Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА, БЕЗБЕДНОСТ

ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА БЕЗБЕДНОСТИ И ТЕОРИЈА РЕЛАЦИОНИЗМА У РАЗМАТРАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Сврха овог рада је да се идентификују и подвргну одговарајућој методологији најбитније теорије безбедности. Истраживањем компаративног вида класичне и савремене теорије, дошло се до закључка да појам безбедности најподесније одређују савремени међународни концепти. Неолиберализам и Неорелизам постепено доводе до закључка о потреби укључивања системског аспекта у циљу допуне основних варијабли колективним зависним променљивима. Безбедност се овде може сагледати као мултиваријантна појава која се може изучавати операционим истраживањима, а посебно облицима програмирања. Критиком постојећих група теорија, укључујући и системски правац, долази се до закључка да је најконзистентнији начин дефинисања безбедности, онај који уоквирује нова Релационистичка филозофија и методологија.

 

кључне речи:

Референце

  1. O. Keohane (ed.): Neorealism and its Critics, Columbia Univ. Press, 1986.
  2. K. Waltz: Tehory of International Politics, Random House, 1979.
  3. R. Gilpin: War and Change in World Politics, Cambridge Univ. Press, 1981.
  4. H. Morgenthau: Poltics Among Nations, Harper and Row, 1948.
  5. H. Morgenthau: Scientific Man Versus Power Politics, Univ of Chicago, 1974.
  6. H. Morgenthau: Another Grand Debate: the National Interest of the US, American political science review XLVI, 1952.
  7. H. Morgenthau: In Defence of National Interests, Univ. Press of America, 1982.
  8. E. H. Carr: The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939, Macmillan, 1946.
  9. N. Makijaveli: Vladalac, Enigma, Pančevo, 1998.
  10. V. I. Lenjin: Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma, Kultura, Beograd, 1949.
  11. В.И. Лењин: Сочиненија, том 3, стр. 43
  12. E. Luard: Basic Texts in International Relations, St. Martin’s Press. New York, 1993.
  13. Р. Гаћиновић: Антитероризам, Драслар Партнер, Београд, 2006.
  14. I. Janev: Međunarodni odnosi i spoljna politika, IPS, Beograd, 2002.
  15. L. von Bertalanffy: General Systems Theory, Penguin Press, London, 1971.
  16. J. Kolaković: Historija novovjekovnih političkih teorija od XV stoleća do 1848., SNL, Zagreb.
  17. K. W. Thompson: Fathers of International Thought, Louisiana State Univ. Press. 1994.
  18. C.W. Kegley Јг.: Controversies in International Relations Theory, St. Martin’s Press. 1995.
  19. R. C. Art and R. Jervis: International Politics, Harper Collins College Pub. 1996.
  20. P. R. Viotti and M. V. Kauppi: International Relations Theory, Allun and Bacon, Macmillan, Boston, 1993.
  21. J. S. Nye and R. Keohane: Power and Interdependence: World Politics in Transition, Little, Brown, 1977.
  22. R. Keohane: Power and Governance in a Partially Globalized World, Routledge, London, 2002.
  23. S. M. Walt: The Origins of Alliances, Cornell University Press, 1990.
  24. J. Art and L. Richardson (eds.): Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past, United States Institute of Peace Press, 2007.
  25. R. Jervis: System Effects, Princeton University Press, 1998.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 321.01:327.5 365-386
ç