdés”?!, Politikatudományi Szemle, Budapest 2001/1-2, стр. 211-240.
  • Устав Републике Србије, Службени  гласник РС, бр. 98/06.
  • Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, бр. 9/10.
  • Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 20/12 – пречишћен текст.
  • Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 14/09 – пречишћен текст и 52/10 – др. пословник.
  • Народна скупштина Републике Србије,  http://www.parlament.gov.rs
  • Архива активности сазив од 11.  јуна 2008.  Посланичка питања, Internet,   http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/arhiva-aktivnosti/saziv-od-11-juna-2008/poslanicka-pitanja.1549.html, 19/ 06/2019.
  • Архива активности сазив од 11. јуна 2008. Посланичка питања, Internet, http://www.parlament.gov.rs/Poslani%C4%8Dka_pitanja.3634.941.html, 19/06/2019.
  • Активности сазив 03. јун 2016. Посланичка питања, Internet, http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/poslanicka-pitanja/poslanicka-pitanja.991.html, 20/06/2019.
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 342.51:342.534 33-56
ç