Изабери језик:
Тема броја

О НЕКИМ АСПЕКТИМА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

ОСЛОБОЂЕЊЕ, СЛОБОДА И ДРЖАВА

Сажетак

Аутор у својим разматрањима полази са становишта препознате више узрочности историјског настанка и развоја српског питања. Као примарна својства истиче изразиту историчност и политичност националног питања у прошлости и садашњости. Разликујући формална од есенцијалних обележја националног питања, аутор набраја десетак карактеристичних есенцијалистичких приступа са становишта: слобо­де, демократије, државе, економије, културе, религије/цркве, истине, правде и геополитике. У раду су размотрена само два од десетак чинилаца помоћу којих се најчешће објашњава суштина српског националног питања. Поменуто је, такође, да се овдашњи тумачи националног феномена деле на оне који истичу да је по разбираспаду друге Југославије распламсано српско питање које је и пре тога у првој и другој Југославији тињало и жарило српски народ и његове елите, и оне који у промењеној транснационалној конфигурацији балканског макрорегиона, као делу новог европског поретка, не препознају поједина национална питања као релевантна, па самим тим ни српско национално питање. Најзад, по ауторовом мишљењу, чак и у тзв. постмодерним временима разматрање националног питања није изгубило на сазнајној вредности и животном значају. Тим више, што је у савременим глобализацијским токовима феномен нације угрожен праксама детериторијализовања и десуверенизовања у клијентистички обликованим порецима.

кључне речи:

Референце

  1. А. Боин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика управљања кризама. Јавно руковођење под притиском, Службени гласник Факултет безбедности, Београд, 2010.
  2. Аврамовић Зоран, Родомрсци, Култура полиса Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.
  3. Анђелковић Драгомир, Српски национални мазохизам. Од југословенства до евроатлантизма, Алтера, Београд, 2008.
  4. Антонић Слободан, Заробљена земља. Србија за владе Слободана Милошевића, Откровење, Београд, 2002.
  5. Базић Јован, Српско питање. Политичке концепције решавања српског националног питања, Службени лист СЦГ Институт за поли­тичке студије, Београд, 2003.
  6. Бисерко Соња, Србија на Оријенту, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2004.
  7. Бодрожић Ђуро, Национална држава, СКЗ, Београд, 2008.
  8. Ванредна скупштина САНУ, одржана 18. децембра 1986., (Ауторизоване дискусије академика), Председништво САНУ, Београд, 1989.
  9. Димитријевић Војин, О праву и неправу, Реч, Београд, 2011.
  10. Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914., СКЗ, Београд, 1973.
  11. Зундхаусен Холм, Историја Србије од 19. до 21. века, Клио, Београд, 2008.
  12. Јовановић Бојан, „Мишљења и менталитет“, чланак у зборнику Про­мене образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције, приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011.
  13. Кнежевић Милош, Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  14. Кнежевић Милош, „Верски чинилац сецесионих сукоба. Вера и црква у процесу разлагања државе“, зборник, Религија између истине и друштвене улоге, приредили Владета Јеротић, Мирослав Ивановић, „Дерета“, Београд, 2009.
  15. Кнежевић Милош, „Обрасци у менама мишљења. Разноликост и несталност образаца у свету живота“, зборник Промене образаца мишљења, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011.
  16. Кнежевић Милош, Неизвесни прелазак. Демократија и транзиција, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  17. Кнежевић Милош, „Слобода у условима ровите моћи. Памћење, ослобађање, слобода и заборав“, Национални интерес, бр. 2/2012.
  18. Кнежевић Милош, „Хронотоп нестанака Југославије. Проблемско поље, приступи, методе, разумевања“, зборник Разбијање Југославије, уредници Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  19. Кнежевић Милош, „Геополитичност националног и религијског идентитета. Могућности мултиконфесионалног капацитета нације“, зборник Национални идентитет и религија, приредили Зоран Милошевић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  20. Кнежевић Милош, „Српски народ пре и после Југославије. Српско питање у ретроспективи и перспективи“, зборник Српско питање на Балкану, уредио Момчило Суботић, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  21. Комазец Слободан, Глобална финансијска криза и економска криза у Србији. Узроци, дубина и могућности превазилажења, Астерикс и Обелиск, Београд, 2010.
  22. Ломпар Мило, Дух самопорицања, Орфеус, Нови Сад, 2011.
  23. Марковић Светозар, Српске обмане. Србија на Истоку, БИГЗ, Бео­град, 1973.
  24. Михајловић Коста, Крестић Василије, „Меморандум САНУ“ под ударима политике, Борба, Београд, 2002.
  25. Пешић Весна, Подивљало друштво. Како смо стигли довде, Пешчаник, Београд, 2012.
  26. Петровић Зоран Пироћанац, Како избрисати српски вирус, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  27. Промене образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције, зборник, приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011.
  28. Протић Милан, Изневерена револуција. октобар 2000, Чигоја штампа, Београд, 2005.
  29. Разбијање Југославије, зборник, уредници Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  30. Самарџић Слободан, Аргументи за Србију. Политичке и уставне расправе, Центар за унапређење правних студија Досије, Београд, 2001.
  31. Српско питање на Балкану, зборник, уредио Момчило Суботић, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2013.
  32. Степић Миломир, У вртлогу балканизације. Политичко-географски положај и фрагментираност српских земаља, Службени лист СРЈ Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  33. Степић Миломир, Српско питање геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  34. Стојановић Светозар, Пропаст комунизма и разбијање Југославије, „Филип Вишњић“ ИФИДТ, Београд, 1995.
  35. Стојановић Светозар, На српском делу Титоника, „Филип Вишњић“ ЦСИ, Београд, 2000.
  36. Суботић Момчило, Српско питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  37. Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  38. Ћосић Добрица, Српско питање демократско питање, Политика Стручна књига, Београд, 1992.
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: УДК 323.1(=163.41):321.01 1-29
ç