Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И АНАЛИЗЕ

ПОЛОЖАЈ И ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА – ДЕМОГРАФСКО-ПОЛИТИКОЛОШКИ АСПЕКТ

Сажетак

У раду се анализира национални састав становништва Србије према попису из 2011. године, са посебним освртом на националне мањине, као и квантитативне и квалитативне етнодемографске промене које су се десиле у последњем међупописном периоду. Анализа просторног размештаја ста­новништва, као значајног аспекта демографског развитка, показује изражену концентрацију бројчано релевантних националних мањина у пограничним деловима земље и етничку превагу у појединим општинама, na питање њиховог стату­са и територијално-политичког организовања дaje посебну тежину и значај мањинском питању. Указано је на законску регулативу положаја и заштите права националних мањина, као и на важност мањинске политике за успешну интеграцију припадника свих мањина у друштво уз очување њиховог националног и културног идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Башић, Горан, Положај Бошњака у Санџаку, Центар за антиратну акцију, Београд, 2002.
  2. Гавриловић, Данијела, Петрушић, Невена, «Међунационални односи и заштита мањинских права у Србији», Миграцијске и етничке теме, Ин­ститут за миграције и народности, Загреб, бр. 3/2011.
  3. Закон о заштити права и слобода националних мањина, Савезно министарство националних и етничких заједница, Београд, 2002.
  4. Јањић, Душан, »Социолошко-политиколошки аспек­та мањинске политике и заштите мањина у СР Југославији», у зборнику: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (приредио: Војислав Становчић), САНУ, Београд, књ. 19, 1996.
  5. Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, Републички завод за статистику, Бео­град, књ. 1, 2012.
  6. Национална или етничка припадност; Попис станов­ништва, домаћинстава и станова у 2002., Репу­блички завод за статистику, Београд, књ. 1, 2003.
  7. Петровић, Ружа, ”Дугорочне промене етничке структу­ре у СР Србији”, Зборник Фолозофског факултета 13 (2), Београд, 1983.
  8. Препоруке за унапређење мањинске политике и процеса интеграције у Републици Србији (интерни материјал), Форум за етничке односе, Београд, 2013.
  9. Радушки, Нада, Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој, Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2007.
  10. Радушки, Нада, “Национална припадност становништ­ва Србије по попису 2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013.
  11. Радушки, Нада, Коматина, Славица, “Друштвена инклузија Рома као изазов за социјалну политику Србије“, Социјална политика, Институт за политич­ке студије, Београд, 3/2013.
  12. Спасовски, Милена, “Територијални размештај на­рода и националних мањина у СР Југославији”, Југословенски преглед, Београд, 1/1994.
  13. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Анатомија савремене државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  14. Цвијић, Јован, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1966.
периодика Национални интерес 2/2014 УДК 323.15:314(497.11) 99-118
ç