Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ КАО ФАКТОРИ СТАБИЛНОСТИ ДРУШТВА И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Сажетак

У раду аутор истине пресудну улогу политичке партиципације грађана и националог идентитета у циљу „оздрављења“ демократских начела и институција друштва и локалних самоуправа. Криза легитимације демократских друштава показала је да се демократија не може свести само на техничко питање конституисања и одржавања власти, већ да грађани имају право, потребу и дужност партиципирања у контроли власти, постављању захтева и у процесима одлучивања. Полазни принцип у раду, када је реч о праву учешћа грађана на локалном нивоу јесте да није реч о праву које грађанима „дарује“ њихова локална самоуправа или државна власт, нити о праву које проистиче из међународних документа, већ о једном оригинерном праву грађана и темељном принципу демократског уређења. У другом делу рада, аутор питање националног иден­титета представља као један веома комплексан фе­номен којим су се бавили многобројни теоретичари најразличитијих дисциплина. Национални идентитет, и поред предвиђања да ће крај XX и почетак XXI века бити време без нација, још увек представља вео­ма актуелну тему. Главне методе којима се аутор користи у свом раду су метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Barnes S, Kaase, Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies, Beverly Hills, Sage Publications, 1979.
  2. Ђурић Живојин, „Модернизација и питање националне државе’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 2003, вол. 2, бр. 1.
  3. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07, Београд, 2007.
  4. Зборник радова Традиција, модернизација, идентитетит – Mесто традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, Филозофски факултет Универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 2011.
  5. Кастелс Мануел, Иформацијско доба – економија, друштво и култура 2: Моћ идентитета, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  6. Милошевић Катарина, Стојадиновић Миша, „Комуникацијски кон­текст културе и мултикултурног друштва’’, Наука, вол. 2, бр. 2-3, Часопис Слобомир, Универзитет за друштвене и хуманистичке науке, Слобомир, Бијељина, 2010.
  7. Митровић Љубиша, Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  8. Митровић Милован, Социологија и историјска самосвест, у Збор­ник Филозофског факултета у Новом Саду, стр. 83-94. Нови Сад: Филозофски факултет, 1990.
  9. Митровић Милован, ,,Српски национални идентитет: традиционални корени и модерни изазови’’, у Зборнику Традиција, модернизација, идентитети – Место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, Фило­зофски факултет Универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 2011.
  10. Михић Владимир, ,,Да ли смо ми Европљани? Повезаност и корелати европског и националног идентитета’’, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2009.
  11. Радојковић Мирољуб, «Политичка комуникација у Србији» оглед из пројекга “Пут Србије ка миру и демократији”, Република, година XV, Београд, 2003.
  12. Рајх Вилхем, Чуј, Мали човече, Стандард 2., Радио Б92, Београд, 1997.
  13. Славујевић Зоран, Политички маркетинг, Чигоја, Београд, 1999.
  14. Стевановић Бранислав, «Социјални и идентитарни еквиваленти постмодерне разноликости», у Зборнику Традиција, модернизација, идентитети Mесто традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, Филозофски факултет Универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 2011.
  15. Стојадиновић Миша, Вукчевић Дејана, „Проблем очувања иденти­тета на Балкану’’, Национални интерес, Институт за политичке студије, год. VII, 10, бр. 1/2011, стр. 87-100.
  16. Стојадиновић Миша, „Демократија у XXI веку’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, год. (XXII) X, 23, бр. 1/2010.
  17. Стојадиновић Миша, ,,Изазови формирања идентитета у савремном друштву’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, година (XXIII) X, 29, бр. 3/2011.
  18. Стојадиновић Миша, ,,Питање националног идентитета у XXI ве­ку’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, год. (XXIII) X, 27, бр. 1/2011.
  19. Стојиљковић Зоран, «Изборна апстиненција резултати истраживања», у: Политика и свакодневни живот III, Пробуђене наде изневерена очекивања, Фондација Heinrich Böll Регионални уред за Југоисточну Европу, Београд, 2006.
  20. Суботић Момчило, ,,Српски национални идентитет: историјски и савремни изазови’’, Институт за политичке студије, Београд, Политичка ревија, год. (XXIII) X, 29, бр. 3/2011.
  21. Стална коференција градова и општина, Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу, Београд, 2006.
  22. Трамошљанин Боро, Нација, национализам и национални иденти­тет, на http://www.sd.org.rs/files/godisnjak_br03/boro%20tramosljapdf
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 321.7+323.1 УДК 7-119
ç