Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЗЛОЧИНЕ У СВЕТЛУ ПРАКСЕ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

Сажетак

Mеђународно кривично право као систем правних прописа садржаних у актима међународне заједнице, али и у националном (интерном) кривичном законодавству појединих држава предвиђа кривичну одговорност и кажњивост за већи број међународних кривичних дела. То су дела којима се крше ратни закони и обичаји рата (међународно хуманитарно право) и којима се повређује или угрожава мир међу народима и безбедност човечанства. За ова кривична дела су у међународном, али и у националном кривичном праву прописане најтеже врсте и мере казни које уопште познаје кривично законодавство данас. За учиниоце ових кривичних дела у одређеним случајевима је примарна надлежност међународних судских (наднационалних) органа као што je Хашки трибунал. У овом раду се анализирају појам и карактеристике међународних кривичних дела предвиђених у Статуту Хашког трибунала.

кључне речи:

Референце

  1. Gutman, R., Rieff, D., Crimes of war : what the public should know, New York, London, 1999.
  2. Dijk, W.M.A., Hovens, J.I., Arresting war criminals, Hague, 2001.
  3. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  4. Иванишевић, Б., Илић, Г., Вишњић, Т., Јањић, В., Водич кроз Хашки трибунал, Београд, 2007.
  5. Jackson, R.H., The case the nazi war criminals, New York, 1946.
  6. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  7. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  8. Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Ниш, 2011.
  9. Јосиповић, И., Хашко имплементацијско казнено право, Загреб, 2000.
  10. Јосиповић, И., Ратни злочини – приручник за праћење суђења, Осијек, 2007.
  11. Марковић, М., „Нирнбершко суђење – примена нових начела у међународном кривичном праву», Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бр. 2/1973.
  12. Maugham, V., UN and war crimes, London, 1951.
  13. Меrle, М., Le proces de Nuremberg et le chatiment des criminels de guеrre, Paris, 1949.
  14. Neave, А., Nuremberg, Oсобно свједочанство о суђењу главним нацистичким ратним злочинцима 1945-1946., Загреб, 1980.
  15. Нирнбершка пресуда, Београд, 1948.
  16. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Сарајево, 2011.
  17. Рrince, М., Prince, М.А., UN genocido impuni: L’ Armenocide, Beirut, 1967.
  18. Прљета, Љ., Злочин против човечности и међународног права, Београд, 1992.
  19. Радојковић, М., Рат и међународно право, Београд, 1947.
  20. Радуловић, Д., Међународно кривично право, Подгорица, 1999.
  21. Colin, М., Le crime contre l’humanité, Eres, 1996.
  22. Chalk, F., Jonassohn, K., The history and sociology of genocide : analyses and case studies, New Haven, London, 1990.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 341.4:341.645.5(100:497.1) 129-140
ç