Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА – АНАЛИЗА И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

Сажетак

Текст је посвећен разматрању и критици постојећих поли­тика и нормативних приступа проблему безбедности образовноваспитног система Р. Србије. Аутори представљају, анализирају и критикују постојећа решења и предлажу конкретне мере којима би био дат значајан допринос процесу идентификације, анализе и оцене безбедносних ризика у образовно-васпитним установама, полазећи од холистичког приступа. У овом смислу, аутори пред­лажу усвајање јединственог методолошког инструмента за проце­ну ризика, оличеног у националном стандарду СРПС А.Л2:003, указујући истовремено на потребу за његовим редефинисањем у појединим доменима, а у циљу његовог потпуног прилагођавања актуелним претњама образовно-васпитном систему. При то­ме, аутори су пошли од идеје да су информатички ризици „карика која недостаје“ мозаику процене ризика предвиђеном наведеним стандардом. Имајући ово у виду, аутори су спровели емпиријско истраживање међу ученицима средњошколских домова којим су потврдили оправданост хипотезе о реалности и значају информатичких ризика у савременом друштву, а посебно међу школском омладином.

кључне речи:

Референце

  1. Велашевић, Душан, „Заштита података у рачунарским системима“, Info Sci­ence, Београд, бр. 4(1),
  2. Гашић-Павишић, Слободанка, „Насиље над децом у школи: функција образовних установа у превенцији и заштити деце од насиља“, у зборнику: Насиље над децом (уредник: М. Милосављевић), Факултет политичких наука, Београд, 1998.
  3. Кековић, Зоран, Милошевић, Младен, Путник, Ненад, „Проблеми идентификације и класификације безбедносних ризика у школама“, у зборни­ку: Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама (уредници: Бранкица Поповић-Ћитић, Слађана Ђурић, Желимир Кешетовић), Факултет безбедности, Београд, 2012.
  4. Зоран Кековић, Младен Милошевић, Ненад Путник, Ненад Комазец, Процена и одговор на ризике у образовно-васпитним установама применом стандарда СРПС А.Л2.003, у: Кордић и сар. (уредници), Реаговање на безбедносне ризике у образовно-васпитним установама, Факултет безбедности, Београд, 2012, стр. 55-93
  5. Кордић, Борис, Путник, Ненад, „Друштвене мреже на интернету и безбедност ученика“, у зборнику: Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама (уредници: Бранкица Поповић-Ћитић, Слађана Ђурић, Же­лимир Кешетовић), Факултет безбедности, Београд, 2012.
  6. Кривични законик (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05 исправка, 107/05 исправка, 72/09 и 111/09).
  7. Нешић, Снежана, Јовић, Наташа, Заштита деце од насиља у школама извештај заштитника грађана и панела младих саветника, Заштитник грађана, Београд, 2011.
  8. Петровић, Слободан, Компјутерски криминал, МУП Р. Србије, Београд, 2001.
  9. Плескоњић, Драган, Мачек, Немања, Ђорђевић, Борислав, Царић, Марко, Сигурност рачунарских система и мрежа, Микро књига, Београд, 2007.
  10. Попадић, Драган, Насиље у школама, Институт за психологију и УНИЦЕФ, Београд, 2008.
  11. Породични закон (Службени гласник РС, бр. 18/05).
  12. Путник, Ненад, Сајбер простор и безбедносни изазови, Факултет безбедности, Београд, 2009.
  13. Philpott, Don, Kuenstle, W. Michael, Education facility security handbook, Go­vernment Institutes, Plymouth, 2007.
  14. Закон о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104/09, 99/11)
  15. Закон о електронским комуникацијама (Службени гласник РС, бр. 44/10)
  16. Закон о електронском потпису (Службени гласник РС, бр. 135/04)
  17. Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС, бр. 22/09).
  18. Закон о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 73/10)
  19. Закон о заштити података о личности (Службени гласник РС, бр. 97/08, 104/09 др. закон, 68/12 УС).
  20. Законик о кривичном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 70/01 и 68/02 и Слу­жбени гласник РС, бр. 58/04, 85/05 др. закон, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09 др. закон и 72/09)
  21. Закон о информационом систему Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 12/96)
  22. Законик о кривичном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11)
  23. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној зашти­ти малолетних лица (Службени гласник РС, бр. 85/05).
  24. Закон о оглашавању (Службени гласник РС, бр. 79/05)
  25. Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01).
  26. Закон о организации и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала (Службени гласник РС, бр. 61/05, 104/09).
  27. Закон о организации и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (Службени гласник РС, бр. 42/02,27/03, 39/03, 67/03, 29/04,58/04 др. закон, 45/05,61/05,72/09,72/11 др. закон, 101/11 др. закон)
  28. Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11).
  29. Закон о потврђивању Конвенције о правима детета, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр.15/90.
  30. Закон о прекршајима (Службени гласник РС, бр. 101/05 и 116/08).
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 351.78:373.2/.5(497.11) 215-234
ç