Изабери језик:
Тема броја

ИМПУЛСИ ГЕОПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ

ПИТАЊЕ АУТОРИТАРИЗМА У САВРЕМЕНОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ: КРИТИКА ТОМАСА ПОГЕА

Сажетак

У овом чланку аутор се бави односом демократије и ауторитаризма. Повод je очигледна појава успона ауторитарних елемената у друштвима која су номинално либералне демократије, а што je уско повезано са последицама кри­зе која се овај пут не показује само као финансијска или економска, већ као криза западне цивилизације. С друге стране, ову праксу не прати адекватно теоријско истраживање пошто мејнстрим политичке филозофије и политичке теорије истрајава у оквирима неупитног поверења у либералну демократију. Аутор стога предузима историјску анализу односа ова два система проблематизујући њихову наводно аподиктичку супротстављеност. На крају се излажу и критикују схватања Томаса Погеа као водећег представника леволибералног демократског фундаментализма и интер­венционизма.

кључне речи:

Референце

  1. Aristotel, (1988), Politika, Globus, Zagreb
  2. Беширевић, В., (2010), „Да ли je смањење сиромаштва задатак уставных судова?“, Страни правни живот, бр. 1, 2010, стр. 31-58, Београд
  3. Gowan, P., (2000), The New Liberal Cosmopolitanism, IWM working paper 2/2000, Vienna
  4. Ђурић, В., (2008), Путинизам: историја теорија пракса, Институт за политичке студије, Београд
  5. Ђурковић, М., (2005), Капитализам, либерализам, држава, Филип Вишњић, Београд
  6. Кинзер, С., (2005), Сви шахови људи, Самиздат Б92, Бе­оград
  7. Kropotkin, P., (2010), Mutual Aid: A Factor of Evolution, Forgotten books
  8. Linz, J, (1991), “Autoritarismo”, y Guiseppe Bedeschi (ed.), Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della enciclopedia italiana, Roma
  9. Лок, Џ., (1978), Две расправе о влади, Младост, Београд.
  10. Michels, R., (1990), Sociologija partija и suvremenoj de­mokraciji: istraživanje о oligarhijskim tendencijama u životu skupina, Informator, Zagreb
  11. Миршајмер, Џ., (2009), Трагедија политике великих си­ла, Удружење за студије САД у Србији, Београд
  12. Neumann, F., (1974), Demokratska i autoritarna država: studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb
  13. Okara, A., (2007), “Sovereign Democracy: A New Russian Idea Or a PR project?”, Russia in Global Affairs, V, no. 3, July September, 8-20,
  14. Orban, V., (2011), “The Year of European Renewal”, Hun­garian Review , II, no. 1, str. 5 11.
  15. Пог, Т., (1999), „Транзиција ка демократиjи“, Филозофски годишњак, бр. 12, стр. 194-205.
  16. Пог, Т., (2000), „Превентивно хуманитарне интервенције“, Филозофски годишњак, бр. 13, стр. 235-244.
  17. Pogge, Т., (1992), “An Institutional Approach to Humanita­rian Intervention”, Public Affairs Quarterly 6/1 (January 1992), 89-103.
  18. Pogge, T., (1992), “Cosmopolitanism and Sovereignty”, Et­hics, 103/1 (October 1992), 48-75.
  19. Pogge, Т., (2000), “Transition to Democracy”, Peace Revi­ew, 12/1 (March 2000), 23-30.
  20. Pogge, T., (2001), ‘Achieving Democracy”, Ethics and In­ternational Affairs, 15/1, 3-23.
  21. Попер, К., (1993), Отворено друштво и његови непријатељи, БИГЗ, Београд
  22. Попић, Т., (2009), „Ролсова и Погеова концепција ‘права народа’ упоредна анализа“, Нова српска политичка мисао, вол. 17, бр 1-2, стр. 85-125.
  23. Прелевић, Д., (2008), „Идеја класичног космполитизма – аргумента у прилог светске владе“, Филозофија и друштво, вол. 19, бр. 2, стр. 161-189.
  24. Preobraženski, E., (1983), Nova ekonomika, Cekade, Zagreb
  25. Prudon, P, (1982), Sto je vlasništvo i drugi spisi, Globus, Zagreb
  26. Smith, M., (2006), Sovereign democracy: the ideology of Yedinaya Rossiya, Defence Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre
  27. Сурков, В., (2006), Национализация будущего, http://rumol.ru/files/library/articles/future/nacionalizacia_budushego.pdf, приступљено 10. 02. 2012.
  28. Шмит, К., (2001), Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд
  29. Шумпетер, Ј., (1998), Капитализам, социјализам и демокрација, Плато, Београд
  30. Тод, Е., (2006), После империје, Паидеиа, Београд
  31. Cortes, D., (1849), Discurso sobre la dictatura, http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_sobre_la_dictadura, приступљено 11. 2. 2012.
  32. Cortes, D., (1979), Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Arno Press, New York, репринт оргиналног издања из 1851.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 321.64:321.7 247-278
ç