Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКЕ ТЕМЕ

ПОЈАВА ИСЛАМА НА БАЛКАНУ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Сажетак

Желимо да овај рад буде један скроман допринос упознавању са првим контактима Јужних Словена са исламом, а истовремено и да подсети на непостојање било какве везе са каснијом исламизацијом у османском периоду. Историјској науци су познати неки извори у вези са појавом ислама међу Словенима, а посебно Јужним Словенима на Балкану и Југоисточној Европи. Арапски, заправо исламски мисионари су скоро у исто време ширили своју веру када и хришћански. Међутим, Јужни Словени су се опредељивали за примање хришћанства из Византије или са Запада, зависно од то­га коме су били ближи и потчињенији. И они појединци или групе које су прихватали ислам су касније били протерани или су постепено прешли у хришћанство било у источно или православно и у западно или католичко. Све се то догађало много пре освајања Балкана од стране Османлија. Муслимани из периода турске окупације нису ни у каквој вези и континуитету са оним ретким муслиманима из предтурског доба.

 

кључне речи:

Референце

  1. Диздаревић, Нијаз (превео), „Путовање Ибн Фадлана, изасланика ха­лифе Ал Муктадира у земље Турске, Хазара, Руса, Сакалиба и дру­ге“, Књижевност, бр. 1, 1987.
  2. Šaković, Edin, Prihvatanje islama u osmanskoj Bosni: mitovi i realnost, Institut za istoriju, Sarajevo, 2004.
  3. Иналџик, Халил, Османско царство (класично доба 1300-1600), СКЗ, Београд, 1974.
  4. Јиречек, Константин, Историја Срба I, Београд, 1981.
  5. Мушовић, Ејуп, „Први контакти Јужних Словена са исламом“, Сим­позиум Сеоски дани Сретена Вукосављевића бр. XV, Пријепоље, 1993.
  6. Калић, Јованка, „Подаци Абу Хамида о приликама у Јужној Угарској средином XII века“, Зборник за историју, бр. IV, Матица српска, Но­ви Сад, 1971.
  7. Draganović, Krunoslav, „Katolička crkva u sredovječnoj Bosni“, u: Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine, NKD Napredak, Sarajevo, 1942.
  8. Omerbašić, Šefko, Povjest islama, Mešihat islamske zajednice Hrvatske, Zagreb, 1996.
  9. Omerbašić, Šefko, „Odnosi muslimana sa Slovenima prije turskih osva­janja Balkana i kontakti Južnih Slovena sa Arapima“, Glasnik Islamskog starješinstva u SFRJ, 4, Sarajevo, 1988.
  10. Острогорски, Георгије, Историја Византије, Београд, 1969.
  11. Thomas, Arnold, Povjest islama, II izdanje, Sarajevo, 1990.
  12. Ћоровић, Владимир, Историја Срба I, Београд, 1989.
  13. Hadžijahić, Muhamed, Islam i bosansko-hercegovački muslimani, Mešihat Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1991.
  14. Ферлуга, Јадран, Византијски извори за историју народа Југославије, том III, Београд, 1959.
  15. Hiti, Filip, Istorija Arapa, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1973.
  16. Храбак, Богумил, „Муслимани или Бошњаци у Старој Рашкој (Новопазарском санџаку)“, Новопазарски зборник бр. 21, Нови Пазар, 1997.
  17. Noel Malkolm, Bosna – kratka povijest, Sarajevo, 2011.
  18. Imamović, Mustafa, Historija Bošnjaka, Novi Pazar, 2007.
  19. http://www.iis.unsa.ba/arhiva/arhiva_vijesti/historijski_mitovi/edin…
  20. http://www.camo.ch/islamizacijabh.htm
  21. http://sh.wikipedia.org/wiki/Islam_u_Srbiji
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 28(497)“08/13“ 193-205
ç