Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И ПРИКАЗИ

ОДНОС НАУКЕ И ДЕМОКРАТИЈЕ: ВИЂЕЊЕ ПОЛА ФАЈЕРАБЕНДА

Сажетак

Развој науке и технике представља једну од кључних карактеристика модерног доба, па се данас научни стил мишљења сматра супериорном формом људске духовности. Поред еманципаторског потенцијала, наука, међутим, садржи и негативну димензију – у виду потенцијално погубних ефеката научних резултата, па је потребно преиспитати сам смисао, домашај и положај науке у савременим демократским друштвима. У том смислу, аутори у овом раду најпре анализирajу традиционално схватање науке, а затим и приступ који се у оквиру савремене теорије науке и епистемологије назива новом сликом науке. Овакав приступ представљен је кроз Фајерабендово виђење науке и њеног положаја и моћи у демократском друштву. Фајерабендова позиција карактерише се као епистемолошки анархизам, односно теоријски и методолошки плурализам. Аутори надаље разматрају етичке и политичке импликације супротстављених теоријских позиција монизма и плурализма. У светлу поменутих разматрања, циљ аутора је да укажу на одређене недостатке и слабости традиционалног схватања науке. У раду су коришћене следеће методе: интерпретативна метода, критичка и евалуативна метода, метода појмовне и нормативне анализе.

кључне речи:

Референце

  • Берберовић, Јелена. 1990. Филозофија и свијет науке – огледи из савремене филозофије науке. Сарајево: ,,Свјетлост”.
  • Синђелић, Светозар. 2005а. ,,Истина као негативна вредност.” У Релативност научне рационалности, 239–254. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Синђелић, Светозар. 2005б. ,,Парадигме и утицај друштвених фактора на науку.” У Релативност научне рационалности, 217–239. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Синђелић, Светозар. 2005в. ,,Пол Фајерабенд (1924–1994).” У Релативност научне рационалности, 255–257. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Станчић, Вишња. 2012. ,,Проблем моралног разилажења – етички и културни релативизам.” Култура полиса 19 (3): 51–59.
  • Фајерабенд, Пол. 1985. ,,Како заштитити друштво од науке.” У Филозофија науке, ур. Невен Сесардић, 350–363. Београд: Нолит.
  • Agassi, Joseph. 2014. Popper and His Popular Critics – Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos. Springer.
  • Feyerabend, Paul. 1978. Science in a Free Society. London: NLB.
  • Feyerabend, Paul. 1993. Against Method. London: Verso.
  • Feyerabend, Paul. 1999a. ”Democracy, elitism and scientific method.” In Knowledge, Science and Relativism, ed. John Preston, 212–226. Cambridge: Cambridge University Press.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 166/168:321.7 231-244
ç