Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ: НЕВОЈНА ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Кроз читаву историју, примарна претња по безбедност једне државе долазила је од стране војних потенцијала супротстављених држава или војних коалиција. Последње декаде доносе нам измењене околности, у којима је све већа претња по националну безбедност креирана од стране недржавних актера. Овај рад у први план истиче негативне ефекте организованог криминала, који представља основну невојну претњу по националну безбедност, те константну и слојевиту опасност коју је изузетно тешко препознати и на њу адекватно реаговати. Организовани криминал представља комплексну појаву у савременом друштву не само по широком спектру појавних облика оличених у бројним кривичним делима, већ и због чињенице да његово деловање производи директне негативне последице на економски систем државе, самим тим и на доношење најважнијих државних одлука у сфери привредно-политичких односа, али и у сектору безбедности. Аутор анализира појавне облике и карактеристике савременог организованог криминала, као и генезу ове негативне појаве са којима се сусрећу све државе света. Такође, истакнута је и мултидимензионалност последица које бројни појавни облици организованог криминала имају по безбедност државе на националном нивоу, али и на нивоу међународне заједнице. Коначно, истакнута је неопходност интердисциплинарног приступа у теоријском изучавању ове негативне друштвене појаве, као и неопходност сарадње на глобалном нивоу како би се пасивизирали негативни ефекти деловања организованих криминалних група.

кључне речи:

Референце

  • Abadinsky, Howard. 1981. Organized Crime, Chicago: Nelson-Hall.
  • Albanese, Jay S. 2004. “North American Organised Crime”. Global Crime, 6 (1): 8-18. DOI: 10.1080/1744057042000297945.
  • Block, Alan A., and William J. Chambliss. 1981. Organized Crime. New York: Elsevier.
  • Bošković, Milo. 2003. Transnacionalni organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija.
  • Bošković, Milo, i Zdravko Skakavac. 2009. Organizovani kriminalitet: Karakteristike i pojavni oblici. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.
  • Bošković, Mićo. 2004. Organizovani kriminalitet i korupcija. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
  • Bošković, Mićo, i Dragomir Jovičić. 2002. Kriminalistika metodika. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
  • Cressey, Donald. 1969. Theft of the Nation: Structure and Operations of Organized Crime in America, New York: Transaction Publishers.
  • Cressey, Donald. 1972. Criminal Organization. New York: Harper & Row.
  • Dimić, Miodrag. 2019. „Zloupotreba kriptovaluta.ˮ Nacionalna bezbednost 6 (10): 59–76. UDK: 336.741.1:004 336.741.1:343.85.
  • Domazet, Siniša, i Zdravko Skakavac. „Fišing” ‒ Izazov u zaštiti bezbednosti podataka korisnika interneta.ˮ Srpska politička misao  63 (1): 189–207. DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6312019.10.
  • Đukić, Stanimir. 2016. „Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost.” Vojno delo 7 (2016): 85–102. DOI:10.5937/vojdelo1607085D.
  • Europol Convention. 1995. Official Journal of the European Communities No C 316/ 1, Council Act of 26 July 1995, drawing up the Convention based on Article K. 3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (95/C 316/01), p. 1-32.
  • Fijnaut, Cyrille, and Letizia Paoli. 2007. Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Contol Policies in EU and Beyond, Berlin: Springer Science & Business Media.
  • Giraldo, Jeanne, and Harold Trinkunas. 2010. Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective. Redwood: Stanford University Press.
  • Hagan, E. Frank. 2010. Crime Types and Criminals. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
  • Ignjatović, Đorđe. 2009. Teorije u kriminologiji. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Ignjatović, Đorđe. 2015. Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Mijalković, Saša. 2015. Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
  • Mijalkovski, Milan. 2010. Terorizam i organizovani kriminal. Beograd: Fakultet bezbednosti.
  • Paoli, Letizia. 2002. “Paradoxes of organized crime.” Crime, Law and Social Change, 37 (1): 51-97. DOI: 10. 1023/A:1013355122531.
  • Paoli, Letizia, and Tom Vander Beken. 2014. “Organized Crime: A Contested Concept.” In: Oxford Handbook of Organized Crime, ed. Letizia Paoli, 13-31. Oxford: Oxford University Press.
  • Pavlićević, Predrag. 2017. „Terorizam i organizovani kriminal: analiza i procena rizika.ˮ Nacionalna bezbednost 4 (6): 34–56. UDK: 323.285:343.02.
  • Simeunović, Dragan. 2018. „Fenomen granica.” Srpska politička misao 61 (3): 9–25. DOI: http://doi.org/10.22182/spm.6132018.1.
  • Thrasher, Frederic Milton. 1927. The Gang. Chicago: University of Chicago Press.
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 343.9.02:355.02 327-343
ç