Изабери језик:
Тема броја

ДИВЕРЗИТЕТ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА КАО ИЗАЗОВ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАД

ПОЛИТИКА АЗИЛА: ИЗАЗОВИ И ОДГОВОРИ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Предмет анализе у овом раду јесте политика азила у Републици Србији. Циљ је анализа политике азила са фокусом на постојећи нормативни, стратешки и институционални оквир у овој области и њихову усклађеност са стандардима и прописима Европске уније и међународним документима. Теоријски оквир анализе представља концепт миграције између благостања и држављанства који истовремено укључује и искључује мигранте. Методолошки приступ заснива се на анализи садржаја статистичких, политичких и легислативних докумената. Резултати анализе показују да наведени систем захтева постојање уређеног оквира који сачињава јасну политику азила и организациону и нормативну структуру која ће омогућити праведну процедуру и заштиту права тражилаца азила. Праћење и анализа процеса спровођења и креирања одговарајуће политике азила добија посебну димензију, не само због повећавања броја тражилаца азила, већ и због праћења стања и креирање пожељног система у овој области.

кључне речи:

Референце

  • Београдски центар за људска права. 2015. Право на азил у Републици Србији 2014. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Београдски центар за људска права. 2016. Право на азил у Републици Србији 2015. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Београдски центар за људска права. 2017. Право на азил у Републици Србији 2016. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Београдски центар за људска права. 2018. Право на азил у Републици Србији 2017. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Београдски центар за људска права. 2019. Право на азил у Републици Србији 2018. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Београдски центар за људска права. 2020. Право на азил у Републици Србији 2019. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Велс, Хeрбeрт Џoрџ. н.д. Човечанство: рад, благостање и срећа рода људскога. Београд: Народно дело.
  • Ђуровић, Радош, Дедакин, Јелена, Јанчић, Ивана. 2016. Инфо азил. Београд: Центар за заштиту и помоћ тражилаца азила.
  • Закон о азилу и привременој заштити, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2018.
  • Конвенција о статусу избеглица из 1951. Последњи приступ 15. маја 2020. http://www.unhcr.rs/media/1951RefugeeConventionSer.pdf
  • Општа декларација о људским правима, 1948. Последњи риступ 5. маја 2020. http://www.unhcr.rs/media/Opsta%20deklaracija%20o%20ljudskim%20pravima%20(1948).pdf
  • Спикер, Пол, 2014. Социјална политика – Теорија и пракса, Беград: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  • Чекеревац, Ана. 2005. Међународна социјална политика. Београд: Леком
  • Чекеревац, Ана, Перишић, Наталија, Танасијевић, Јелена. 2018. „Social Services for Migrants: The Case of Serbia“ Croatian and comparative public administration 18 (1), 101-125, doi: 364.044.2:341.43(497.1)
  • Šalamon, Neža Kogovšek. 2016. „Asylum Systems in the Western Balkan Countries: Current Issues“, International migration 54 (6), 151–163, doi:10.1111/imig.12273.
  • Greider, Alice. 2017. „Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the European Refugee Crisis“ Migration policy institute https://www.migrationpolicy.org/article/outsourcing-migration-management-western-balkans-europes-refugee-crisis
  • Celador , Gemma, Collantes and Juncos, Ana, E. 2012. „The EU and Border Management in the WesternBalkans: Preparing for European Integration or Safeguarding EU External Borders“ Journal of Southeast European and Black Sea Studies 12 (2), 201-220, DOI: 10.1080/14683857.2012.686250
  • Coffey, Amanda. 2004. Reconceptualizing social policy: Sociological perspectives on contemporary social policy. Maidenhead, United Kingdom: Open University Press
  • European Commission, 2014. “Progress Report for Serbia 2014”. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
  • Colloca, Carlo, 2017. „Mултикултурaлнa лoкaлнa друштвa и гeнeрaтивнo блaгoстaњe“ У Сoциjaлнa прaвa и сoциjaлнa пoлитикa, Teoрeтскa и eмпириjскa пeрспeктивa, ур. Fabrizio Sciacca и Игoр Joвaнoвић, 99-111. Нoви Сaд: Филoзoфски фaкултeт Нoви Сaд, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду.
  • European Commission, 2015. “Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up to the Leaders’ Meeting on refugee flows along the Western Balkans Route”. Strasbourg: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0676
  • Chen, James, 2020. „Middle East and North Africa (MENA)“ Investopedia https://www.investopedia.com/terms/m/middle-east-and-north-africa-mena.asp
  • Morissens, Ann and Sainsbury Diane, 2005. „Migrants’ Social Rights, Ethnicity and Welfare Regimes“ Cambridge University Press 34 (4), 637-660, DOI: 10.1017/S0047279405009190
  • Pécoud, Antoine, Guchteneire, Paul, 2007. Migration without borders, UNESCO.
  • UNHCR, 2018. Trends at a glance. https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
периодика Социјална политика 3/2020 3/2020 УДК 341.43(497.11) 63-77
ç