Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, КУЛТУРА И ЕТИКА

„ОМЕКШАВАЊЕМ ПРАВА“ КА МЕЂУНАРОДНОЈ ВЛАДАВИНИ ПРАВА?

Сажетак

С обзиром на еластичност концепта владавине права као фе­номена са „отвореним крајем“, поред проблема који се јављају при њеној примени у унутрашњем праву, аутор анализира консеквенце њеног измештања из националног у међународни контекст. Како је владавина права, исто као и правна држава, појам с двогубом природом формално, али и материјално начело, у савремену англоамеричку терминологију продиру два нова термина. Појам thick (дебео, пун) rule of law подразумева моралне и вредносне елементе, тако да се владавина права доживљава као сама срж праведног друштва, везујући се за идеју слободе и демократије, дакле, има супстанцијални карактер. Други појам, одређен придевом thin (та­нак, мршав) rule of law, је више окренут формалним и инструменталним аспектима владавине права. Та подела представља основу за теоријско уобличење и оправдање идеје међународне владави­не права као појма и система флексибилнијег од просто схваћеног принципа на коме почива унутрашње право. Мада се појам међународне владавине права данас узима као датост, чији се садржај подразумева, аутор указује на спор око тога да ли он уопште постоји у међународном праву, имајући у виду његове особености, а нарочито специфичности у погледу извора права, непостојање класичних механизама санкционисања, укупну „инфраструктуру“ глобалног права, односно стару дилему да ли је међународно пра­во уопште „право“, тј. уверење да оно нема све атрибуте права, а пре свега пуну правну обавезност. Аутор наглашава да ширење „меког права“ (soft law), које се све чешће користи у међународном праву, постаје велики изазов за владавину права, а нарочито за начело законитости као њен суштински елемент. Иако се „меко право“ састоји од правних норми које немају формално обавезујући карактер, оно врши снажан утицај на политику и унутрашње законодавство појединих држава, уз латентно настојање да се трансформише у „тврдо право“ (hard law). На тај начин „меко право“ оставља велики простор за дискреционо поступање и политичке утицаје, а истовремено настоји да задобије и формално обавезујући карактер, долазећи у неизбежан сукоб са начелом легалитета.

кључне речи:

Референце

  1. Abbott, W. K., Duncan, S., „Hard and Soft Law in International Governance“, International Organization, 54, 2000, 3.
  2. D’Amato, A., „International Soft Law, Hard Law, and Coherence“, Northwestern Public Research Paper, 2008, No. 08-01, доступно на http://ssrn.com/abstract=1103915;
  3. Andrews, D., „International Rule of Law Symposium: Introductory Essay“, Berkeley Journal of International Law, Vol. 25, 2007, 1.
  4. Аврамовић, Д., „Један нови поглед на владавину права“, Правни живот, 2009, 14.
  5. Аврамовић, Д., „Владавина права и правна држава истост или различитост?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2010, 3.
  6. Begović, B., Hiber, D., „EU Democratic Rule of Law Promotion: The Case of Ser­bia“, Working Paper, Center on Democracy.
  7. Besson, S., „Theorizing the Sources of International Law“, Philosophy of Inter­national Law (ed. Besson, S., Tasioulas, J.), Oxford University Press, Oxford, 2010.
  8. Besson, S., Tasioulas, J., Philosophy of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2010.
  9. Bishop, W. W., „The International Rule of Law“, Michigan Law Review, 1961, 51.
  10. Buchanan, A., „From Nurnberg to Kosovo: The Morality of Illegal International Law“, Ethics, 111, 2001, 4.
  11. Carothers, T., Promoting the Rule of Law Abroad: The Problem of Knowledge, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, 2006.
  12. Chesterman, S., „An International Rule of Law?“, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 2008, Paper 08-11, http://ssrn.com/abstract=1081738 (American Journal of Comparative Law, 56, 2008, 2).
  13. Chevallier, Ј., „État de droit et relations internationals“, Annuaire Français des relations internationals, 2006.
  14. Chevallier, Ј., L’Etat de droit, Montchrestien, Paris, 2003.
  15. Dajović, G., „The Rule of Recognition and the Written Constitution“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 2010, 3.
  16. Dawson, M., „Soft Law and the Rule of Law in the European Union: Revision or Redundancy?“, EUI Working Papers RSCAS, 2009, 24, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, доступно на http://ssrn.com/abstract=1415003.
  17. Falkner, G. et al., Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  18. Fukuyama, F., America at the Crossroads democracy, power, and the neoconser­vative legacy, Yale University Press, New Haven-London, 2006.
  19. Gersen, E. J., Posner, A. E., „Soft Law“, Public Law and Legal Theory Working Paper, 213, The University of Chicago Law School, http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html.
  20. Georgiev, D., „Politics or Rule of Law: Deconstruction and Legitimacy in Interna­tional Law“, European Journal of International Law, 1993, 4.
  21. Guzman, A., „The Design of International Agreements”, The European Journal of International Law, Vol. 16, 2005, 4.
  22. Guzman, T. A., Meyer, L. T., „International Soft Law“, Journal of Legal Analysis, 2, 2010, 1.
  23. Харт, Х., Појам права, ЦИД, Подгорица-Цетиње, 1994.
  24. Kelsen, H., Principles of International Law, Rinehart, New York, 1952.
  25. Klabbers, J., „The Redundancy of Soft Law“, Nordic Journal of International Law, 1986, 65.
  26. Klabbers, J., „The Undesirability of Soft Law“, Nordic Journal of International Law, 1998, 67.
  27. Koskenniemi, М., „Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties“, Leiden Journal of International Law, 2002, 15.
  28. Koskenniemi, , From Apology to Utopia; the Structure of International Legal Argument, Lakimiesliton Kustannus, Helsinki, 1989.
  29. Лукић, R, Увод у право, Научна књига, Београд, 1961.
  30. Meyer, Т., „Soft Law as Delegation“, Fordham International Law Journal, 2009, 32, (доступно и на http://ssrn.com/abstract=1214422).
  31. Meyler, A. В., „Economic Emergency and the Rule of Law“, Cornell Law Fa­culty Publications, 2006, Paper 68, http://scholarship.law.cornell.edu/lsrp_papers/68.
  32. Mockle, D. (dir.), Mondialisation et Etat de droit, Bruylant, Bruxelles, 2002.
  33. Murphy, J., The United States and the Rule of Law in International Affairs, Cam­bridge University Press, Cambridge, 2004.
  34. Peters, A., Pagotto, I., „Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspec­tive“, NewGov Project CIT1-CT-2004-506392, доступно на http://ssrn.com/abstract=1668531.
  35. Posner, R., „The Decline of Law as an Autonomous Discipline“, Harvard Law Review, 1986, 100.
  36. Ракић, Б., „Фрагментација међународног права и европско право на Западу нешто ново“, Анали Правног факулктета у Београду, 2009, 1.
  37. Sadat, N. L., „An American Vision for Global Justice: Taking the Rule of (Inter­national) Law Seriously“, Washington University Global Studies Law Review, 2005, 4.
  38. Senden, L., Soft Law in European Community Law, Hart, Portland, 2004.
  39. Shaffer, G., Pollack, A. M., „How Hard and Soft Law Interact in International Re­gulatory Governance: Alternatives, Complements and Antagonists“, Society of International Economic Law Online Proceedings Working Paper, 45/2008, доступно на http://www.ssrn.com/link/SIEL-Inaugural-Conference.html.
  40. Shelton, D., „Soft Law“, The George Washington University Law School Public Law and Legal Theory Working Paper, No. 322, доступно на http://ssrn.com/abstract=1003387;
  41. Shelton, D., „International Law and ‘Relative Normativity’“, International Law (ed. Evans, M.), Oxford University Press, Oxford, 2003.
  42. Shelton, D., „Introduction: Law, Non-Law and the Problem of ’Soft Law’“, Com­mitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System (ed. Shelton, D.), Oxford University Press, Oxford, 2000.
  43. Симовић, Д., Фира, А., Институционални оквир Европске уније након Лисабонског уговора, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008.
  44. Tamanaha, Z., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 2004.
  45. Trubek, D., Trubek, L., „Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: The Role of the OMC“, European Law Journal, Vol. 11, 2005, 3.
  46. Twining, W., Globalization and Legal Theory, Cambridge University Press, Cam­bridge, 2000.
  47. Wade, H.W.R., Administrative law, Oxford University Press, New York, 1982.
  48. Waldron, J., „The Rule of International Law“, Harvard Journal of Law and Public Policy, 30, 2006, 1.
  49. Weil, P., „Toward Relative Normativity in International Law“, American Journal of International Law, 1983, 77.
  50. Young, A. E., „The Constitution Outside the Constitution“, Yale Law Journal, 408, 2007, 117.
  51. Zangl, B., „Is there an emerging international rule of law?“, European Review, 2005, 13.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 341.01 263-288
ç