Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА ТРЖИШТА РАДА ЕУ – ТЕОРИЈСКА ДЕТЕРМИНАЦИЈА И ПРАКТИЧНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Сажетак

Рад се састоји из два дела. Анализа проучаваних про­блема политика тржишта рада базира се пре свега, на графичким и табеларним илустрацијама. Полази се од опште теоријске основе, где су дати битни концепти од значаја за тему и циљ истраживања. У суштини је овај део рада одраз теоријских поставки у вези са тржиштем рада ЕУ. Други део рада се након теоријске основе, заснива на практичним апликацијама интервенција на тржишту рада. У раду се приказује компаративни приказ елемената који обухватају политике тржишта рада, односно јавних интервен ција у оквиру овог сегмента. Основни циљ ових интервенција, у домену датих могућности, базира се на смањењу незапослености, уз повећање ефикасности тржишта и тржишних решења. Приказ квантитативних података дат у раду, одраз је неуједначено сти политика на нивоу ЕУ, с обзиром да се полити­ке тржишта рада обликују од стране самих земаља чланица. Ипак, разноликост присутна при практичној апликацији ових политика одвија се у складу са Европском стратегијом усвојеном од стране земаља ЕУ.

кључне речи:

Референце

  1. Abel, A., Bernanke, B., Macroeconomics, Addison Wesley Longman, Inc, 2001.
  2. Бег, Д., Економцја, изд., Дата Статус, 2010.
  3. Бурда, М., Виплош, Ч., Макроекономија, Европски уџбеник, изд., ЦЛДС, 2004.
  4. Commission Regulation (EC) No 1897/2000.
  5. „Council Decision of 15 July 2008 on guidelines for the employment policies of the Member States (2008/618/EC)“, Official Journal of the European Union, L 198, 26.7.2008.
  6. De La Fuente, A., Fewer people outside the labour force in 2009, Euro­stat, Population and social conditions, Statistics in Focus 57/2010.
  7. Gordon, R., Macroeconomics, Scott, Foresman Higher Education, 1989.
  8. Labour market policy – expenditure and participants Data 2008, Lu­xembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
  9. Labour market statistics, Eurostat, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009.
  10. Mankiw,G., Principles of Economics, Harcourt College Publishers, 2004.
  11. Miles, D., Scott, A., Macroeconomics, John Wiley and Sons, 2002.
  12. Miller LeRoy, R. and Van Hoose, D., Macroeconomics, Thomson Le­arning, 2004.
  13. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
  14. http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html
  15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_market_policy
  16. http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11318_en.htm
  17. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 331.5.024.5(4-672EU) 345-368
ç