Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Сажетак

Аутор пише о односима с јавношћу у државној, односно јавној управи. Дефинише теоријски појам односа с јавношћу, субјекте, релације, циљне групе, институције и остале медијске субјекте који чине целовит систем у релацији: државна управа јавно мњење друштво у транзицији. Посебна пажња поклања се мас-медијима у потрошачком друштву, које обликује своје посебне законитости у односу на друштво и институције у транзицији. Захваљујући различитим активностима односа с јавношћу, попут организације специјалних догађаја, планирања организовања управљања и кон­троле, а посебно лобирања, аутор креира примењен модел PR ак­тивности у профитним и непрофитним институцијама. У том правцу дефинише и предузетничку концепцију усмерену ка реформи нефункционалног, неефикасног и гломазног јавног сектора, смањењу јавне потрошње и изградњи демократског, и ефикасног система друштвене управе у Србији и да је окренут реформи постојећег модела и концепту новог јавног менаџмента, односно, добре владе и управљања јавним добрима.

кључне речи:

Референце

  1. Др Драган Суботић: Пословна етика и вештина комуницирања, Београд, 2007.
  2. Др Предраг Вујовић: Увод у ПР, Пословна школа за publice relation, Београд,
  3. Сем Блек: Односи са јавношћу, Клио, Београд, 2003.
  4. Филиповић Б., Костић М., Прохаска С.: Односи сајавношћу, ФОН, Београд, 2001.
  5. Филиповић Б., Костић М.: Маркетинг менаџмент, ФОН, Београд, 1999.
  6. Верчић Д., Заврл Ф, Ријевац П., Орњанов Г., Брбаклић А.: Односи с медијима, Медија центар и Пристоп, Београд, 2004.
  7. Филип Котлер, Кевин Лане Калер: Маркетинг менаџмент, Дата Статус, Бе­оград, 2006.
  8. Миленко Д., Ђурић: Public relations, кључ успешног наступа на тржишту, Институт за тржишна истраживања, Београд, 1992.
  9. Gery Yukl, Leadership in organization, Prentice Hall, New Yersey, 2002.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 659.4:354 191-216
ç