Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПЕРЦЕПЦИЈА ДРУГОСТИ КАO ПОЛИТИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА – АМТИСЕМИТИЗАМ У ХРВАТСКОЈ ШТАМПИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Сажетак

Предмет анализе рада је испитивање феномена непријатеља код хрватских националиста у првој половини 20. века као једног од најзначајнијих питања за усташко поимање консолидације хрватског идентитета у екстерном и интерном функционисању Независне државе Хрватске. Циљ рада је да прикажемо развој антисемитизма међу хрватским политичарима од непријатеља хрватства до „смртног непријатеља“ свих Хрвата. Овај идеациони развој дефинише политичко поље у којем су се дешавала насиља, масовни прогони и геноцид. На жалост, анализа и закљуци не гарантују нестанак антисемитизма у будућности на простору Хрватске.

кључне речи:

Референце

  1. Bogdan, Ivo, Dr Ante Pavelić riešio je hrvatsko pitanje, Europa, Zagreb, 1942.
  2. Bonifačić, Antun, „Između Jupitera i Marsa, Hrvati su krvavo platili povezanost s Europom, ali su s legendarnom vjernošću izvršili svoju građansku dužnost“, Spremnost, Zagreb, 9. siječnja 1944.
  3. Bozanić, Antun, Biskup Mahnić. Pastir i javni djelatniku Hrvata, Kršćanska sadašnjost, Zagreb – Krk, 1991.
  4. Budak, Mile, Pripovijetke, Ratno roblje , Matica hrvatska, Zagreb,
  5. Gavrilović, Darko, U vrtlogu nacionalizmaStjepan Radić i SrbiSvetozar Pribićević i Hrvati, Stylos, NoviSad, 2007.
  6. Goldstein, Ivo, „Antisemitizam u Hrvatskoj, Korijeni, pojava i razvoj antisemitizma u Hrvatskoj“, у зборнику, Antisemitizam, Holokaust, Antifašizam, (priredio, Ognjen Kraus), Zagreb, 1996.
  7. Goldstein, Ivo, Holokaust u Zagrebu, Novi Liber, Zagreb, 2001.
  8. Goldstein, Ivo, Židovi u Zagrebu, 1918-1941, Novi liber, Zagreb 2004.
  9. Gross, Mirjana, „O društvenim procesima u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19.stoljeća“, у зборнику, Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća), (priredila, Mirjana Gross) Zagreb, 1981.
  10. Екмечић, Милорад, Стварање Југославије 1790-1918, књ.2, Просвета, Београд, 1989.
  11. Kalebić, Duško, “Pravaštvo i Ustaštvo”, Hrvatska smotra, Zagreb, br. 7–8 /1942.
  12. Kisić Kolanović, Nada, „Islamska varijanta u morfologiji kulture NDH 1941-1945, Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, br.1/2007.
  13. Knežević, Đurđa, „The Enemy Side of National ideologies, Croatia at the end of 19th Century and in the first half of 20th Century“, Pride and Prejudice, National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East and West, (приредио L. Kontler), Budapest, 1995.
  14. Кољанин, Милан, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918-1941, Институт за савремену историју, Београд, 2008.
  15. Koš, Julija, „Nezavisna Država Hrvatska, Osvrt iz današnjice“, u zborniku Holokaust, ljudska prava i obrazovanje, (priredio Ognjen Kraus), Židovska općina Zagreb, Zagreb, 2006.
  16. Mužić, Ivan, Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990.
  17. Oršanić, Ante, Ustaštvo kao društveni pokret, Zagreb, 1942.
  18. Pavelić, Ante, Putem hrvatskog državnog prava; Članci, govori, izjave, 1918-1929, (Djela, br. 4), Domovina, Madrid,
  19. Pekić, Petar, Postanak Nezavisne Države Hrvatske. Borba za njeno oslobođenje i rad na unutrašnjem ustrojstvu, Hrvatska knjiga, Zagreb, 1942.
  20. Radić, Stjepan, Uzničke uspomene, II dio, Tiskara braće M. Popovića, Novi Sad, 1903.
  21. Radić, Stjepan, Govori u Hrvatskom saboru, Narodne novine, Dom i svijet, Zagreb, 1996.
  22. Radić, Stjepan, „Židovstvo kao negativni element kulture“, Hrvatsko kolo, Zagreb, 1906, preštampano u Zagrebu
  23. Schmitt, Carl, The Concept of the Political,University of Chicago Press, Chicago, 1996.
  24. Starčević, Ante, Izabrani spisi, HIBZ, Zagreb, 1943.
  25. Стојановић, Ђорђе, „Идеациона формулација непријатеља, случај Србије“, у зборнику, Нације, држава и дијаспора на простору бивше Југославије, (приредили, Дарко Гавриловић, Љубиша Деспотовић), Institute for Historical Justice and Reconciliation, Центар за историју, демократију и помирење, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Sremska Kamenica 2010.
  26. Стојановић, Ђорђе, Гавриловић, Дарко, „Од модерне парадигме вођства ка пост-модерној парадигми вођства“, Српска политичка мисао, Институт за политичке судије, Београд, број1/2011.
  27. Brzopisni Zapisnici Prvog zasjedanja Hrvatskog Državnog Sabora za 1942, Zagreb 1942.
  28. Државни архив у Загребу, фонд број 252, кутија 1.
  29. Извештај, Јавна берза рада, Подружница Бања Лука, бр. 215, од 3.10.1945, Упућено Окружној управи јавних добара, Бања Лука. Архив Републике Српске.
  30. Извештаји, Котарска Област Бања Лука број 7879/42, Котарска област Кључа Број 2773/42, Котарска област Приедор Број 4158/42, Котарска област Сан. Мост Број 3576/42. Архив Републике Српске.
  31. Усташки Стожер за Бос. Хрватску Каб. бр. 405-41, 24.4. 1941. Конфискација радио апарата у власништву Јевреја је извршена 1941. Архив Републике Српске.
  32. Narodne novine, Zagreb, 1938.
  33. Nova Hrvatska, Zagreb, 1943.
  34. Ustaša, Zagreb, 1941.
  35. Hrvatska Krajina, Banja Luka, 1941.
  36. Hrvatska mladost, Zagreb, 1944.
  37. Hrvatski list, Zagreb, 1941.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 323.12(497.13)(=411.16)“1918/1941“ 239-256
ç