Изабери језик:
Тема броја

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ МИНИСТАРТСТВА ОДБРАНЕ У XXI ВЕКУ

Сажетак

Одбрамбена организација сваке савремене државе треба да буде избалансирана цивилно-војна институција са јасно законски дефинисаном цивилном супремацијом. Она мора бити способна да у оквиру расположивих јавних ресурса, обезбеди најоптималнији амбијент за развој система одбране а пре свега, припрему и ефикасну и ефективну употребу војске у остваривању додељених јој мисија. Oбзиром да је пројектовано стaње одбрамбене организације у непрестаном развоју и променама, исказану кроз потребу да се уподоби стварни ризицима и расположивим ресурсима систем одбране мора бити у реформи која има трајни карактер. Сходно наведеном, Република Србија је у последњих двадесет година у неколико наврата усклађивала организациону структуру Министарства одбране, одржавајући и стање актуелног политичког тренутка у земљи. Основно полазиште у изградњи оптималне организације Министарства одбране у Републици Србији била је жеља да се обезбеди доминантна позиција министра одбране у оквиру рада надлежне институције. То је уједно представљало основу за развој успешног менаџмента и потребних ресурса за цивилну администрацију, како би се пре свега остварио потребан организациони модел који би омогућио демократски надзор над војском, али истовремено испоштовао и војну експертизу у свим областима за које је то неопходно. Уједно усвајањем нових стратегијских докумената и увођењем у промет концепта тоталне одбране, тражи се усклађивање организације шеме Министарства одбране са актуелним виђењем политике безбедности у заштити националних интереса Републике Србије. У раду ће бити приказане промену у организационој структури Министарства одбране Републике Србије од 2000 године до данас.

кључне речи:

Референце

  • Боровић, Синиша. Станојевић, Петар. Форца, Божидар. Мишковић, Василије, (2004). Реформа Војске и делова система одбране – модел будуће војске СЦГ, Студија, Београд.
  • DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, (2019), Defence Reform. SSR Backgrounder Series. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_BG_13_Defence%20Reform_0.pdf
  • Јефтић, Зоран. Мишев, Гордана. Обрадовић, Жарко. Станојевић, Петар, (2018), Савремени конфликти и њихове тенденције, Војно дело, Београд, 7/2018, 23-40
  • Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/2003.
  • Стратегија одбране државне заједнице Србија и Црна Гора,  Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 55/2004.
  • Закон о одбрани, Службени гласник РС, бр. 116 од 11. децембра 2007, 88 од 28. октобра 2009, 88 од 28. октобра 2009 – др. закон, 104 од 16. децембра 2009 – др. закон, 10 од 29. јануара 2015, 36 од 10. маја 2018.
  • Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, бр. 116 од 11. децембра 2007, 88 од 28. октобра 2009, 101 од 29. децембра 2010 – др. закон, 10 од 29. јануара 2015, 88 од 23. октобра 2015 – УС, 36 од 10. маја 2018, 94 од 27. децембра 2019.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2009, доступна на: http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20nacionalne%20bezbednosti%20Republike%20Srbije.pdf
  • Стратегија одбране Републике Србије, 2009, доступна на: http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20odbrane%20Republike%20Srbije.pdf
  • Понош, Здравко. 2007. „Трансформација Војске Србије“, Војно дело, нo. 03, 2007, Министарство одбране,  9-13.
  • Бела књига одбране Србије, Медија центар „Одбрана“, Београд 2010.
  • Јефтић, З. Вуруна, М. 2009. „Реформа војног образовања у Републици Србији – могућности, изазови и правци развоја“, Војно дело, Београд, 1/2009,155 – 174
  • Министарство одбране Републике Србије, 2018. Преузето са:http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/2018/jun/informator_o_radu_jun_2018_lat.pdf
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. доступна на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/akta_procedura/2019/2206-19%20-%20Lat..pdf
  • Стратегија одбране Републике Србије. 2019. доступна на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/akta_procedura/2019/2207-19%20-%20lat..pdf
периодика Национални интерес 2/2020 2/2020 УДК 342.518:355(497.11)“20“ 31-53
ç