Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ У ДРЖАВАМА НАСТАЛИМ ИЗ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Сажетак

У овом раду je компаративном анализом обухваћен са­став институционалне структуре политичких елита у државама насталим из бивших република СФРЈ. Анализом су обухваћени актуелни председници република, чланови парламената и чланови влада. Основни циљ у овом раду јесте сагледавање нивоа, врсте и карактера образовања припадника политичких елита. Посебна пажња ce посвећyje члановима влада, јер је основна претпоставка да образовни профил њиховог састава треба да буде најкомпетентнији за вршење власти. Са тог становишта, из ове анализе се могу формулисати две значајне оцене. Прва је да међу члановима влада има доста људи чије образовање и радно искуство нису ни у каквој функционалној вези са пословима које врше у влади; и друга, запажену улогу имају млади високо образовани људи који су се школовали у време распада СФРЈ и настанка њихових држава, а многи међу њима су били у иностранству на стручним усавршавањима или различитим курсевима политичке обуке. Даљим сагледавањем њиховог образовања и политике коју заступају, могу се тражити одговори на различита политичка питања.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан 2006: Елита, грађанство и слаба држава: Србија после 2000 (Београд: Службени гласник)
  2. Bazić, Jovan 2009: ‘’Građansko vaspitanje i građansko dru­štvo’’, Pedagogija, LXIV, 3
  3. Jalalzai, Farida and Mona Lena Krook 2010: ‘’Beyond Hil­lary and Benazir: Women’s Political Leadership Wor­ldwide”, Internationale Political Science Review, 31 (1) 2010, 5-21.
  4. Јовановић, Милан Н. 2004: Изборни системи посткомунистичких држава (Београд: Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука, Институт за пол птич­ке студије)
  5. Калоева, Елена Борисовна 2009: ‘’Есть ли в Сербии элита?”, Элиты в странах Восточной Европы: на­чало XXI века /Сборник научных трудов / (Москва: ИНИОН РАН), 78-102.
  6. Lazić, Mladen 2006: ‘’Changes in the Recruitment Patterns of the Economic and Political Elites in Serbia = Promene regrutacijskih obrazaca ekonomske i političke elite u Sr­biji”, Sociologija, Vol. 48, no. 2 (2006), 97-112.
  7. Лаш, Кристофер 1996: Побуна елита и издаја демокра­тије (Нови Сад: Светови)
  8. Лыкошина, Лариса Семеновна 2009: ‘’Полыская поли­тическая элита: Штрихи к потрету”, Элиты в стра­нах Восточной Европы: начало XXI века /Сборник научных трудов / (Москва : ИНИОН РАН), 32-52.
  9. Miladinović, Slobodan 2009: Elite raspada, Beograd, Slu­žbeni glasnik.
  10. Mils, Rajt S. 1998: Elita vlasti, Beograd, Plato.
  11. Prewitt, Kenneth and Richard E. Dawson 1969: Political Socialization, Boston, Little Brown.
  12. Rothkopf, David 2008: Superclass: the global power elite and the world they are making (New York: Farrar, Straus and Giroux)
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.344.42:32(497. 11+497.16+497.4/.7) 367-388
ç