Изабери језик:
Тема броја

ПРОМИШЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ФЕНОМЕНА - ТЕОРИЈА И ПРАКСА

ОТУЂЕН ЧОВЕК (РАДНИК) ПОСТХУМАНЕ КАПИТАЛИСТИЧКЕ ЕПОХЕ – ПЕРСПЕКТИВА НИЧЕА И МАРКСА

Сажетак

Циљ рада је показати да су Маркс и Ниче, мислиоци који теже да се превлада епоха, кроз револуцију мишљења која се буни против отуђеног човека који у нашем постхуманом добу постао  само најамни радник, а сам је постао роба. Њихова стајалишта ће се у раду разматрати кроз перспективу капитализма посебно онај неолибералне перспективе, који је сам је у себи ахуман и антихуман и непрестано отуђује човека од њега самог стављајући га у све теже и погубније ропство. Тај свет свеопште деструкције, који своје постојање оправдава увек аргументима „лажне свести” и „лажних вредности”  проводи индоктринацију и поробљавање најширих размера. У њему влада доминација мањине над већином која се огледа у потпуној контроли и потчињавању већине којој се одузима слобода и ставља у положај неаутентичног бивствовања. Компаративном анализом промишљања Маркса и Ничеа рад ће указати на разлоге отуђења човека као стваралачког људског бића и отуђеног бића нихилистичке епохе.

кључне речи:

Референце

  • Althusser, Louis. 1975. Elementi samokritike. Beograd: Beogradski Izdavačko-grafički zavod.
  • Baudrillard, Jean. 1992. The lllusion of the End. Stanford, CA: Stanford University Press.
  • Bauman, Zygmunt. 1992. Intimations of Postmodernity. Routledge: London and New York.
  • Debord, Gaj. 2003. Društvo spektakla. Beograd: Anarhistička biblioteka.
  • Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. 2008. “On Anti-Oedipus”, In Chaosophy, Texts and Interviews 1972–1977, ed. Sylvere Lotringer, 36–90, New York: Semiotext(e).
  • Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. 2013. Antiedip, Kapitalizam i shizofrenija. Zagreb: Sandorf.
  • Đurić, Mihajlo. 2003. Srbija i Evropa, Beograd: BIGZ, Bonapart
  • Guattari, Felix. 1984. Molecular Revolution: Psychiatry and Politics, Harmondsworth: Penguin.
  • Hardt, Michael and Antonio Negri. 2000. Empire. Harvard: Harvard University Press.
  • Hegel, G. W. F. 1966. Filozofija povjesti. Zagreb: Naprijed.
  • Krašovec, Primož. 2013. „Nematerijalni rad u operaizmu i postoperaizm,“ Stvar, 5: 57–72.
  • Lebowitz, Michael. 2015. The Socialist Imperative. From Gotha to Now, New York: Monthly Review Press.
  • Lošonc, Alpar. 2017. „Nota o Prvom tomu Kapitala povodom 150 godišnjice,” Stvar, 9: 124–143.
  • Marks, Karl, i Fridrih Engels, 1949. Izabrana dela, I, Beograd: Kultura.
  • Marks, Karl. 1961. „Ekonomsko filozofski rukopisi iz 1844.” U Rani radovi, Karl Marx i Friedrich Engels, 155–300, Beograd: Kultura.
  • Marks, Karl. 1961. „Nemačka ideologija.” U Rani radovi, Karl Marx i Friedrich Engels, 335–400. Zagreb: Naprijed.
  • Marks, Karl. 1961. „Prilog kritici Hegelove filozofije prava.” U Rani radovi, Karl Marx i Friedrich Engels, 81–96, Zagreb: Naprijed.
  • Marks, Karl. 2017. Manifest komunističke partije. Novi Sad: Mediterran publishing.
  • Markuze, Herbert. 1966. Um i revolucija, Sarajevo: Veselin Masleša.
  • Marx, Karl. 1971. Kapital. Beograd: BIGZ.
  • Mišćević, Nenad. 1975. Marksizam i post-strukturalistička kretanja. Rijeka: Prometej.
  • Negri, Antonio. 1992. “Interpretation of the class situation today: methodological aspects.” In: Open Marxism, eds. Werner Bonefeld, Richard Gunn, and Kosmas Psychopedis, Volume II (Theory and Practice). 69-105, London: Pluto Press.
  • Niče, Fridrih. 1986. Geneologija morala. Beograd: Grafos.
  • Niče, Fridrih. 1992. Tako je govorio Zaratustra. Beograd: BIGZ.
  • Nietzsche, Friedrich. 1988. Volja za moć. Zagreb: Mladost.
  • Nietzsche, Friedrich. 1999. Antihrist. Zagreb: Izvori.
  • Nietzsche, Friedrich. 2002. S onu stranu dobra i zla. Zagreb: Dubravka Kozina Publisher.
  • Nietzsche, Friedrich. 2004. Sumrak idola. Zagreb: Demetra.
  • Petrović, Gajo. 1986a. „Mišljenje revolucije. Od ʼontologijeʼ do ʼfilozofije politikeʼ.” U Odabrana dela, sv. 2, Zagreb: Naprijed, Beograd: Nolit.
  • Petrović, Gajo. 1986b. „Filozofija prakse.” U Odabrana djela, sv. I, Zagreb: Naprijed, Beograd: Nolit.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2013. „Politika kao moć kod Makijavelija i Ničea.” Srpska politička misao, 40 (2): 11–29. doi: 10.22182/spm.4022013.1
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2016. „Demokratska ideološka propaganda u službi kapitala.” Srpska politička misao, 53 (3): 11–28. doi: 10.22182/spm.5332016.1
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2018. „Totalitarizam kao oblik medijske konstrukcije stvarnosti”, Srpska politička misao 60 (2): 45–63, doi:10.22182/spm.6022018.3
  • Sutlić, Vanja. 1967. Bit i suvremenost. Sarajevo: Veselin Masleša.
  • Terranova, Tiziana. 2004. Network Culture: Politics for the Information Age, London: Pluto Press.
  • Vereš, Tomo. 1973. Filozofsko-teološki dijalog s Marxom, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 141.319.8 79-102
ç