Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

Сажетак

Аутор овог чланка се руководи са два различита ме­тода. Први од њих је позитивно-правни метод који је намењен анализи позитивних правила у праву конкуренције ЕУ у области услуга од општег економског интереса (SGEIs). Други од њих је правно-логички метод индукције и дедукције, који је примењен у решавању многих правних и логичких проблема у вези са услугама од општег економског интереса. Многа питања се јављају када говоримо о SGEIs: како се дефинишу услуге од општег економског интереса, када ће се активност оквалификовати као економска за потребе конкурентских правила, када је активност неекономска, могу ли правила Уговора о државној помоћи да се примене на операторе услуга непрофитног карактера и тако даље. Oдлука у случају Altmark установљава неке водеће принципе, али ми сматрамо да је пожељан даљи развој у погледу дефиниције услуга од општег економског интереса.

 

кључне речи:

Референце

  1. Andreas Bartosch, Clarification or Confusion? How to Reconcile the ECJ’s rullings in Altmark and Chronopost?, Working Paper 2, Clasf Wor­king Paper Series, 2003.
  2. Ivan Draganic, „State Aid or Compensation for Extra Costs: Tuning the Test of Proportionality in EC Competition Law“, European State Aid Law Quarterly, 683, 2006.
  3. European Commission, Commission Staff Working Document, Frequ­ently asked questions in relation with Commission Decision of 28 No­vember 2005 on the application of Article 86(2) of the Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic inte­rest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service compensation (Accompanying document to the Communication on „Services of general interest, including social services of general inte­rest: a new European commitment, COM (2007) 1516 final
  4. Alison Jones, Brenda Sufrin, EC Competition Law, Oxford University Press, 2008.
  5. Paul Klemperer, „What Really Matters in Auction Design“, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No 1/2002
  6. Orla Lynskey, „The Application of Article 86(2) EC to Measures that do not fulfil the Altmark Criteria: Institutionalising Incoherence in the Legal Framework Governing State Compensation of Public Service Obligati­ons“, World Competition, 31/2007
  7. Phedon Nicolaides, Mihalis Kekelekis, Maria Kleis, State Aid Policy in the European Community, Wolters Kluwer, 2008.
  8. Erika Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Hart Publishing, 2007.
  9. Erika Szyszczak, „Financing Services of Ge Lars Peter Svane, „Public service compensation in practice: Commission package on State aid for Services of General Economic Interest“, Competition Policy Newsletter, 3, 2005.
  10. Sandro Santamato, Nicola Pesaresi, Compensation for services of gene­ral economic interest: some thoughts on the Altmark ruling, Competition Policy Newsletter, 1, 2004.
  11. Wolf Sauter, Harm Schepel, State and Market in European Union Law, Cambridge University Press, 2009.
  12. Services of General Economic Interest, Opinion Prepared by the State Aid Group of EAGCP, 2006.
  13. Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service com­pensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, OJ 2005/L 312/67
  14. Community Framework for State aid in the form of public service com­pensation (Accompanying document to the Communication on „Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment, COM (2007) 1516 final.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 339.137.2:338.246.027(4-672EU) 289-310
ç