Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВА УГОВОРНИЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПОВРЕДОМ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Сажетак

Циљ овог рада ограничен је на разматрање одговорности држава уговорница за материјалну штету проузроковану кршењем Европске конвенције о људским правима као један од облика новчаног правичног задовољења оштећеној страни. За постојање одговорности држава за ову врсту штете неопходно је да кумулативно буде испуњено неколико услова. Ти услови нису ближе регулисани Конвенцијом, већ их је самостално, ослањајући се на национална одштетна права држава уговорница, формулисао Суд у низу случајева. Из досадашње судске праксе произилази да они подразумевају: противправни акт државе којим се крши Конвенција или протоколи уз њу; проузроковање материјалне штете; и постојање узрочно-последичне везе између таквог понашања и проузроковане штете. Разматрање поменутих услова за одговорност држава уговорница Конвенције главни је предмет пажње аутора овог рада.

кључне речи:

Референце

  • Аdamsons v. Latvia, No. 3669/03, Јudgment of 24 June 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0624JUD000366903.
  • Akandji-Kombé, Jean-François. 2007. A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights. Human Rights Handbook, No 7. Strasbourg: Council of Europe.
  • Akkoc v. Turkey, Nos. 22947/93 and 22948/93, Јudgment of 10 October 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1010JUD002294793.
  • Allard v. Sweden, No. 35179/97, Judgement of 24 June 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0624JUD003517997.
  • Appietto v. France, No. 56927/00, Judgment of 25 February 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0225JUD005692700.
  • Augenstein, Daniel and Lukasz Dziedzic. 2017. “State Obligation to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under the European Convention on Human Rights.” European University Institute Working Papers Law 15: 1-37.
  • Ayder and Others v. Turkey, No. 23656/94, Judgement of 8 January 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0108JUD002365694.
  • Bähnk v. Germany, No. 10732/05, Judgment of 9 October 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1009JUD001073205.
  • Balogh v. Hungary, No. 47940/99, Judgment of 20 July 2004,
   ECLI:CE:ECHR:2004:0720JUD004794099.
  • Basoukos v. Greece, No. 7544/04, Judgment of 27 April 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD000754404.
  • Berrehab v. The Hetherlands, No. 10730/84, Judgement of 21 June 1988, ECLI:CE:ECHR:1988:0621JUD001073084.
  • Beyeler v. Italy (Art. 41), No. 33202/96, Judgement of 28 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0528JUD003320296.
  • Bilgin v. Turkey, No. 23819/94, Judgement of 16 November 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1116JUD002381994.
  • Bukovac Puvača Maja, Gabrijela Mihelčić, i Maša Marochini Zrinski. 2019. „Uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti za štetu u europskim nacionalnim pravnim sustavima, praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.” Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 10 (1): 25–49. doi: 10.32984/gapzh.10.1.2.
  • Campbell and Cosans v. the United Kingdom (Article 50), Nos. 7511/76 and 7743/76, Јudgment of 22 March 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0322JUD000751176.
  • Cataldo and Others v. Italy, Nos. 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 and 61827/08, Judgment of 24 June 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0624JUD005442508.
  • Ceachir v. Moldova (Art. 41), No. 11712/04, Judgement of 10 December 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:1210JUD005011506.
  • Colozza v. Italy, No. 9024/80, Judgment of 12 February 1985, ECLI:CE:ECHR:1985:0212JUD000902480.
  • Costello-Roberts v. the United Kingdom, No. 13134/87, Judgement of 25 March 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0325JUD001313487.
  • Cvijetić v. Croatia, No. 71549/01, Judgement of 26 February 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0226JUD007154901.
  • Ćorić, Vesna. 2017. Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • Degan, Vladimir-Đuro. 2011. Međunarodno pravo. Zagreb: Školska knjiga.
  • Dodov v. Bulgaria, No. 59548/00, 17 January 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0117JUD005954800.
  • Doğan and Others v. Turkey (Art. 41), Nos. 8803–8811/02 et al., Judgment of 13 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD000880302.
  • Draguta v. Moldova, No. 75975/01, Judgement of 31 October 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:1031JUD007597501.
  • Draon v. France, [GC], No. 1513/03, 6 October 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD000151303.
  • Dubetska and Others v. Ukraine, No. 30499/03, 10 February 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0210JUD003049903.
  • Dubinskaya v. Russia, No. 4856/03, Judgment of 13 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD000485603.
  • European Court of Human Rights (ECHR), Practice Direction – Just Satisfaction Claims, issued by the President of the Court on 28 March 2007.
  • European Court of Human Rights (ECHR), Rules of Court, 4 November 2019.
  • Ezelin v. France, No. 11800/85, Judgement of 26 April 1991, ECLI:CE:ECHR:1991:0426JUD001180085.
  • Fedtke, Jörg. 2011. “Protective Purpose of the Rule.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 539–566. Berlin: De Gruyter.
  • Freitag v. Germany, No. 71440/01, Judgment of 19 July 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0719JUD007144001.
  • Gillow v. the United Kingdom (Art. 50), No. 9063/80, Judgment of 14 September 1987, ECLI:CE:ECHR:1987:0914JUD000906380.
  • Goddi v. Italy, No. 8966/80, Judgment of 9 April 1984, ECLI:CE:ECHR:1984:0409JUD000896680.
  • Haider, Dominik. 2013. The Pilot-Judgement Procedure of the European Court of Human Rights. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publichers.
  • Harris David, Michael OʾBoyle, Ed Bates, and Clara Buckley. 2018. Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
  • Hauschildt v. Denmark, No. 10486/83, Judgment of 24 May 1989,
   ECLI:CE:ECHR:1989:0524JUD001048683.
  • Hurtado v. Switzerland, No. 17549/90, Judgement of 28 January 1994, ECLI:CE:ECHR:1994:0128JUDoo1754990.
  • Iatridis v. Greece, No. 31107/96, GC Judgement of 19 October 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1019JUD003110796.
  • Ichim, Octavian. 2015. Just Satisfaction under European Convention on Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Iglesias Gil and A.U.I. v. Spain, No. 56673/00, Judgment of 29 April 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0429JUD005667300.
  • Imakayeva v. Russia, No. 7615/02, Judgement of 9 November 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:1109JUD00761502.
  • International Law Commission [ILC], Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries [Draft articles]. Yearbook, 2001, Vol. II, Part 2.
  • İpey v. Turkey, No. 25760/94, Judgement of 17 February 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0217JUD002576094.
  • Jelić, Ivana. 2009. Odgovornost država u međunarodnom pravu. Podgorica: Pobjeda.
  • Jokela v. Finland, No. 28856/95, Judgement of 21 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002885695.
  • Kellner, Markus, and Isabelle C. Durant. 2011. “Causation.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 449–500. Berlin: De Gruyter.
  • Kingsley v. the United Kingdom, No. 35605/97, Judgment of 28 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0528JUD003560597.
  • Kissling, Christa, and Denis Kelliher. 2011. “Compensation for Pecuniary and Non-Pecuniary Loss.” In: Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 579–724. Berlin: De Gruyter.
  • Koku v. Turkey, No. 27305/95, Јudgment of 31 May 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0531JUD002730595.
  • Kulis v. Poland (Art. 41), No. 15601/02, Judgement of 6 October 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1006JUD002720903
  • Lustig-Prean and Beckett v. United Kingdom, (Art. 41) Nos. 31417/96 et al., Judgement of 25 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0725JUD003141796.
  • McMichael v. the United Kingdom, No. 16424/90 Judgment of 24 February 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0224JUD001642490.
  • Merger and Cros v. France, No. 68864, Judgement of 22. December 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1222JUD006886401.
  • Mikheyev v. Russia, No. 77617/01, Judgement of 26 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD007761701.
  • Mowbray, Alastair. 2004. The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights. Oxford: Hart Publishing.
  • Musial v. Poland, No. 24557/94, Јudgment of 25 March 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325JUD002455794.
  • Nachova and Others v. Bulgaria, No.43577/98 & 43579/98, GC Judgement of 6 July 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798.
  • Nikolova and Velichova v. Bulgaria, No. 7888/03, Judgement of 20 December 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1220JUD00788803.
  • Nikula v. Finland, No. 31611/96, Judgment of 21 March 2002,
   ECLI:CE:ECHR:2002:0321JUD003161196.
  • Oliphant, Ken, and Katarzyna Ludwichowska. 2011. “Damage.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 397–448. Berlin: De Gruyter.
  • Ommer v. Germany (no. 2), No. 26073/03, Јudgment of 13 November 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD002607303.
  • Öneryildiz v. Turkey, No. 48939/99, GC Judgement of 30 November 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD004893999.
  • Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, Nos. 14234/88 et. al., Judgement of 29 October 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1029JUD001423488.
  • Pannocchia v. Italy, No. 37008/97, Judgement of 17 April 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0417JUD003700897.
  • Papamichalopoulos and Others v. Greece, (Art. 50), No. 14556/89, Judgment of 31 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1031JUD001455689.
  • Paunović, Milan, i Slavoljub Carić. 2007. Evropski sud za ljudska prava: nadležnost i postupak. Beograd: Službeni glasnik.
  • Pélissier and Sassi v. France, No. 25444/94, Judgment of 25 March 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325JUD002544494.
  • Pellonpää, Matti. 1999. “Individual Reparation Claims under the European Convention on Human Rights.” In State Responsibility and the Individual. Reparation in Instances of Grave Violations of Human Rights, eds. Albrecht Randelzhofer and Christian Tomuschat, 109–129. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
  • Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland (Art. 50), No. 12742/87, Judgement of 9 February 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0209JUD001274287.
  • Pleş v. Romania, No. 37213/06, Judgment of 12 April 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0412JUD003721306.
  • Plus storitveno podjetje d.o.o. v. Slovenia, No. 47072/15, Judgment of 23 October 2018,
   ECLI:CE:ECHR:2018:1023JUD004707215.
  • Popović, Dragoljub. 2012. Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Službeni glasnik.
  • Radivojević, Zoran, i Nebojša Raičević. 2019. „Naknada troškova postupka kao oblik pravičnog zadovoljenja u praksi Evropskog suda za ljudska prava.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 58 (85): 73-94. doi: 10.5937/zrpfn0-24270.
  • Radivojević, Zoran, i Nebojša Raičević. 2020a. “State Liability for Non-Pecuniary Damages in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights.” Teme 44 (1):17-32. doi: 10.22190/TEME191114006R
  • Radivojević, Zoran, i Nebojša Raičević. 2020b. „Oblici pravičnog zadovoljenja u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava.” Srpska politička misao 67 (1): 227-254.
  • Radunović and Others v. Montenegro, Nos. 45197/13, 53000/13 and 73404/13, Judgment of 25 October 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1025JUD004519713.
  • Ramsahai and Others v. The Netherlands, No. 52391/99, GC Judgement of 15 May 2007, ECLI:CEECHR:2007:0515JUD005239199.
  • Sabeh El Leil v. France, [GC], No. 34869/05, Judgment of 29 June 2011,
   ECLI:CE:ECHR:2011:0629JUD003486905.
  • Schmautzer v. Austria, No. 15523/89, Judgment of 23 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1023JUD001552389.
  • Schwabe v. Austria, No. 13704/88, Judgement of 28 August 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:0828JUD001370488.
  • Scozzari & Giunta v. Italy. No. 39221/98; 41963/98, GC Judgement of 13 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD003922198.
  • Seyithan Demir v. Turkey, No. 25381/02, Judgment of 28 July 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0728JUD002538102.
  • Shelton, Dinah. 2015. Remedies in International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press.
  • Somers, Stefan. 2018. The European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law. Cambridge: Intersentia.
  • Sovtransavto Holding v. Ukraine, (Art. 41) No 48553/99, Judgement of 2 October 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1002JUD004855399.
  • Stoyanova, Vladislava. 2018. “Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights.” Human Rights Law Review 18 (2): 309-346. doi: 10.1093/hrlr/ngy004.
  • Stretch v. United Kingdom, No. 44277/98, Judgement of 24 June 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0624JUD004427798.
  1. and Others v. Finland, No. 27744/95, Judgement of 13 December 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1213JUD002774495.
  • Tomasi v. France, No. 12850/87, Judgement of 27 August 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:0827JUD001285087.
  • Trabajo Rueda v. Spain, No. 32600/12, Јudgment of 30 May 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0530JUD003260012.
  • Unterpertinger v. Austria, No. 9120/80, Judgment of 24 November 1986, ECLI:CE:ECHR:1986:1124JUD000912080.
  • Varnava and others v. Turkey, Nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, Judgment of 18 September 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0918JUD001606490.
  • Willis v. United Kingdom, No. 36042/94, Judgement of 11 June 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0611JUD003604297.
  • Windisch v. Austria (Article 50), No. 12489/86, Јudgment of 28 June 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0628JUD001248986.
  • Windisch v. Austria, No. 12489/86, Јudgment of 27 September 1990, ECLI:CE:ECHR:1990:0927JUD001248986.
  • Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellshaft MBH v. Austria, No. 66298/01; 15653/02, Judgement of 13 December 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1213JUD006629801.
  • Yanakiev v. Bulgaria, No. 40476/98, Judgment of 10 August 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0810JUD004047698.
  • Young, James & Webster v. United Kingdom, No. 7601/76; 7806/77, Judgement of 18 October 1982, ECLI:CE:ECHR:1982:1018JUD00760176.
  • Yöyler v. Turkey, No. 26973/95, Judgement of 24 July 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0724JUD002697395.
  • Zvolsky & Zvolska v. Czech Republic, No. 46129/99, Judgement of 12 November 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1112JUD004612999.
периодика Српска политичка мисао 1/2021 1/2021 УДК 341.231.14:341.645(4) 223-250
ç