Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНО-ГЕОГРАФСКОГ И ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКОГ ИДЕНТИТЕТА РУСИЈЕ У ДЕЛУ ВЛАДИМИРА ЛАМАНСКОГ

Сажетак

Научни рад „Одређење културно-географског и политичко-географског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског“ има за циљ да прикаже и објасни основне мо­менте теорије Владимира Ламанског (1833-1914) о Русији као засебном географском, културном и политичном ентитету тзв. Средњем свету. Од научних метода, нарочито су коришћене метода анализе и компаративна метода. У ра­ду се дошло до закључка, да је ова теорија врло комплексна, и да је имала, посредно или непосредно, значајан утицај на опус потоњих мислилаца, посебно оних аутора у оквиру (нео)евроазијске школе мишљења. Садржај рада омогућава целовитије сагледавање руског цивилизацијског идентитета, и развија сензибилитет за његову вишеслојност и сложеност.

кључне речи:

Референце

  1. Василенко Ирина, Геополитика современного мира, Юрайт, Москва, 2010.
  2. Гумилев Лев, От Руси к России, Эксмо, Москва, 2009.
  3. Данилевски Николај, Русија и Европа, Службени лист СРЈ и Досије, Београд, 1994.
  4. Дугин Александр, Основы геополитики. Геополити­ческое будуще России. Мыслить Пространством, АРКТОГЕЯ-центр, Москва, 2000.
  5. Дугин Александр, Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. Ам­фора, СПб, 2007.
  6. Дугин Александр, Геополитика, Академический про­ект, Гаудеамус, Москва, 2011.
  7. Kantor Vladimir, Rusija je evropska zemlja, Biblioteka XX vek i Čigoja štampa, Zemun i Beograd, 2001.
  8. Козырев Андрей, Преображение, Международные от­ношения, Москва, 1994.
  9. Ламанский Владимир, Геополитика панславизма, Ин­ститут русской цивилизации, Москва, 2010.
  10. Нарочницка Наталија, „Балкан и поствизантијски про­стор у центру духовног и геополитичког супарништва на прагу XXI века“, Југословенски историјски часопис, 1/1997.
  11. Нарочницкая Наталия, Русский мир, Алетейя, Санкт Петербург, 2007.
  12. Нарочницка Наталија, Русија и Словени  у свијету про­мена: универзалистички пројекти у свјетлости ре­лигиозно-философских основа историје, Богослов­ски факултет Српске православне цркве, Београд, 2003.
  13. Перевезенцев Сергей, Смысл русской истории, Вече, Москва, 2004.
  14. Савицкий Петр, Изабранное, РОССПЭН, Москва, 2010.
  15. Смолин Михаил, Руский путь в будущее, Издательство ФондИв, Москва, 2007.
  16. Shlapentokh Dmitry (ed.), Russia between East and West: scholarly debates on Eurasianism, LEIDEN, Boston, 2007.
  17. Степић Миломир, Геополитика неоевроазијства: пози­ције српских земаља, Институт за политичке студиje, Београд, 2013.
  18. Subotić Milan, Put Rusije: evroazijsko stanovište, Plato, Be­ograd, 2004.
  19. Huntington Samuel, Who are we?: America’s national identity and the challenges it faces, Simon & Schuster, New York, 2004.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 930.85+327::911.3(470+571) 263-283
ç