Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

ПАРТИЦИПАТИВНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У СРБИЈИ: ДЕМОКРАТСКЕ ИНОВАЦИЈЕ?

Сажетак

Од почетка 21. века у Србији је осмишљено и спроведено више експеримената који би се могли недвосмислено сврстати у категорију демократских иновација. Упркос томе, ово поље истраживања је у нашој политичкој науци релативно неразвијено. Намера овог рада је, стога, да понуди један оквиран преглед иновативних демократских иницијатива у Србији, као почетну тачку за даља истраживања. Овако постављен циљ подразумева претходно конструисање, на основу анализе релевантне и рецентне литературе, теоријско-методолошког оквира који би омогућио идентификацију и класификацију демократских иновација. Анализа јавно доступних података о демократским иновацијама у Србији указује на то да се оне најчешће спроводе у оквиру међународно финансираних пројеката, да су превасходно усмерене на јачање представничке демократије и да у њима делиберативна компонента не долази довољно до изражаја.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Драгутин, Симовић Дарко, „Народ као носилац и вршилац суверености – реанимација непосредне демократије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2012, стр. 213-231.
  2. БИРН, Партиципаторно буџетирање, Internet, http://birnsrbija.rs/participativno-budzetiranje/, 30/03/2018.
  3. БИРН, Партиципативно буџетирање за 2016. годину у 10 локалних заједница, Internet, http://birnsrbija.rs/participativno-budzetiranje-za-2016-godinu-u-10-lokalnih-zajednica/, 30/03/2018.
  4. Дал Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  5. Ђорђевић Снежана, Приручник за укључивање грађана и цивилног друштва у процесе одлучивања: примена кодекса добре праксе, Грађанске иницијативе, Београд, 2011.
  6. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016.
  7. Закон о планирању и изградњи, Службени гласник РС бр. 145/2014.
  8. Закон о референдуму и народној иницијативи, Службени гласник РС, бр. 48/94 и 11/98.
  9. Јавне расправе, Internet, http://javnerasprave.euprava.gov.rs/, 25/03/2018.
  10. Јовановић Милан, „Облици директне демократије – народна иницијатива и референдум“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2011, стр. 33-49.
  11. Клачар Бојан, „Истраживање обима и интензитета непосредног учешћа грађана кроз референдуме, грађанске иницијативе и зборове грађана“ у: Милош Мојсиловић и др., Непосредно учешће грађана у управљању локалном заједницом, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2011, стр. 40-52.
  12. Народна иницијатива у фиоци: Анализа колективног учешћа грађана у процесу доношења одлука, ЦРТА, Београд, 2018, стр. 8, Internet, http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_03-narodna-inicijativa-NOVO.pdf, 30/03/2018.
  13. Питајте посланике, Internet, http://www.otvoreniparlament.rs/pitanje-poslaniku, 25/03/2018.
  14. Симеуновић Драган, Нововековна политичка мисао у Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2000.
  15. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 1/1990.
  16. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  17. Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XIX, број 14 (1963).
  18. Чукић Ива, „Могућност партиципативног управљања урбаним развојем“, у зборнику: Ка другачијем граду (приредила: Ива Чукић), Микро арт, Београд, 2017, стр. 45-56.
  19. Byrne Sarah et. al., Developing Capacities for Municipal Governance in Serbia: A Capitalisation of Experiences from the Municipal Support Programme, MSP Consulting Ltd, Kraljevo, 2008.
  20. Fung Archon, Wright Erik Olin, “Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance”, Politics & Society, 29/1, 2001, стр. 5-41.
  21. Geissel Brigitte, “Impacts of democratic innovations in Europe: Findings and desiderata”, in: Evaluating Democratic Innovations (eds. Brigitte Geissel, Kenneth Newton), Routledge, London/New York, 2012, стр. 163-183.
  22. Goldfrank Benjamin, “The World Bank and the Globalization of Participatory Budgeting”, Journal of Public Deliberation, No. 8/2012.
  23. Goodin Robert E., Innovating democracy: Democratic theory and practice after the deliberative turn, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  24. Grönlund Kimmo, Bächtiger André , Setälä Maija, “Introduction” in: Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process, (eds. Kimmo Grönlund, André Bächtiger, Maija Setälä), ECPR Press, Colchester, 2014, стр. 1-8.
  25. Michels Ank, “Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to a better democracy?”, International Review of Administrative Sciences, 77(2)/2011, стр. 275-293.
  26. Newton Kenneth, “Curing the democratic malaise with democratic innovations”, in: Evaluating Democratic Innovations (eds. Brigitte Geissel, Kenneth Newton), Routledge, London/New York, 2012, стр. 3-20.
  27. Newton Kenneth, “Making better citizens?”, in: Evaluating Democratic Innovations (eds. Brigitte Geissel, Kenneth Newton), Routledge, London/New York, 2012, стр. 138-151.
  28. Papadopoulos Yannis, Warin Philippe, “Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making democratic and effective?”, European Journal of Political Research, 46/2007, стр. 445-472.
  29. Röcke Anja, Framing Citizen Participation: Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom, Palgrave Macmillan, London/New York, 2014.
  30. Saward Michael, “Democratic innovation”, in Democratic Innovation: Deliberation, representation and association (ed. Michael Saward), Routledge/ECPR, London/New York, 2000.
  31. Shah Anwar, Participatory Budgeting, World Bank Publications, Washington, 2007.
  32. Sintomer Yves, Herzberg Carsten, Allegretti Giovanni, Röcke Anja, Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide-an Invitation to Global Cooperation: Study. InWent, Bonn, 2010.
  33. Sintomer Yves, Herzberg Carsten, Allegretti Giovanni, Röcke Anja, “Participatory Budgeting Worldwide.” Dialog Global, no. 25, 2013, стр. 1–93.
  34. Smith Graham, Beyond the ballot: 57 democratic innovations from around the world, The Power Inquiry, London, 2005.
  35. Smith Graham, Democratic innovation: Designing institutions for citizen participation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  36. Subirats Joan, “The dilemmas of an inevitable relationship: democratic innovation and the information and communication technology”, in: Governing Telecommunications and the New Information Society in Europe, (ed. Jacint Jordana), Edward Elgar, Cheltenham, 2002, стр. 228-250.
  37. Zittel Thomas, “Participatory democracy and political participation”, in: Participatory Democracy and Political Participation (eds. Thomas Zittel, Dieter Fuchs), Routledge, London/New York, 2007, стр. 25-44.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 321.7(497.11) 27-43
ç